INFORMATIEFASE BEUNINGEN AFGEROND

PERSBERICHT
5 april 2022
INFORMATIEFASE BEUNINGEN AFGEROND

 
BN&M, D66, GroenLinks en D66 gaan formatiefase in
In de gemeente Beuningen is n.a.v. het resultaat van de verkiezingen door een externe, onafhankelijke
verkenner onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om tot een stabiele coalitie voor de gemeente
Beuningen en haar inwoners te komen. De verkenner, Marcel Thijsen, heeft op 22 maart advies
afgegeven.
Marcel Thijssen is bereid gevonden om, met dit advies als uitgangspunt, als externe en onafhankelijke
informateur de informatiefase voor zijn rekening te nemen.
In het kader van deze informatiefase heeft op 4 april 2022 overleg plaatsgevonden met BN&M, CDA, D66,
GroenLinks en PvdA. Naar de mening van alle deelnemers heeft dit gesprek op een open en constructieve
manier plaatsgevonden. Alles is gezegd kunnen worden en is op een respectvolle wijze aan de orde gesteld.
Het is voor alle deelnemers in dit overleg helder geworden dat er vooraf geen zaken geregeld en
afgesproken zijn. Alle varianten konden in de informatiefase bespreekbaar worden gemaakt en dat is ook
gebeurd.
Het winddossier c.q. de plaatsing van windmolens is in dit overleg een bijzonder belangrijk onderwerp van
bespreking geweest. Dat geldt in het bijzonder voor de wijze waarop omgegaan zou worden met de
komende uitspraak van de Raad van State en de normen die aangereikt gaan worden door de
Rijksoverheid. Het CDA heeft uitgesproken om op deze twee ontwikkelingen te wachten tot het moment dat
daarover meer helderheid verkregen is. Dit betekent o.a. dat het CDA heeft uitgesproken dat op dit moment
niet gegarandeerd kan worden dat beide ontwikkelingen niet tot discussie en meningsverschillen kunnen
leiden binnen de nog te vormen coalitie. Dit betekent ook dat daarmee op voorhand een stabiele coalitie
met de nu aan dit overleg deelnemende partijen niet gegarandeerd kan worden. Omdat het creëren van een
stabiele coalitie voor de gemeente Beuningen en haar inwoners hoofddoelstelling van deze informatiefase
is, heeft het CDA de conclusie getrokken zich terug te trekken uit deze informatiefase.
Dat laat onverlet dat zowel de partijen BN&M, D66, GroenLinks en PvdA als het CDA wederzijds respect en
waardering hebben uitgesproken voor de wijze waarop in deze informatiefase gesproken is kunnen
worden.

BN&M, D66, GroenLinks en PvdA hebben het gesprek in deze informatiefase voortgezet en hebben tal van
onderwerpen besproken en zijn afspraken gemaakt. Op zeer korte termijn zal een formateur worden
gekozen, waarbij op basis van de al gemaakte afspraken en het advies van de informateur de formatiefase
kan starten.
De informateur, Marcel Thijsen, is bereid om persvragen over de informatiefase en het advies te
beantwoorden.