Totstandkoming nieuw college

Speech Eric van Ewijk proces totstandkoming van het nieuwe college van B&W

Beuningen, 16 mei 2022

 

Voorzitter, dames en heren

Voorzitter, ik begin met een kort relaas over de afgelopen periode van verkenning tot en met de presentatie van het coalitieakkoord.

Op 17 maart is aan Marcel Thijssen, burgemeester van Tynaarlo, verzocht om als verkenner op te treden. Hij werd daarbij ondersteund door de her Marcel Hermans.

Op 18 maart voerde hij verkennende gesprekken met alle partijen over mogelijke blokkades, belangrijke onderwerpen, voorkeuren voor coalities en afrondende opmerkingen. Alle partijen hadden waardering voor de keuze met een verkenner te beginnen. In hoofdlijnen bleek er overeenstemming tussen partijen over de WMO, investeren in voorzieningen, de noodzaak van woningbouw en een andere manier van participatie met en door inwoners. Verschillen bleken er te zijn in het winddossier ook al zaten en zitten ook daar veel overeenkomsten. Niemand sluit nl. windenergie uit, alleen VVD en CDA willen dit on hold zetten en BN&M, D66, Groen Links en de PvdA niet. Partijen hadden zorg over de politiek bestuurlijke cultuur waarin oud zeer, digitaal vergaderen en het ontbreken van informele fysieke ontmoetingen in coronatijd hun effecten hadden. De verkenner zag mogelijkheden om via het nieuwe Beuningse Bestuursmodel bruggen tussen partijen te slaan. De verkenner constateerde pijn naar delen van de VVD: een harde oppositie, stijl, verdeeld stemmen: hij zag een beeld van een instabiele fractie. Hij had de vraag of met de VVD een constructieve en stabiele coalitie gevormd kon worden. Hij constateerde dat in de verkiezingen intensief en meermalen fel actie is gevoerd tegen plaatsing van windmolens en het winddossier. Hij concludeerde dat dit niet tot grote verschuivingen bij de verkiezingsuitslag heeft geleid (1 zetel).

Op basis van deze overwegingen adviseerde hij op zeer korte termijn over te gaan tot de informatiefase met het volgende advies: stel een externe informateur van BN&M huize aan met de opdracht: onderzoek de mogelijkheden om na de gehouden lokale verkiezingen dd 16 maart 2022 in het belang van de gemeente Beuningen en haar inwoners te komen tot een stabiele coalitie met een continuering van de huidige coalitie en de mogelijkheid om het CDA daarbij te betrekken.

Aan de heer Thijsen is gevraagd om op basis van zijn verkenning ook de informatiefase vorm en inhoud te geven. Op 4 april heeft onder leiding van de informateur en in aanwezigheid van zijn extern adviseur de heer Hermans, een overleg plaatsgevonden met twee vertegenwoordigers van de partijen BN&M, CDA, D66, GL en PvdA. Zij gaven allen aan positief te reageren op het advies van de verkenner en op basis daarvan het gesprek te hebben. Een korte inventarisatie van moeilijke of op te lossen onderwerpen leerde dat vooral het winddossier het belangrijkste bespreekpunt was. Met name hoe om te gaan met de komende uitspraak van de Raad van State en hoe om te gaan met de normen die aangereikt gaan worden door de Rijksoverheid. Hierover is in het overleg uitvoerig gesproken. Tenslotte heeft het CDA uitgesproken en geconcludeerd om op deze twee ontwikkelingen te wachten tot het moment dat daarover meer helderheid is verkregen. De andere partijen hebben uitgesproken en geconcludeerd hierop niet te wachten i.v.m. raadsbesluiten en de al gedane werkzaamheden. Het CDA heeft vervolgens uitgesproken niet te kunnen garanderen dat beide punten niet tot discussie en meningsverschillen kunnen leiden binnen de nog te vormen coalitie. Het CDA heeft zich daarom teruggetrokken uit de informatiefase. Alle partijen hebben over en weer respect en waardering uitgesproken voor de wijze waarop in deze informatiefase gesproken kon worden.

De informateur heeft op 8 april jl. geadviseerd zo snel over te gaan tot de formatiefase met een formateur van BN&M huize, om tot een stabiele coalitie te komen met een continuering van de partijen uit de huidige coalitie.

Advies:

Ga op zeer korte termijn over tot de informatiefase en stel een externe informateur van BN&M huize aan met de opdracht: “Onderzoek de mogelijkheden om na de gehouden lokale verkiezingen dd 16 maart 2022 in het belang van de gemeente Beuningen en haar inwoners te komen tot een stabiele coalitie met een continuering van de huidige coalitie en de mogelijkheid om het CDA daarbij te betrekken”.

Aan Jan Kersten, gepokt en gemazeld in de Beuningse politiek en ervaren met formatiebesprekingen, is gevraagd om deze taak op zich te nemen. Hij is daarbij geassisteerd door Esther Mollema, strategisch adviseur van de gemeente Beuningen. Daarnaast heeft een aantal ambtenaren de onderhandelaars geïnformeerd over lopende dossiers. Wij danken Jan Kersten en Esther Mollema van harte voor hun werk en natuurlijk ook alle ambtenaren die ons hebben geholpen.

Op 11 april vond het eerste overleg plaats over het proces om te komen tot een coalitieakkoord. Op 3 mei het laatste. Daarna was het woord aan de schrijvers en vormgevers.

Nu, op 16 mei 2022, twee maanden na de verkiezingen van 16 maart jl., sta ik voor u met een gevoel van trots. We kunnen met nieuwe energie aan de slag om de vraagstukken waar de samenleving voor staat aan te pakken samen met onze inwoners en ondernemers. Om onze mooie gemeente Beuningen waar mogelijk nog mooier te maken en te zorgen dat alle inwoners zich hier thuis voelen.

Nieuwe energie omdat de coalitie straks, na de benoeming van de nieuwe wethouders, verdergaat met 6 nieuwe raadsleden (Robin, Peter, Veronica, Hanneline, Geeske en Freek). In de drie overige partijen zijn er ook nieuwe gezichten: Ger, Sophie en Agnes. Allen staan ze te trappelen om te beginnen. Wij wensen hen heel veel succes en zullen hen waar mogelijk helpen om er een mooie raadsperiode van te maken.

Nieuwe energie omdat we inmiddels 8 vrouwelijke raadsleden hebben. We wensen mevrouw van den Heuvel vanaf deze plek van harte beterschap.

Nieuwe energie, voorzitter, omdat we op basis van het rapport van de werkgroep vergadermodel serieus en met de gehele raad in gesprek zijn om een raadsprogramma van de grond te krijgen, met raads- brede doelen voor enkele belangwekkende onderwerpen.

Last but not least, voorzitter, nieuwe energie omdat we als coalitie twee jonge wethouders kunnen presenteren, Pascal Cobussen van BN&M en Alwin Steeg van D66. Pascal heeft zijn sporen in de Beuningse politiek verdiend in de 12 jaren dat hij raadslid was voor BN&M en de laatste jaren als voorzitter van de commissie Samenleving. Het werd hoog tijd dat hij vanuit een andere rol de gemeenschap van Beuningen kan gaan dienen. Hij is er klaar voor. Voor Alwin geldt: wat goed is komt snel! Hij was in hoge mate verantwoordelijk voor de campagne van D66 en de winst van een zetel. Hij heeft in de afgelopen twee jaren goed geoefend met het begrip dualiteit en we vertrouwen erop dat hij deze ervaringen meeneemt naar zijn wethouderschap. We hebben er vertrouwen in dat beiden, zeker wanneer zij zich de goede adviezen van hun ervaren collega- wethouders én de voorzitter van het college ter harte nemen, waardige en succesvolle bestuurders van de gemeente Beuningen zullen zijn. We hopen van ganser harte dat alle partijen hen de kans bieden, zich op alle vlakken van het wethouderschap te ontplooien en ja, voorzitter, daarmee bedoel ik ook het constructief omgaan met oppositie

Inhoudelijk:kaft coalitieakkoord

Hoe kan het anders, voorzitter, dan dat we de focus leggen op hoofdthema’s en daarin enkele speerpunten

Sociaal kloppend hart

Zuinig op het klimaat

Beuningen maken we samen

Aantrekkelijk wonen

Voorzitter, op deze thema’s zijn belangrijke opgaven te verrichten die op elkaar inwerken. We hebben ons afgevraagd hoe we hieraan invulling willen geven. Zonder heel specifiek te worden gaat het om het volgende:

Sociaal kloppend hart:

Hoe sociaal en kloppend zijn we wanneer mensen moeten vluchten voor aanvallen op hun leven, op hun land, op hun voorzieningen? Hoe krijgen we het voor elkaar om tegelijk met hun veiligheid de behoeften van onze inwoners en ondernemers in beeld te houden? Hoe zorgen we ervoor dat onze senioren fatsoenlijk onderdak kunnen krijgen, waar nodig met zorg, en hoe onze jonge inwoners aan hun leven kunnen beginnen in een fatsoenlijke woning?

Zuinig op ons klimaat:

Wat betekent bevorderen van biodiversiteit? Is dat niet hetzelfde als accepteren dat het gras in jouw buurt soms wat hoger staat dan je gewend bent? Is dat erg in het licht van de klimaatcrisis? Is het mogelijk woningen te bouwen met materiaal, dat door onze agrariërs in de komgronden word verbouwd? Is het mogelijk om onze inwoners en ondernemers nog meer te stimuleren tot het opwekken van energie met zonnepanelen? Tot bezuinigen op verbruik van energie? We denken dat er mogelijkheden zijn, gewone dagelijkse dingen maar ook grootse en meeslepende oplossingen. Oplossingen waarmee we meerdere vliegen in een klap slaan.

Beuningen maken we samen

Hoe doe je dat? Samen een gemeenschap maken? Belangrijker dan nu kan dat niet zijn. Een aantal dreigingen ligt om de hoek. We zijn nog steeds rijk en hebben veel te verliezen. Maar sowieso moet er een rekening worden betaald. Zorgen we er samen voor dat die rekening niet alleen bij de meest kwetsbaren terecht komt? Dat we heb ondersteunen? Iedereen moet kunnen meepraten, meedenken en meedoen en dat is voor ons een belangrijke missie. Inwoners en ondernemers hebben recht op een lokaal veiligheidsbeleid dat laat zien hoe we handhaven, hoe de politie en de boa’s handelen, hoe we mensen die iets willen onderzoeken op criminele antecedenten, hoe wordt gehandhaafd op milieudelicten zoals ontgassing, zoals overtreden van bestemmingsplanbepalingen.

Aantrekkelijk wonen

Aantrekkelijk wonen is een loze kreet. Wie wil dat niet? Maar wij gaan er werk van maken dat een Beunings beeld van deze kreet ontstaat. Een mooie inrichting van woongebieden, een kwalitatieve openbare ruimte met aandacht voor biodiversiteit, ruimte voor inwoners om eigen initiatieven op dit gebied te ontplooien en tenslotte: zorgen dat de dorpen een veilige ontsluiting hebben voor alle verkeersmogelijkheden.

Voorzitter, in een tijd dat sprake is van grote maatschappelijke onderwerpen en veel internationale spanning is het de taak van de overheid om betrouwbaar te zijn en te blijven naar haar inwoners. Door goede informatie over wat wel en niet kan, door eerlijk te zijn en blijven over plannen en ideeën, door uit te blijven leggen waarom sommige zaken wel of niet kunnen. En dat alles in algemeen begrijpelijk Beunings. Voorzitter, daar gaan wij voor.

De financiën

Het is onder meer om deze reden dat wij geen gedetailleerd uitgewerkte activiteitenlijst laten zien met alle financiële consequenties. Want dat we de financiële situatie die we nu hebben bereikt willen behouden, dat mag duidelijk zijn. Het betekent dat wij van het college verwachten dat het bij iedere komende Voorjaarsnota/ kadernota/ perspectiefnota zal aangeven welke zaken kunnen worden uitgewerkt. Van onze fracties mag u verwachten dat wij de nieuwe energie van het college kritisch zullen blijven volgen vanuit het uitgangspunt dat wij realisatie van dit akkoord tot doel hebben.

Dank u wel.

Eric van Ewijk, fractie voorzitter BN&M

Comments are closed.