Nieuws uit de raad van Beuningen Nu & Morgen (bron Koerier)

Ontwikkeling Waaloevergebied
In de raadsvergadering van 18 november jl. kwam de visie op het Waaloevergebied aan de orde. Het voorstel was om het gebied tussen de Van Heemstraweg en de Dijk op zodanige wijze te bestemmen dat voor de toekomst er sprake is van een mooi stedelijk uitloopgebied. BN&M vindt het van belang dat dat gebied juist open blijft en het karakter behoudt van fruitteeltgebied. Door het situeren van 94 woningen, nodig om het plan te bekostigen, lopen fruittelers het gevaar dat zij hun bedrijven niet uit kunnen breiden, anderzijds zorgt bebouwing ook voor verstening van die omgeving. BN&M heeft dan ook een amendement ingediend om eerst de visie vast te stellen uitgaande van behoudt van de bestaande situatie aangevuld met het creëren van wandel- en/of fietsverbindingen tussen oost en west. Voor dit unieke fruitteeltgebied dienen de mogelijkheden voor fruittelers om hun bedrijf te handhaven aanwezig te zijn. Verder dient woningbouw pas plaats te vinden indien dat past in de vastgestelde visie.

Plan Rozenburg
Het college presenteerde ook het voorstel voor de bebouwing van plan Rozenburg in Weurt. BN&M is voorstander van woningbouw in Weurt en op het plan Rozenburg is daar een mooie mogelijkheid voor. Maar de voorgelegde plannen vindt BN&M niet acceptabel De bebouwing is veel te dicht 44 woningen op een ha. En staat absoluut niet in verhouding met de uitstraling van de omgeving. Verder vinden we het jammer dat dit plan niet eerst voorgelegd is aan de klankbordgroep Weurt. Jammer voor Weurt dat het merendeel van de raad wel akkoord is gegaan met de bebouwingsdichtheid van dit plan.

Coalitiepartijen voor belastingverhoging
Op 11 november heeft ook de begrotingsvergadering plaatsgevonden. Wij waren zeer tevreden dat onze ideeën hierin tot uitdrukking kwamen. Echter waar wij tegenaan liepen is de voorgestelde verhoging van de OZB. We dienden dan ook een amendement in om de OZB niet te verhogen met 5% maar met 3%. Dit leek ons haalbaar omdat we een overschot hadden uit de Rijksbijdrage. Helaas kregen we hierbij de meerderheid van de raad niet mee waardoor het overschot toegevoegd wordt aan de reserve en de voorgestelde belastingverhoging doorgezet wordt.

Comments are closed.