lessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/style.less Persbericht Grootschalige energie- opwekking in Beuningen

Persbericht Grootschalige energie- opwekking in Beuningen

Persbericht:

Grootschalige energie- opwekking in Beuningen: BN&M is na het advies van de Gebiedsraad overtuigd dat het kan.

BN&M vindt, dat we moeten werken aan een energie-neutrale toekomst.

We moeten minder fossiele brandstoffen gebruiken om klimaatverandering af te remmen. . Nederland wil zo min mogelijk afhankelijk zijn van “het buitenland” voor onze energievoorziening. Er zijn en komen  steeds meer mogelijkheden  om energie te besparen en om energie op te wekken. Denk bij opwekken van energie in ons land vooral aan wind- en zonnekracht. Het Rijk, de provincies, de gemeenten en vooral  inwoners en bedrijven dragen met allerlei maatregelen fors bij aan de ambitieuze doelstellingen. Beuningen staat hierin dus niet alleen.

 

BN&M houdt de richting van de Energievisie Beuningen aan

In januari 2017 stelde de  gemeenteraad van Beuningen de energievisie Energiek Beuningen vast. BN&M en bijna alle overige partijen staan nog steeds vierkant achter deze energievisie. Daarin staat dat Beuningen moet bijdragen aan maatregelen die de gemeente energieneutraal maken.  Een van die maatregelen is het grootschalig opwekken van energie door wind en zon. Alleen zo kunnen we  energieneutraal  zijn in 2040.  Er moet bovenop  energiebesparing in woningen en bedrijven, 731 Tera- joule grootschalig worden opgewekt met gebruik van wind en zon.  Op basis van cijfers van 2015 moet je bij “grootschalig” denken aan 14 windmolens van 3 Megawatt per stuk of aan 80 hectaren zonnevelden. Onder meer om deze reden stelde de raad voorwaarden aan het nader onderzoek naar mogelijkheden in Beuningen.

 

BN&M blijft uitgaan van de inwoners: niet alleen lasten maar ook de lusten voor inwoners

Met drukbezochte bewonersavonden in alle kerkdorpen kregen inwoners de gelegenheid hun zegje te doen en ideeën in te brengen. De inwoners zelf wezen brede zoekzones aan voor grootschalige energie- opwekking met wind en zon. Zij gaven aan, dat de inwoners niet alleen “de lasten” moeten dragen maar ook van de voordelen moeten profiteren. Denk aan een lagere stroomrekening of een  fonds voor duurzaamheids- en leefbaarheidssubsidies. Een aantal inwoners, voor- en tegenstanders, nam zitting in “de Gebiedsraad”, met het doel om het college en de gemeenteraad te adviseren over grootschalige opwekking van energie met wind en zon. Zij hielden inwoners en de gemeenteraad tussentijds op de hoogte van hun bevindingen. Groepen inwoners maakten (soms herhaaldelijk) gebruik van inspraak in de raadscommissie Ruimte en spraken met afzonderlijke fracties.  Zij deelden hun zorgen en belangen met ons. We hebben goed naar hen geluisterd.

 

BN&M wil minimale overlast en maximale opbrengst.

Na deze intensieve periode van overleg en studie, adviseert de Gebiedsraad , dat plm. 244 Terajoule (één derde)  moet worden opgewekt door 60 hectare zonnepanelen, verdeeld over het Kommen- en Oeverwallengebied  . Verder moet  plm. 487 Terajoule (twee derde) worden opgewekt door 4 tot 6 windmolens langs de A73, Knooppunt Ewijk en de N322 (Maas en Waalweg).   Dit advies combineert twee belangrijke uitgangspunten: zo weinig mogelijk overlast en zo veel mogelijk opbrengst.  Gehoord de inwoners heeft BN&M samen met andere fracties nadere voorwaarden gesteld.

 

BN&M wil het kwetsbare oeverwallengebied zoveel mogelijk beschermen tegen grootschalige ontwikkelingen. Het aanleggen van zonnevelden moet daar aan extra randvoorwaarden voldoen. . Daarnaast moet een ongestoorde bedrijfsontwikkeling voor onze boeren op de komgronden mogelijk blijven. De Milieu Effect Rapportage (MER) voor windmolens mag verder naar het westen kijken, langs de Maas en Waalweg. BN&M vindt dat inwoners  door deelname  in een energiecooperatie voor 50% deelnemer moeten zijn in een te realiseren windpark.

Toelichting:

 

Zonnepanelen, 60 hectaren

Het voorstel maakt verschil tussen twee zones in de gemeente:  het “Oeverwallengebied” en “de Komgronden”.

Het “Oeverwallengebied” ligt grofweg tussen de van Heemstraweg en de Waalbandijk. Het wordt vanwege zijn kwaliteiten sinds mensenheugenis beschermd tegen grootschalige ontwikkelingen. In dit gebied ziet men ruimte voor maximaal 10 maal 2 hectare aan zonnevelden. BN&M wil verstandig omgaan met energieproductie in dit kwetsbare gebied. Denk bijvoorbeeld aan het beginsel, dat initiatieven primair gericht moeten zijn op de eigen energiebehoefte en dat zonnepanelen, waar dat mogelijk is, eerst op daken moeten worden gerealiseerd. Daarom wil BN&M een nadere uitwerking waarin een optimale inpassing geborgd is op landschaps- en omgevingsniveau.

 

“Komgronden” zijn de land- en akkerbouwgronden ten zuiden van de kernen. In de komgronden is naar mening van BN&M plaats voor 2 grote zonnevelden van 20 hectaren aaneengesloten.   BN&M ziet het liefst dat onze agrarische ondernemers  samenwerken bij het realiseren van één groot zonneveld, waar zij dan gezamenlijk van profiteren.  In de nadere toewijzing van locaties voor zonnevelden  zal BN&M alles doen wat mogelijk is om de bedrijfsvoering van de  agrarische ondernemers ongestoord doorgang te laten vinden.

 

Windmolens

BN&M wil het liefst zo weinig mogelijk windmolens. Minder windmolens bezorgen minder mensen overlast. Bovendien leggen zij in vergelijking met zonnevelden  minder beslag op de beschikbare grond.  . Hoge windmolens ( masthoogte 160 m), in samenhang opgesteld (windpark) , produceren méér energie per molen.  Ook is de “geluidscontour” in dat geval  kleiner dan die van een windpark met kleinere windmolens (masthoogte 100 m). Deze voordelen van hoge windmolens zijn evident. Een keuze voor lagere windmolens, waarvan er dan ook méér nodig zijn, is dat niet.

Toch is er een andere kant van de medaille: hoge windmolens zijn voor méér inwoners zichtbaar aan de horizon. Naar aanleiding van de inspraakreacties wil BN&M dat bij een MER- onderzoek voor mogelijke locaties ook gekeken mag worden in westelijke richting, langs de zuidzijde van de Maas en Waalweg. Deze afwijking van het advies van de Gebiedsraad moet echter niet leiden tot meer overlast of ten koste gaan van bijvoorbeeld de opbrengst. Voor slagschaduw- overlast wil BN&M een “stilstand- regeling” op burgerwoningen.  Inwoners moeten via een energiecoöperatie  voor 50% deelnemer zijn in een te realiseren windpark Dit is één manier om onze inwoners van de lusten te laten profiteren.

 

Samengevat:

Grootschalige energie- opwekking in Beuningen: BN&M is na het advies van de Gebiedsraad overtuigd dat het kan. BN&M vindt, dat we moeten werken aan een energie-neutrale toekomst.  We houden daarbij de richting van de energievisie Energiek Beuningen aan: tal van maatregelen om energie te besparen maar óók grootschalige energieopwekking met gebruik van wind en zon. We blijven daarbij uitgaan van de inwoners: we gaan voor minimale overlast bij een maximale opbrengst. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten moeten voor onze inwoners kunnen zijn!  Er moet een fonds komen voor duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten. We vragen nadere uitwerking van het advies om zonnevelden in het kwetsbare oeverwallengebied mogelijk te maken. Daarnaast vragen we voor de komgronden te onderzoeken hoe ondanks realisatie van zonnevelden een ongestoorde bedrijfsontwikkeling voor onze boeren mogelijk is. Tenslotte: de MER voor windmolens moet ook verder naar het westen kijken, langs de Maas en Waalweg.

Comments are closed.