Persbericht Verslag en advies informateur

Advies van de informateurs op het vervolg van de informatiefase.

Maandag 11 april beginnen onder leiding van Jan Kersten de gesprekken van BN&M, D66, GroenLinks en PvdA om tot een stabiele coalitie te komen.

 
VAN: Marcel Thijsen (informateur)
Marcel Hermans (externe adviseur)
AAN: BN&M: Eric van Ewijk
ONDERWERP: Verslag en advies informateur
DATUM: 8 april 2022

 
Op 16 maart 2022 zijn de lokale verkiezingen geweest. De uitslag van deze verkiezingen heeft ertoe
geleid dat BN&M de grootste partij is. BN&M heeft op basis daarvan op 17 maart 2022 het initiatief
genomen door een verkenner aan te stellen in de persoon van Marcel Thijsen. Er is voor gekozen om
te starten met verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van alle politieke partijen, alvorens
een informatie- en formatiefase start.
Deze verkennende gesprekken hebben geleid tot het advies van de verkenner, d.d. 22 maart 2022.
Dit advies is overgenomen en de verkenner is gevraagd om vervolgens informateur te zijn en de
informatiefase vorm en inhoud te geven.
De verkenner heef hier positief op gereageerd en d.d. 4 april 2022 heeft onder leiding van de
informateur een gezamenlijk overleg plaatsgevonden met twee vertegenwoordigers namens BN&M,
CDA, D66, GroenLinks en PvdA.
INVENTARISATIERONDE
In een inventariserende ronde is nagegaan hoe elke partij in de informatiefase zit en of elke partij
verder wil op basis van het advies van de verkenner. Elke partij heeft aangegeven positief te reageren
op het advies van de verkenner en op basis daarvan het gesprek te hebben.
Vervolgens is nagegaan of er moeilijke c.q. op te lossen onderwerpen zijn en is aan de orde gesteld of
deze oplosbaar zijn. Snel is duidelijk geworden dat het winddossier c.q. de plaatsing van windmolens
het belangrijkste bespreekpunt is. In het bijzonder spitst zich dit toe op twee punten:
• Hoe om te gaan met de komende uitspraak van de Raad van State?
• Hoe om te gaan met de normen die aangereikt gaan worden door de Rijksoverheid?
Hierover is in het overleg uitvoerig gesproken en meningen en gedachten zijn uitgewisseld.
Het CDA heeft uitgesproken en geconcludeerd om op deze twee ontwikkelingen te wachten tot het
moment dat daarover meer helderheid verkregen is. De andere partijen hebben uitgesproken en
geconcludeerd om, gelet op de al gedane werkzaamheden van de gemeente Beuningen en vooral op
de terzake vastgestelde raadsbesluiten, hierop niet te wachten.
Dit betekent o.a. dat het CDA heeft uitgesproken dat op dit moment niet gegarandeerd kan worden
dat beide ontwikkelingen niet tot discussie en meningsverschillen kunnen leiden binnen de nog te
vormen coalitie. Dit betekent ook dat daarmee op voorhand een stabiele coalitie met de nu aan dit
overleg deelnemende partijen niet gegarandeerd kan worden. Omdat het creëren van een stabiele
coalitie voor de gemeente Beuningen en haar inwoners hoofdoelstelling van deze informatiefase is,
heeft het CDA de conclusie getrokken zich terug te trekken uit deze informatiefase.
Dat laat onverlet dat zowel de partijen BN&M, D66, GroenLinks en PvdA als het CDA wederzijds
respect en waardering hebben uitgesproken voor de wijze waarop in deze informatiefase gesproken
is kunnen worden.

VERVOLG INFORMATIEFASE
BN&M, D66, GroenLinks en PvdA hebben het gesprek in deze informatiefase voortgezet.
De partijen is gevraagd een aantal belangrijke onderwerpen te noemen en aan te geven wat daarbij
ambities, doelstellingen en/of voornemens zijn. Een groot aantal onderwerpen is genoemd en
toegelicht. Zonder dat sprake is van blokkades, te verwachten problemen of meningsverschillen, is
ten aanzien van een aantal onderwerpen het van belang geacht om deze in de informatiefase te
benoemen en - weliswaar op hoofdlijnen - een afspraak te maken.
IV. Woningbouw
Met betrekking tot woningbouw zijn meerdere principe-uitspraken gedaan die ook in een
prioriteitsvolgorde (‘ladder’) geplaatst worden:
1. De ‘menselijke maat’ van bouwen is uitgangspunt.
2. De kwaliteit van bouwen staat voorop (‘stedenbouwkundig bouwen’).
3. Er wordt gebouwd passend in het historisch-cultureel landschap (inclusief oeverwallen)
4. Partijen kunnen met voorstellen komen die gevolgen hebben voor de inhoud, maar niet
voor de bovengenoemde kaders.
5. In de totale opgave geldt de 50-50 regel (een goede sociale mix) en altijd sprake van
gemengde wijken (homogene wijken)
6. Adaptief bouwen; bouwen met toekomstwaarde, rekening houdend met de kwaliteit
van bouwen, klimaatontwikkelingen en duurzaamheid.
V. Zandwinning
In relatie tot het bestemmingsplan heeft de gemeente een rol en verantwoordelijk bij dit
onderwerp:
a. De beperking van de zandwinning is punt van aandacht c.q. zorg en vraagt een strakke
aansturing. Een statement maken naar de inwoners wordt van belang geacht. Als de
gemeente een aanwijzing mocht krijgen, tekent de gemeente beroep aan.
b. De huidige planuitvoering wordt geëvalueerd.
c. Er is een herinrichtingsplan en dat moet gehandhaafd worden.
d. Dezelfde categorie zand die ‘eruit gehaald’ wordt, moet er ook weer in.
III. Participatie
De vier partijen spreken af om nog in 2022 met een initiatiefvoorstel te komen over
participatie. Met het initiatiefvoorstel wordt in 2022 duidelijkheid gecreëerd over de
betekenis van participatie, de wijze waarop de gemeente Beuningen daarmee om wil gaan en
komt een ‘gereedschapskist’ ter beschikking waarmee duidelijk wordt welke tools de
gemeente Beuningen ter beschikking wil stellen.
VI. Schoenaker
Uitgesproken is dat een veilige oversteek gerealiseerd moet gaan worden i.p.v. het
aanbrengen van snelheidsbeperkingen, wat deze laatste zijn niet te handhaven. Een aantal
opties zullen genoemd gaan worden en deze zullen door experts verkeerstechnisch
onderzocht worden. Er zijn hierbij geen taboes.
V. Van Heemstraweg / Weurt
Aan de orde zijnde voornemens om te komen tot woningbouw kunnen opgepakt worden
met inachtneming van de in dit advies genoemde ‘ladder’. Het betrekken van inwoners
hierbij vraagt aandacht.

VI. Leghe Polder
Enerzijds is de aanpak formeel een verantwoordelijkheid van het college. Anderzijds is nu
afgesproken dat een kader voor een gesprek met de raad en de bevolking voorbereid wordt.
Een initiatiefvoorstel vanuit de raad volgt.
VII. AZC
De partijen geven aan dat ze in principe geen problemen met een mogelijke vestiging van
een AZC hebben. Wel is vooraf nadrukkelijk aangegeven dat de gemeente zo veel mogelijk
zelf de regie wil hebben en alleen wil samenwerken met een betrouwbare en kwalitatief
sterke partij waarbij ‘het samen optrekken’ voorop staat.
VIII. Toerisme en recreatie
In het overleg is een afwegingskader ten behoeve van de besluitvorming aan de orde gesteld.
Afgesproken is om dit afwegingskader mee te nemen in de komende
besluitvormingstrajecten en hiermee te gaan ‘oefenen’.
Naast deze genoemde onderwerpen heeft elke partij een aantal onderwerpen aangestipt en nader
geduid. Deze onderwerpen zullen meegenomen worden in het vervolgtraject van de formatiefase
maar behoeven in dit stadium geen nadere afspraken.
De verwachting is dat ten aanzien van deze onderwerpen redelijk gemakkelijk tot overeenstemming
is te komen bij het opstellen van een coalitieakkoord.

 
RAADSAKKOORD
Recent is met de oude gemeenteraad afgesproken om op korte termijn een traject te starten om,
naast een coalitieakkoord, te komen tot een raadsakkoord. Dit traject wordt op korte termijn gestart.
BN&M, D66, GroenLinks en PvdA hebben afgesproken om dit traject te stimuleren en daaraan actief
deel te nemen.
ADVIES
Gelet op bovenstaande schets met impressies uit het overleg van de informatie, de onderlinge
verhoudingen, de opvattingen ten aanzien van de gewenste politiek-bestuurlijke cultuur, de
aangedragen inhoudelijke onderwerpen en de gemaakte afspraken over een beperkt aantal
afspraken en - niet in de laatste plaats - de verkiezingsuitslag, luidt het advies als volgt.
1. Ga op zeer korte termijn over tot de formatiefase.
2. Stel voor deze formatiefase een formateur van BN&M-huize aan met de volgende opdracht:
‘Stel na de gehouden lokale verkiezingen d.d. 16 maart 2022, in het belang van de
gemeente Beuningen en haar inwoners, een stabiele coalitie samen met een
continuering van de partijen uit de huidige coalitie, te weten BN&M, D66, GroenLinks en
PvdA.’
3. Hou bij de uitwerking van de opdracht rekening met:
a. de door deze vier partijen eerder ten behoeve van de informatiefase aangedragen
onderwerpen;
b. de in dit advies al gemaakte en opgenomen afspraken over een aantal onderwerpen.