Woordvoerder Wiel Bijmans inzake Bestemmingsplan Dwars Hommelstraat 15a Beuningen.

Voorstel inzake vijf vakantiewoningen aan de Dwarshommelstraat in Beuningen

De Fractie BN&M stemde in meerderheid tegen het voorstel. Voorafgaand aan de stemming sprak Wiel Bijmans de volgende bijdrage uit in de raadsvergadering van 23 januari 2018.

Voorzitter,

Het is een dilemma.

De fractie van BN&M is verdeeld over dit voorstel.

Aan de ene kant zijn door een meerderheid van de raad spelregels vastgesteld. Het is de opdracht aan het college deze regels uit te voeren. Met dit voorstel worden de regels voor het eerst in de praktijk gebracht. Het college heeft het initiatief voor vijf recreatiewoningen breed getoetst op alle planologische en juridische aspecten. Het college komt vervolgens tot de conclusie – en het voorstel aan deze raad – om in te stemmen met de bestemmingsplanwijziging.

Aan de andere kant constateren wij dat een grote groep inwoners bezwaar maakt tegen deze bestemmingsplanwijziging. BN&M is de brede volkspartij van Beuningen en luistert naar de inwoners. De bezwaren richten zich tegen de mogelijke gevolgen van de bestemmingsplanwijziging. Het gaat om aantasting van rust, flora en fauna door mogelijk toenemende drukte van tijdelijke bewoners van deze woningen.  Bovenal horen wij

  • De grote zorg, dat dit plan voor 5 recreatiewoningen het begin is van veel méér bebouwing ten noorden van de van Heemstraweg.
  • De grote zorg, dat de woningen gebruikt worden door bepaalde doelgroepen die met hun mogelijke gedrag de leefbaarheid in dit kwetsbare gebied onder druk zetten.

Voorzitter,

De raad heeft indertijd bewust gekozen voor een ruime formulering van de regels om zo ruimte te maken voor gewenste ontwikkelingen in het betreffende gebied. Het college heeft het betreffende plan zorgvuldig getoetst. Een deel van de fractie BN&M vindt, dat tijdens de wedstrijd de spelregels niet kunnen worden aangepast en dat daarom geen andere stellingname mogelijk is dan in te stemmen met het voorliggende voorstel. Een ander deel van de fractie vindt dat we moeten luisteren naar de zorgen van de inwoners. Hierbij past de volgende toelichting.

Over de zorg dat dit het begin is van veel méér bebouwing ten noorden van de van Heemstraweg willen we nu al duidelijk maken, dat wij die zorg delen. Wij zijn daar geen voorstander van. Daarvoor is het gebied te kwetsbaar en het is niet voor niets decennia lang vrijgehouden van bebouwing.  Bovendien is in de commissievergadering duidelijk geworden dat bezwaarmakers én een aantal fracties,  (waaronder het merendeel van de fractie van BN&M),  problemen hebben met het ontbreken van een definitie of beschrijving van de term “kleinschaligheid” in relatie tot recreatieve bestemmingen. Kennelijk biedt de formulering “kleinschalige recreatie” onvoldoende houvast voor onze bewoners. Wij vragen het college om met de raad in overleg te treden over een nadere verduidelijking van deze formulering die recht doet aan de zorgen die zijn geuit.

Wij hebben vertrouwen in de goede bedoelingen van déze initiatiefnemer. Wij delen echter wel de zorg van insprekers en bezwaarmakers over eventueel permanent gebruik van de woningen, dan wel gebruik door doelgroepen, waarmee de leefbaarheid in dit gebied kan worden aangetast.

Voorzitter, we weten op het moment dat ik dit uitspreek nog niet of het voorstel een meerderheid haalt. Mocht dat het geval zijn, dan verzoeken wij het college om de initiatiefnemer en omwonenden uit te nodigen voor gezamenlijk overleg, te faciliteren door de gemeente, om te komen tot nadere afspraken met betrekking tot toekomstig gebruik en afspraken over de wijze waarop wordt gehandhaafd bij ongewenste ontwikkelingen. BN&M vraagt het college om- in dat geval - de raad te informeren over deze afspraken.

Comments are closed.