Duiding verkiezingsuitslag

Winssen, 30 maart 2022

Onderwerp: duiding verkiezingsuitslag

Speech door fractievoorzitter Eric van Ewijk

 

Voorzitter,

Op de eerste plaats gaan, naar goed democratisch gebruik, onze felicitaties uit naar de partijen die bij deze verkiezingen een zetel hebEric speech verkiezingsuitslagben gewonnen: D66 en de VVD. Daarnaast onze complimenten aan de fracties die hun aantal zetels hebben weten te behouden.

De opkomst bij deze verkiezingen was plm. 3 % lager dan die bij de vorige verkiezingen. Dat lijkt niet veel, voorzitter, maar er is sprake van een dalende lijn. Dat is naar onze mening geen verlies van interesse in politiek. Inwoners maken regelmatig duidelijk dat zij zich wel degelijk zeer betrokken en verbonden voelen met hun woon- en leefomgeving. Denk aan woningbouw, energie- opwekking, groenonderhoud, zandwinning of luchtkwaliteit. Inwoners weten de weg naar het lokaal bestuur te vinden als zij hun belangen willen behartigen. Tegelijk hebben veel inwoners – soms uit eigen ervaring – het beeld dat “ze toch niet luisteren” of “ze toch doen wat ze zelf hebben bedacht”. Voorzitter, hier hebben we wat te doen in de komende jaren. En dat geldt voor álle publieke organen, niet alleen voor de gemeenten maar ook voor samenwerkingsverbanden die in onze opdracht werken, voor provincies, voor waterschappen en het rijk. Het gaat om draagvlak voor onze democratie.

De kiezer heeft gesproken, voorzitter. De campagne was fel. Er waren flink wat incidenten met verkiezingsborden en we moesten tot onze verbazing en teleurstelling vaststellen, dat het op grote schaal verspreiden van des- informatie onder de kiezers ook tot onze gemeente is doorgedrongen. Dit heeft naar onze mening zeker invloed gehad op de uitslag van deze verkiezingen. Dat sommige fracties van die des- informatie – met het oog op een betere verkiezingsuitslag- niet klip en klaar afstand namen is voor Beuningen Nu & Morgen een onderwerp van zorg. Het betekent dat sommigen de rug niet altijd even recht houden wanneer dat gevraagd is.

Natuurlijk is Beuningen Nu & Morgen teleurgesteld over het verlies van 1 zetel. Tegelijk, voorzitter, zijn wij verheugd dat we met afstand de grootste partij zijn geworden. Het is een teken van aanhoudend vertrouwen. Het betekent dat onze kiezers ons verhaal, onze keuzes begrijpen en ondersteunen. Het is aan ons, voorzitter, om daar een passend, krachtig en stabiel vervolg aan te geven.

Voorzitter, zeker ook door D66, dat een sterke en eerlijke campagne heeft gevoerd (waarvoor onze complimenten), heeft de zittende coalitie een ruime meerderheid behouden. Het is een mandaat om het gevoerde beleid voort te zetten. Maar, voorzitter, niets gaat vanzelf en niets gaat vanzelf goed.

In de verkiezingsprogramma’s van alle partijen is naar voren gekomen dat we in de komende jaren belangrijke besluiten moeten nemen over grote onderwerpen zoals woningbouw en duurzaamheid/ klimaat. De kwaliteit van ons zorgsysteem wordt door teruglopende rijksmiddelen onder steeds grotere druk gezet. Onze inwoners zullen de spanning rondom deze onderwerpen steeds meer gaan voelen. De financiële gevolgen van de coronacrisis moeten nog verdeeld worden over het land. Aan het eind van deze verdeling staan altijd onze inwoners en ondernemers, die daarvoor een rekening krijgen, via belastingen, heffingen, kortingen of bezuinigingen. De vluchtelingencrisis. Die ook nog gepaard gaat met een energiecrisis, stelt onze samenleving voor ongeëvenaarde opgaven. We zullen deze met z’n allen het hoofd moeten bieden. En ook daarvoor zullen we met elkaar een rekening moeten betalen. We hebben ook nog wensen, zoals een nieuw zwembad of een gemoderniseerde Leghe Polder. Tenslotte, voorzitter, zullen in de nieuwe raad veel besluiten genomen moeten worden in een regionale context van afspraken en gemeenschappelijke of tegengestelde belangen.

Voorzitter, er wordt in de komende jaren bestuurskracht en stabiliteit gevraagd van het lokaal openbaar bestuur, van onze raad, van ons college. Bijzondere opgaven daarbij zijn voor Beuningen Nu & Morgen:

  • Het sterk verbeteren van onze contacten en communicatie met onze inwoners, onder meer via verbeterde participatiemethoden waarin “luisteren” in plaats van “zenden” het uitgangspunt is. We moeten bovendien nog beter en vaker uit te leggen waarom we dingen doen en waarom we ze op die manier doen. Voorzitter, participatie kost de gemeentelijke organisatie en ons tijd en geld. Maar verlies van vertrouwen in onze democratie zal ons uiteindelijk met onbetaalbare rekeningen confronteren.
  • Meer ruimte voor de menselijke maat ten opzichte van de regels

Voorzitter, Beuningen Nu & Morgen kan dit natuurlijk niet alleen. Er zit de komende vier jaren een nieuwe gemeenteraad met veel nieuwe raadsleden die zonder uitzondering het beste voor hebben met de inwoners en ondernemers van Beuningen. Wij feliciteren alle nieuwgekozen raadsleden en wensen hen van harte veel succes met hun belangrijke werk in de komende periode. Wij hopen van ganser harte dat wij de komende periode de samenwerking in de raad, tussen álle fracties, kunnen versterken, samen stabiliteit en bestuurskracht kunnen bieden in het belang van onze inwoners en ondernemers.

Dank u wel voorzitter.

Comments are closed.