lessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/style.less vragen aan college inzake ontzanding en vervuilde grond

vragen aan college inzake ontzanding en vervuilde grond

Winssen, 2 september 2020

Onderwerp: vragen art. 39 RvO van de gemeenteraad inzake ontzanding en vervuilde grond

Aan het college van burgemeester en wethouders van Beuningen

Geacht college,

De fractie van BN&M heeft vragen gekregen vanuit een bezorgde Winssense gemeenschap over twee kwesties:

1.       Vergevorderde plannen van Nederzand om ook aan de oostzijde van de Betenlaan in Winssen, het gebied begrensd door de Betenlaan, de Koningstraat en het verkeersknooppunt Ewijk te ontzanden. Er zou zelfs sprake zijn van het oversteken van de Koningstraat naar het noorden. Over deze plannen zou reeds in vergaande mate overeenstemming zijn bereikt met bewoners en ondernemers in het gebied. Het lijkt erop dat de raad alleen nog ja kan zeggen. We brengen u echter in herinnering dat de raad eertijds heeft ingestemd met beperkte zandwinning aan de westzijde van de Betenlaan met diezelfde straat als grens.

2.       Zorgen in de gemeenschap van Winssen over de wijze waarop Nederzand omgaat met de klei.

a.       Het is BN&M bekend dat Nederzand een deel van de bovenlaag van de gewonnen klei van de H1 locatie in depot zou opslaan om die in een later stadium te gebruiken voor het verontdiepen van “te diepe” zandgaten. Te diep is hier relatief. Er is ons geen maat bekend die aangeeft wanneer een zandgat “te diep” zou zijn. Het is ons ter ore gekomen dat Nederzand deze voor verontdiepen bestemde klei uit de H1 locatie inmiddels heeft verkocht aan de baksteen industrie. Tegelijk heeft Nederzand een depot ingericht op grondgebied van de gemeente Druten met grond en slib, afkomstig uit de aanleg van de voorhaven op de grens met Winssen en Deest. Het gaat hier om grond en slib uit de uiterwaarden van de Waal. Wij moeten er helaas van uitgaan, dat deze grond en slib door de jaren heen vervuild zijn geraakt met zware metalen en een zekere mate van radio-activiteit (waarvoor al in 1988, n.a.v. Tsjernobyl, waakzaamheid werd gevraagd i.v.m. mogelijke besmetting van ons drinkwater. Zie https://edepot.wur.nl/377044 en https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0048.pdf).

Daarnaast hebben we begrepen dat inmiddels het vlees van roodbrand- vee, dat in de uiterwaarden van de gemeente Beuningen heeft gegraasd, niet meer voor menselijke consumptie mag worden gebruikt in verband met een te hoog dioxine- gehalte. We moeten er dus van uitgaan dat de genoemde grond en slib  uit de voorhaven eenzelfde hoog dioxine-gehalte kunnen bevatten.

b.      Deze zorgen overziende zijn we extra bezorgd nu we gehoord hebben, dat Nederzand, in plaats van de “schone klei” van de H1 locatie, nu de vervuilde klei en slib uit de voorhaven zou willen gebruiken voor het verontdiepen van te diepe zandgaten.  Met de vuilstort- en granulietkwestie in West Maas en Waal in het achterhoofd, waar Nederzand nauw bij betrokken was en die nu een bizarre en negatieve wending neemt, zijn wij uitermate bezorgd over de mogelijke toekomstige toepassing van locatievreemd materiaal voor het verontdiepen van te vormen zandgaten in de H1 locatie.

Deze punten leiden tot de volgende vragen van BN&M:

1.       Is het uw college bekend dat Nederzand vergevorderde plannen heeft om de Betenlaan richting het oosten over te steken en een zeer groot gebied toe te voegen aan het al grote  H1 areaal?

2.       Wanneer is uw college daarover geïnformeerd?

3.       Is het uw college bekend dat Nederzand vergevorderde afspraken heeft gemaakt met bewoners, ondernemers en grondeigenaren over de realisatie van plannen die in de vigerende plannen niet mogelijk zijn, sterker nog, die indertijd expliciet door de raad niet zijn goedgekeurd?

4.       Heeft uw college hierover afspraken met Nederzand gemaakt en hoe luiden die afspraken?

5.       In dit verband verzoeken wij u tevens om inzicht in de samenloop van de plannen van Nederzand en de onlangs in de openbaarheid gebrachte woningbouwplannen.

6.       Daarnaast verzoeken wij u ons te informeren over de redenen, waarom Vitens nu al bezig lijkt te zijn om een hoofdleiding voor de watervoorziening te verleggen, zodanig dat deze niet meer dwars door het zojuist aangehaalde gebied ten oosten van de Betenlaan loopt. De noodzakelijke aanvragen voor aanlegvergunningen die hiervoor nodig zijn, moeten toch ook door gemeentehanden zijn gegaan.

7.       Is het uw college bekend dat Nederzand “schone klei” heeft verkocht aan de steenindustrie in plaats van deze klei, zoals de bedoeling was, te bewaren voor toekomstig verontdiepen van te realiseren zandgaten? Is uw college bereid Nederzand om uitleg over deze actie te vragen en de raad daarover te informeren?

8.       Is uw college bereid om Nederzand te vragen om onafhankelijke analyse van slib en klei uit de voorhaven en om deze te confronteren met de toepasselijke voorschriften en grenswaarden? Is uw college bereid om de uitkomsten te delen met de raad?  Is uw college bereid om deze analyse en bedoelde confrontatie  desnoods zelf uit te voeren?

9.       Is uw college bereid Nederzand om  uitleg te vragen over het voornemen om vervuilde klei en slib uit de voorhaven te gaan gebruiken voor het verontdiepen van zandgaten in de H1 locatie en de raad daarover te informeren?

10.   Wilt uw college de raad informeren over de wettelijke handvatten die de gemeente ten dienste staan om stort van vervuilde grond en slib in de zandgaten van de H1 locatie tegen te gaan?

In afwachting van  uw bericht, met vriendelijke groet,

Eric van Ewijk,

Fractievoorzitter BN&M

Comments are closed.