Opinie transitie duurzame energie

Beuningen, 7 jan. 2021

Nu kan het nog ...

 

Om invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen en daarmee de wereld voor de generaties na ons leefbaar te houden, zijn ingrijpende veranderingen noodzakelijk. De hoeveelheid energie die wij met z’n allen verbruiken is immens en neemt alleen maar toe. Deze energie wordt nu grotendeels opgewekt met vervuilende grondstoffen. Naast het terugdringen van het gebruik van energie, is het inzetten van andere en duurzamere vormen van energie onontkoombaar. Het op grote schaal opwekken van energie door wind en zon zijn hierbij bewezen en zeer betrouwbare technieken.

 

Regionale Energie Strategie

Landelijk wordt in 30 regio’s nagedacht over de wijze waarop we invulling kunnen geven aan deze klimaatdoelen. Dit gebeurt onder toeziend oog van de Provincies en het Rijk. Deze regionale energiestrategie (RES) krijgt voor onze gemeente vorm in de RES Arnhem-Nijmegen. Naast gemeenten en de Provincie praten hierin ook het Waterschap en de netbeheerder mee. Deze laatste is een belangrijke speler omdat zij er voor moet zorgen dat al die lokaal opgewekte en duurzame energie voor ons allemaal beschikbaar komt. Het Rijk verwacht in de zomer van 2021 een eerste opgave van deze regio’s over de bijdrage die zij (wij) hierin gaan leveren. Dit is overigens geen vrijblijvende opgave!

 

Energie neutraal

De gemeente Beuningen heeft enkele jaren geleden al ingezien dat er veranderingen nodig zijn op het gebied van ons energieverbruik. Om die reden heeft zij zichzelf opgelegd om in het jaar 2040 geheel energieneutraal te zijn. Dat houdt in dat de energie die we gebruiken ook binnen de gemeentegrenzen moet worden opgewekt. Hiermee lopen we voor op de gesprekken die gevoerd worden in de regio en de gemeenten om ons heen. Dit getuigt van visie en we geven daarmee invulling aan onze verantwoordelijkheid die we hebben naar onze kinderen en kleinkinderen.

 

Duurzame energie

Het inzetten van windmolens is hierbij een methode waaraan we niet voorbij kunnen gaan. Deze vorm van energie opwekking is duurzaam en zeer effectief. Enkele windmolens leveren al een enorme bijdrage aan onze opgave voor de toekomst. Met andere vormen van duurzame energie zoals energie uit zonnevelden, is zo’n aanzienlijke bijdrage momenteel niet op te brengen door praktische beperkingen. Alleen inzetten op windmolens is eveneens niet haalbaar. De netbeheerder heeft aangegeven dat er dan pieken ontstaan in het aanleveren van energie die zij niet op een betaalbare manier kan verwerken. Om die reden moet gezocht worden naar een passende mix van wind en zon.

 

Zorgen

Deze grote en ingrijpende veranderingen roepen vragen op bij ons allemaal, zoals: welke gevolgen heeft dit voor het landschap, de waarde van onze woningen en de gezondheid? Is deze invulling in de ogen van Provincie en Rijk genoeg? Heeft Nijmegen ons als regiogemeenten nodig voor energieopwekking? Voor deze vragen  moet aandacht zijn, bijvoorbeeld door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Daarbij blijft het belangrijk ons te blijven realiseren dat de keuzes die we nu maken ook belangrijk zijn voor de toekomst van de jonge inwoners en toekomstige generaties van de gemeente Beuningen.

 

Jeugd

De jongeren hebben in dit verhaal een belangrijke stem. Zij zijn vertegenwoordigd in de eerder genoemde RES-regio’s via JongRES. Uit onderzoek door deze jongerenvertegenwoordiging blijkt dat bijna driekwart van deze leeftijdsgroep tot 30 jaar, geen bezwaren heeft tegen een windmolen in zijn of haar woonplaats.

 

Ambities

Andere ambities binnen onze gemeente hoeven niet te bijten met deze verandering. Uiteraard moeten we onderwerpen op elkaar afstemmen, waarbij we er wél voor moeten zorgen dat de vaart erin blijft. Laten we dit dus in de goede volgorde en met de juiste prioritering doen. Zonder duurzame energie zijn de veranderingen in de toekomst vele malen ingrijpender en niet meer door ons als mens te sturen. Nu kan het nog ….

 

 

Robin Arians

Commissielid Ruimte

Namens Beuningen Nu en Morgen

Comments are closed.