Motie skatepark

MOTIE Skatepark

skatebaan2 PhotosPaul Vreeker

De gemeenteraad van Beuningen, in vergadering bijeen op 19 oktober 2021

Constaterende dat:

-       Tijdens de raadsvergadering van 21 september is ingesproken door twee jongeren die namens hun leeftijdsgroep vragen om een skatevoorziening in Beuningen;

-       Beide insprekers 300 handtekeningen hebben opgehaald voor het realiseren van deze voorziening;

 

Overwegende dat:

-       Een skatevoorziening een prima mogelijkheid is voor jongeren om te bewegen en elkaar te ontmoeten;

-       Zo’n voorziening past binnen het beleid van de gemeente Beuningen t.a.v. jeugd, jongeren en gezondheid;

-       Het realiseren van een skatevoorziening vraagt om een passende locatie, sociaal veilig en zo gelegen en ingericht dat een minimaal risico op overlast aanwezig is;

-       Bij het voorbereiden van een skatevoorziening jongeren betrokken moeten worden;

 

Verzoekt het college:

-       Te onderzoeken of er geschikte locaties zijn in Beuningen voor het realiseren van een skatevoorziening, daarbij te betrekken de locatie van Scouting in Beuningen, en te komen tot een voorkeur;

-       In overleg met jongeren te onderzoeken welke inrichting wenselijk én financieel haalbaar is en daarbij uit te gaan van een richtbedrag ad € 50.000,--;

-       De raad aan te geven welke dekkingsmogelijkheden in de begroting 2022 e.v. aanwezig zijn voor genoemd richtbedrag en hierover terug te koppelen in de eerstvolgende raadsvergadering;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening Namens:

Fractie BN&M,  E. van Ewijk

Fractie GL,        J. Bril

Fractie D66,      R. Kuppens

Fractie PvdA,    H. Crezee

 

Comments are closed.