Woordvoerder Dave Groenen over raadsvoorstel locatieplan zon en wind

img-20190409-wa0007dave

Geachte voorzitter, raadsleden en belangstellenden,

 

Samen met gemeentebestuur staan inwoners en ondernemers van onze kerkdorpen Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen voor een stevige ambitie: Energieneutraliteit in 2040. We staan daar niet alleen in. De ambities op energiegebied gelden voor álle gemeenten, álle inwoners en ondernemers in Nederland.

 

Voorzitter, als wij niets doen is het niet ondenkbaar dat de provincie voor ons de locaties aanwijst waardoor er van participatie en delen van opbrengsten met inwoners nauwelijks sprake zal zijn.  Beuningen Nu en Morgen houdt liever zelf in de hand waar grootschalige energie-opwekking in Beuningen mogelijk is dan dat wij dat overlaten aan de provincie.

In januari 2017 stelde de gemeenteraad de Energievisie vast: Energiek Beuningen. We moeten daarin inzetten op álle schaakborden. Een aantal maatregelen is al genomen of is in uitvoering. Denk aan energiebesparende maatregelen voor openbare gebouwen en woningen zoals het isoleren van muren en ramen. Denk ook aan particuliere energieopwekking: veel inwoners en ondernemers hebben hun panden al geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Ondanks álle inspanningen van inwoners en ondernemers is voor onze energievoorziening méér nodig.

Voorzitter, de gemeenteraad heeft in de Energievisie dan ook besloten tot energiebesparing én grootschalige energie-opwekking met een opbrengst van 731 TJ  per jaar. Daarbij heeft de raad kaders gesteld. Een belangrijk kader is dat onder meer inwoners een grote rol moeten spelen bij het opstellen van een plan.

Nu, ruim twee jaar later, heeft een Gebiedsraad van inwoners, aangevuld met professionals, een advies aan ons voorgelegd. Het plan is tot stand gekomen na een groot aantal gespreksavonden, in alle vier de kerkdorpen. Het is gebaseerd op de wettelijke kaders van dit moment. Het voldoet naar het oordeel van de fractie van BN&M aan de inhoudelijke en procedurele kaders die indertijd door de gemeenteraad zijn meegegeven.

Tijdens speciale informatiebijeenkomsten voor inwoners en raadsleden en via inspraak van inwoners bij de  raadscommissie Ruimte zijn vele vragen gesteld. Ook de leden van de raadscommissie Ruimte hebben in twee vergaderingen over dit onderwerp mondeling en schriftelijk een groot aantal vragen gesteld. Het waren technische vragen, soms gingen ze over het proces en soms betrof het vragen uit bezorgdheid over effecten van windmolens. Naar de kennis van dit moment is een groot deel van deze vragen beantwoord, hetzij door het college, hetzij door de leden van de Gebiedsraad zelf.

Een ander deel van de vragen kon nog niet beantwoord worden. Het advies van de Gebiedsraad is, wat men noemt, “een advies op hoofdlijnen”. Dit betekent dat bij de nadere uitwerking van het advies van de Gebiedsraad, zoals bijvoorbeeld in een MER- procedure of later in eventuele bestemmingsplanprocedure op een aantal punten moet worden ingegaan zodat daarover alsnog helderheid kan ontstaan.

Voorzitter, terugkomend op al deze momenten, waarop inwoners en ondernemers hun mening lieten horen en van hun inspraakrecht gebruik maakten nog het volgende: Energieneutraliteit speelt een grote rol in de huidige samenleving. Zowel internationaal, landelijk en lokaal domineert het thema in de gesprekken. Natuurlijk zijn er verschillen van mening: we zouden geen mensen zijn als dat niet het geval was. Veel waardering hebben wij voor Gebiedsraad, en voor de manier waarop de gesprekken in Beuningen zijn gevoerd; voor het respect dat men heeft opgebracht naar elkaar en elkaars standpunten. Voor BN&M stond hierbij de toekomst van onze kinderen, van volgende generaties, steeds voorop.

In de komende periode zal dit ook ons uitgangspunt zijn bij de beslissingen die wij nog moeten nemen bij grootschalige opwekking van energie. Er zullen de komende tijd nog veel besluiten genomen worden in deze raad.

Voorzitter, volgens Beuningen Nu en Morgen is het vijf voor twaalf. Naast energiebesparende maatregelen is grootschalige energieopwekking in onze gemeente nodig. Zoals gezegd moeten nog stappen worden gezet naar een definitief plan. De gemeenteraad zal op die weg naar een definitief plan een aantal beslissingen moeten nemen.  We vinden het belangrijk dat alle partijen hierin worden meegenomen en ruimte krijgen voor uitbrengen van advies. Dit zijn:

-         Bewoners

-         Agrariërs en ZLTO

-         Energie coöperatie(s)

-         Ondernemers en andere belanghebbenden

Tijdens de commissie Ruimte van 26 maart bleek dat nagenoeg alle partijen behoefte hebben aan  aanpassingen aan het toen voorliggende raadsvoorstel. Aanpassingen die recht doen aan

·        De status van het advies van de gebiedsraad;

·        Die recht doen aan onduidelijkheden in dit actuele advies;

·        Aan behoefte aan betrokkenheid bij het komende proces;

·        En tenslotte bij zorgen over de effecten van de grootschalige opwekking op leefomgeving en gezondheid;

In dezelfde commissie hebben álle fracties dan ook aan het college gevraagd  om te komen met aanvullende beslispunten in een aangepast raadsvoorstel.

 

In zeer korte tijd is het college er in geslaagd om een aangepast voorstel aan ons voor te leggen. Daarvoor de waardering van BN&M. Het resultaat  geeft naar mening van BN&M voldoende houvast om het proces met vertrouwen te vervolgen en dus in te stemmen met dit raadsvoorstel.

Voorzitter, op enkele onderdelen moeten echter de puntjes nog op de i. Zodat de besluitvorming voor iedereen helder is en zodat álle belangen in het vervolgproces gegarandeerd aan bod komen. Daarom hebben de coalitiepartijen CDA, VVD en Beuningen Nu en Morgen een amendement op de beslispunten voorbereid dat in deze vergadering zal worden aangeboden.

Daarnaast nog een vraag:

Vanuit onze zorg voor een goed proces hebben wij een vraag:

Het stroomschema dat als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd roept de vraag op wanneer inwoners en belanghebbenden de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan de consultatieronde. Kan de wethouder hier een antwoord op geven?

 

Comments are closed.