Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

 

briefsjabloon 2022

BN&M presenteert zijn verkiezingsprogramma voor de verkiezingen op 16 maart 2022.

U kunt het downloaden via deze link: BN&M VERKIEZINGS PROGRAMMA 2022-2026

 

Hier leest u het volledige programma:

Beuningen Nu & Morgen, dichtbij, vertrouwd, samen met inwoners

Beuningen Nu & Morgen (BN&M) is dé brede toegankelijke lokale partij voor alle geledingen in onze bevolking. De lokale partij die de belangen van de inwoners van de kernen Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen behartigt. Dit zonder enige binding met landelijke politieke stellingen of uitgangspunten. De fractieleden van BN&M komen verspreid uit alle dorpen. Zij zijn betrokken en begrijpen wat belangrijk is. Zij staan dicht bij de inwoners en hebben oprechte aandacht voor hun vragen en problemen. Zij zullen altijd samen oplossingen proberen te vinden die passen bij de inwoners, rekening houdend met het algemeen belang. De leden van BN&M kiezen er met overtuiging voor om met een lokale partij de komende verkiezingen in te gaan, en op te komen voor het belang van de inwoners van de gemeente Beuningen. Dat doen zij al jaren en zullen dat ook blijven doen.

 

 Visie

 In Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen kennen de inwoners elkaar en wij kennen de inwoners. Samen met onze inwoners gaan we voor de menselijke maat.

 We weten wat er speelt bij inwoners van Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen

Om dit te bereiken staan alle leden van BN&M open voor inwoners (-groepen), ondernemers, instellingen en verenigingen. Wij gaan actief met hen in gesprek en hebben oprechte aandacht voor wat hen bezig houdt. Daarbij ligt de focus op oplossingen en kansen. Samen formuleren we het gemeentebeleid, blijven hierover in gesprek en nemen we signalen hierover serieus. We gaan daarbij steeds uit van een zelfstandige, sterke gemeente. Deze visie dragen we ook uit in regionale samenwerkingsverbanden.

 We (laten) zorgen dat gebeurt wat nodig is voor onze inwoners.

We denken mee met inwoners (-groepen), ondernemers, instellingen en verenigingen. Daarbij zijn we realistisch: BN&M maakt haalbare afspraken. Oplossingen en mogelijkheden voeren we doelmatig uit.

 

Méédenken, méépraten en méédoen, dat zijn onze werkwoorden!

 

PROGRAMMA ALGEMEEN

  Realistisch bestuur, sterke gemeente in een sterke regio

 1. Beuningen zelfstandig, staat blijvend dicht bij haar inwoners
 2. Onze inwoners zijn tevreden over het verlenen van diensten en adviezen
 3. Samenwerking als dat betere zorg- en dienstverlening of lagere kosten oplevert
 4. Blik op Maas en Waal
 5. Zichtbare gemeenteraad, 4 jaar in gesprek met inwoners en ondernemers
 6. Gezamenlijke plannen realiseren met inwoners, ondernemers en gemeenteraad: méédenken, méépraten en méédoen
 7. Beuningen veilig: aanpak criminaliteit, preventie en aanpak crises/rampen en verkeersveiligheid
 8. Beperkte lasten verhoging
 9. Investeren waar nodig in zorg, sport, cultuur en/of onderwijs
 10. Huishoudboekje: we geven niet meer uit dan er binnen komt

 

Sociaal beleid en zorg, krachtige kernen

 1. Zorg voor inwoners die dat nodig hebben en aandacht voor gevolgen van de vergrijzing en van de coronacrisis.
 2. Kwaliteit van zorg staat voorop
 3. Passende woning voor mensen die bescherming nodig hebben
 4. Ondersteuning voor mensen die bescherming nodig hebben bij passend werk
 5. Sociaal Team: één huishouden, één plan, doelgericht werken
 6. Brede aanpak van armoede, accent op kinderen
 7. Kwaliteiten van elke kern versterken rekening houdend met het eigen sociale karakter en de eigen sociale structuren
 8. Inwoners stimuleren om zich in eigen buurt, wijk of dorp in te zetten voor de leefbaarheid
 9. Accommodaties in de kernen zijn en blijven op orde
 10. Initiatievenfonds voor verenigingen en inwonersgroepen

 

Duurzaamheid, leefbaarheid, wonen en bereikbaarheid, vitale kernen

 1.  Alle inwoners denken, praten en doen mee
 2. Iedere kern en elk gebied een eigen uitwerking van de gemeentelijke Omgevingsvisie
 3. Leefomgeving kernen: gezond, schoon, goed, heel en veilig, ook bij de diverse bouwactiviteiten in Beuningen in de komende jaren
 4. Behoud en ontwikkelen van openbare en groene ruimte, natuur en biodiversiteit in afstemming met de druk op luchtkwaliteit vanuit Nijmegen West, A73/ A50 en Waal en de noodzakelijke woningbouw
 5. Bestrijden wateroverlast, hitte en droogte
 6. Behoud van mooie plekjes, met een speciale plek voor onze Oeverwallen
 7. Betaalbare, duurzame en gespreide woningbouw, met name voor starters en senioren
 8. Woonruimte voor mensen die tijdelijk zorg nodig hebben
 9. Hernieuwbare duurzame energie van eigen bodem
 10. Veilige verkeersdeelname senioren en kinderen

 

Economische bedrijvigheid: de kern is werk

 1. Blijven investeren in de economie van de gemeente Beuningen en de regio zodat er werk is voor onze inwoners
 2. Focus op schone maakindustrie, (zakelijke) dienstverlening, gezondheidszorg dienstverlening, toerisme en recreatie
 3. Ondersteunen bedrijven bij digitalisering, duurzaamheid en energieneutraliteit
 4. Verbeteren aansluiting Beuningse arbeidsmarkt en (praktijk-) onderwijs
 5. Benutten van economische kansen in de eigen en Europese regio
 6. Gunnen van opdrachten aan lokale ondernemers binnen de wettelijke mogelijkheden
 7. Ontwikkelen van recreatie en toerisme, in evenwicht met behoud cultuurhistorisch erfgoed en landschappelijke waarden, waaronder agrarisch gebruik van buitengebied
 8. Belonen van innovatief ondernemerschap, ruimte voor startende ondernemers
 9. Goede samenhang tussen werkgelegenheid en bedrijfsvestiging
 10. Promotie van Beuningen en Beuningse ondernemingen

 

Per kern:

 Weurt

 1.  Dorpsontwikkelingsplan voor een vitale kern, samen met inwoners en ondernemers, waarin vernieuwing van de openbare ruimte; het structuurplan dient als uitgangspunt
 2. Verbeteren luchtkwaliteit Weurt, onder meer op basis van meetgegevens
 3. (Beperkt) woningbouw in linten
 4. Veilige wandel- en fietsverbindingen tussen kern, oeverwal, uiterwaarden en buitengebied
 5. Behoud en verbeteren groen
 6. Ontwikkelen Park aan de Ruyterstraat
 7. Energie neutrale openbare gebouwen, bedrijven en woningen
 8. Blijvend ondersteunen vrijwilligersinitiatieven en verenigingen zoals WVW en WTC
 9. Ruimte bieden aan een bij de kern Weurt passende ontwikkeling van recreatie en toerisme
 10. Duurzame herontwikkeling Industrieterrein de Sluis i.s.m. gemeente Nijmegen en in afstemming met inwoners en bedrijven

Beuningen

 1.  Woningbouw Beuningen Oost, inbreidingslocaties zoals Asdonck en beperkte woningbouw in de linten
 2. Bevorderen energie neutrale openbare gebouwen, bedrijven en woningen
 3. Ontwikkelen nieuwe centrum-locatie voor Dorpshuis de “Leghe Polder”
 4. Nieuwbouw van zwembad de Plons
 5. Centrumplan actualiseren
 6. Duurzame herinrichting “oudere” wijken en bestaande woningen
 7. Recreatief ontwikkelen Beuningse Plas, “de Waterplas”
 8. Veilige wandel- en fietsverbindingen tussen kern, oeverwallen, uiterwaarden en buitengebied
 9. Ruimte bieden aan een bij de kern Beuningen passende ontwikkeling van recreatie en toerisme.
 10. Verbeterslag openbaar groen

Ewijk

 1. Woningbouw Ewijk zuid en Ewijk west
 2. Dorpsontwikkelingsplan opstellen voor een vitale kern en vernieuwing van de openbare ruimte, samen met inwoners en ondernemers; de Omgevingsvisie (voorheen: structuurplan) dient als uitgangspunt
 3. Veilige schoolroute en veilige wandel- en fietsverbindingen tussen kern, buitengebied en oeverwallen
 4. Laadpalen Keizershoeve
 5. Ontsluiting Keizershoeve I op Van Heemstraweg
 6. Energieneutraliteit openbare gebouwen, bedrijven en woningen
 7. Verbindingen kern Ewijk met omliggend landschap
 8. Ontwikkelen Het Broeckhuys
 9. Opgedane kennis project de Vordingen inzetten voor een vitale gemeenschap
 10. Samen met inwoners behouden van voorzieningen en verbeteren van groenstructuur

Winssen

 1. Woningbouw Kennedysingel zuid en Ir v Stuivenbergweg (binnen de bebouwde kom)
 2. Beperkte woningbouw linten, bijvoorbeeld Leegstraat, Ir. v Stuivenbergweg, v. Heemstraweg, Plakstraat
 3. Versterken van het Winssense hart met behoud van het dorpse karakter, samen met inwoners en ondernemers
 4. Bestrijden wateroverlast en droogte, onder meer door versterken en herstellen van landschappelijke elementen en structuren, waaronder sloten en greppels
 5. Bedrijven, woningen en openbare gebouwen energieneutraal en plaatsen van laadpalen
 6. (Beperkte) horecaontwikkeling aan de dijk
 7. Ondersteunen vrijwilligersinitiatieven en verenigingen
 8. Behouden van voorzieningen en verbeteren van groenstructuur samen met inwoners
 9. Verbeteren en veiliger maken van wandel- en fietsverbindingen tussen kern, buitengebied en oeverwallen
 10. Financiële maatschappelijke vergoeding zandwinning duurzaam inzetten


Contact en Communicatie

Veel reacties geven BN&M een goed beeld van wat leeft binnen de Beuningse gemeenschap. BN&M gaat ook de komende jaren periodiek, zoals wij dat al jaren doen, op haar eigen wijze contact onderhouden met u, inwoners van onze gemeente.

BN&M blijft de contacten met de verenigingen verder verbeteren.

Website

Ook kunt u terecht op onze website

www.beuningennuenmorgen.nl

of

stuur een reactie via info@beuningennuenmorgen.nl

 

Bestuur, fractie en leden van de achterban van Beuningen Nu & Morgen (BN&M).

 

Volg ons via social media:

facebook           Beuningen Nu & Morgen

Twitter              @BeuningenNenM

instagram         beuningennuenmorgen

         

     To All Immigrants

 

If you have been living in the Netherlands for more than five years, you have the right to vote in the coming elections on 16 March 2022, for the new town council.

After all you are one of us here in Beuningen.

 

In our village national political issues are not dealt with, we are concerned with local matters which are really important for you, as inhabitant of Beuningen. What really counts on March 2022 is not the election of a new parliament in the Hague, but the council of the municipality you are living in.

Therefore, it really is important to who you decide to give your vote!

 

In our opinion you should give your vote to a local party.

BN&M is such a party. BN&M stands for the rights of every citizen in Beuningen.

Local, neutral, honest and impartial.