Verklaring beëindiging coalitie

RAADSVERGADERING: VERKLARING BEËINDIGING COALITIE.

Beuningen, 3 maart 2020

Voorzitter,

De fractie van Beuningen Nu & Morgen heeft op donderdag 20 februari bekend gemaakt, de samenwerking met de fracties van CDA en VVD in de Beuningse coalitie per direct te beëindigen.

Een huwelijk dat stuk loopt

Het proces waarin de fractie van Beuningen Nu & Morgen stap voor stap het vertrouwen in de coalitiepartners verloor begon ongeveer 1 jaar geleden. Misschien, voorzitter, mag ik het vergelijken met een huwelijk waarin de partners een langzame verwijdering meemaken, een vermindering van onderlinge chemie, een proces dat verloopt van teleurstellingen en pogingen tot verbetering naar het wegglijden van vertrouwen, met als uiteindelijk resultaat dat een van de partners de relatie verbreekt. De buitenwereld, althans, dat deel dat tamelijk dichtbij de partners staat, ziet het meestal aankomen. Maar de partners blijven er nog in geloven, soms tegen beter weten in. Voorzitter, dit is wat wij, de fractie- en commissieleden van BN&M in de afgelopen periode meemaakten.

Samenwerking

Voorzitter, Beuningen Nu & Morgen is een lokale partij die tussen de inwoners staat, weet wat er speelt, realistisch handelt in algemeen belang. We vermijden zorgvuldig het beschadigen van andere partijen of personen. We handelen op de inhoud van dossiers want we vinden dat het in de politiek moet gáán over de inhoud. Daarnaast zijn bij het maken van belangrijke keuzes politieke samenwerking en vertrouwen belangrijk.  Dat moet niet alleen blijken uit een coalitieakkoord. Het moet zeker ook blijken uit de intenties en overtuigingen waarmee je in een coalitie samenwerkt en handelt.  Een oordeel over de samenwerking, de intenties en overtuigingen kun je jezelf pas vormen als je afstand neemt. Wanneer je de handelingen vanuit de invalshoek van gelijk opgaande intenties en overtuigingen, op een rij zet. Het proces van langzame verwijdering tussen BN&M en de beide andere partijen laat zich dan schetsen langs de (tijds-)lijnen van de inhoud, maar die laat ik in mijn mondelinge bijdrage achterwege. De fractie van Beuningen Nu & Morgen wil hiermee maar zeggen: de inhoud zélf is niet bepalend geweest voor ons uiteindelijke besluit om de samenwerking te beëindigen. Beslissend daarin is geweest het wegvallen van ons vertrouwen in de coalitiepartners.

Voorzitter, als wij ergens “ja” tegen zeggen - en tegen de Energievisie zei de gehele raad “ja”- dan willen we daar ook voor gáán. Dan mogen onze kiezers er op vertrouwen dat we hun mandaat uitvoeren. Dit geldt ook voor het grootschalig opwekken van Wind en Zon, wat voor Beuningen Nu & Morgen een zeer moeilijke maar tegelijk noodzakelijke beslissing was. Een beslissing die is genomen op basis van een advies van de Gebiedsraad (van inwoners en deskundigen). Die genomen is in het algemeen belang. En die gericht is op het bereiken van een duurzame en gezonde toekomst van onze gemeente en onze inwoners. Met de door ons als aanhoudende obstructie ervaren werkwijze van beide andere coalitiepartijen, met hun onhaalbare plan van nagenoeg alleen zon, zouden we zeker het momentum van zelfregulering in onze gemeente kwijt zijn geweest en dan zouden we als energie-wingewest gewoon overruled worden door de provincie en het ministerie. Met het risico dat onze inwoners naar participatiemogelijkheden zouden kunnen fluiten. Hoe dan ook: 30 vragen, in de commissie Ruimte van 11 februari jl., “out of the blue” gesteld door beide partijen over een uitermate heldere voortgangsbrief inzake Wind en Zon, vormden de druppel die de emmer deed overlopen. Het getuigde van oppositie binnen de coalitie en dat, voorzitter, is iets gehéél anders dan dualisme.

Droom

Voorzitter, ik had een droom, in de nacht van 20 op 21 februari. Een droom over meneer Preijers. In die droom zei meneer Preijers mij: Hoi Eric, ik zie dat jouw fractie worstelt met onze opstelling in die Wind en Zon- discussie. We zijn misschien wat al te enthousiast geweest in onze vragenstellerij. Kunnen we daarover praten? Want het is niet goed voor onze samenwerking en voor het draagvlak in de samenleving, als we hierover door blijven dimdammen. Voorzitter, dromen zijn bedrog. Geen spoortje van dit gedrag hebben wij het afgelopen jaar gezien. Niet van meneer Preijers, niet van mevrouw Janssen en niet van hun fractieleden.  Wat we wél hebben gezien? Obstructie, voorzitter.

Ondermijning

Vanaf april 2019 en het aangepaste raadsvoorstel Wind en Zon,  werden we onder het mom van “kritische vragen” geconfronteerd met voortdurende pogingen van beide coalitiepartners om de uitleg van de gemaakte afspraak op te rekken:

·         naar een andere dan de geadviseerde verhouding wind en zon

·         naar een andere dan de geadviseerde positie van grijze gebieden in het geheel

·         naar het vooruitschuiven in de tijd van de uitvoering van de afspraak.

Naar het uiteindelijke oordeel van de fractie van Beuningen Nu & Morgen ondermijnden beide coalitiepartners hiermee de nader gemaakte afspraken bij het raadsbesluit Wind en Zon van april 2019, de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord van april 2018, het advies van de Gebiedsraad van februari 2018, het raadsbesluit over de Energievisie januari 2017, het draagvlak binnen de coalitie en het draagvlak bij de inwoners voor de uitvoering van dit complexe en omstreden dossier

Dualisme

Over dualisme gesproken, voorzitter: voor het kritisch volgen van het gemeentebestuur moet je bij BN&M zijn. Weliswaar heeft de SP de meeste moties ingediend (proficiat nog een keer meneer Swartjes), maar wij zijn de partij die in 2019 de meeste vragen aan het “eigen” college heeft gesteld over zaken die wij van belang vinden voor onze inwoners. De controlerende taak van de raad kan dus, wat BN&M betreft niet onderschat worden, ook en misschien wel juist wanneer je coalitiepartij bent. Aan de andere kant zijn, zoals eerder gezegd, onderlinge cohesie, politieke samenwerking en vertrouwen (afspraak = afspraak) de belangrijkste voorwaarden om een succes te maken van een coalitieakkoord en een collegeprogramma.

Samenvattend

Samenvattend voorzitter, heeft de fractie van Beuningen Nu & Morgen met toenemende teleurstelling geconstateerd, dat onderlinge cohesie, samenwerking en vertrouwen in het afgelopen jaar steeds meer onder druk zijn komen te staan. Niet door het college, maar door het gebrek aan cohesie en samenwerking tussen de coalitiepartijen. Het “out of the blue” komen met meer dan 30 vragen over een volstrekt heldere voortgangsbrief van het college in de vergadering van de commissie Ruimte van 11 februari jl. was voor Beuningen Nu & Morgen de druppel die de emmer deed overlopen. In het begin van mijn betoog heb ik een vergelijking gemaakt met een huwelijk dat langzaam uit de rails loopt. Beuningen Nu & Morgen heeft uiteindelijk het vertrouwen verloren, dat samenwerking in deze coalitie aan Beuningen en haar inwoners brengt wat in het algemeen belang nodig is.

De wethouders en de fractievoorzitters van beide andere partijen zijn donderdag 20 februari gelijktijdig op de hoogte gesteld, tussen 12.30 en 13.00 uur. Daarna hebben wij de overige fracties geïnformeerd. Tenslotte is een persbericht verspreid.

De komende periode

Voorzitter, ik eindig met een blik naar de komende periode. De inwoners, ondernemers en verenigingen van Beuningen hebben een sterke coalitie nodig, waar vertrouwen, wilskracht, en daadkracht van afstralen. Dit geldt temeer in deze raadsperiode, waarin nog belangrijke besluiten aan de orde zijn voor de toekomst van onze gemeente. Het bestuur van de gemeente moet dus snel gecontinueerd worden. Daarom hebben we – na de mededeling over de breuk - meteen aan de fracties van GroenLinks, D66 en PvdA gevraagd of zij met ons besprekingen willen starten voor een nieuwe coalitie. Op vrijdag 21 februari en zaterdag 22 februari is met de fractievoorzitters van Groen Links, D66 en PvdA  gesproken. Na deze gesprekken hebben de fractievoorzitters ons laten weten, in eerste instantie positief te staan tegenover het starten van gesprekken richting een nieuwe coalitie en dit aan hun fracties voor te leggen. In een tweede overleg op vrijdag 28 februari werd duidelijk dat ook de fracties/ afdelingen van BN&M, GroenLinks, D66 en PvdA positief hebben gereageerd. De partijen hebben een gezamenlijk draaiboek opgesteld dat er op is gericht om op 31 maart een nieuw coalitieakkoord en een nieuw college te presenteren. In de komende weken zullen zij daar gezamenlijk aan werken.

Dank u wel.

 

Eric van Ewijk

fractievoorzitter BN&M

Comments are closed.