lessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/style.less Brief van de Fractie BN&M mbt windmolens bij Weurt

Brief van de Fractie BN&M mbt windmolens bij Weurt

Beuningen, 14 maart 2018

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Beuningen

Aan de inwoners van Weurt

Aan de kerngroep windmolens Weurt/ email windmolensweurt@gmail.com

 

CC Aan Energie Nederland N.V.

CC Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen

 

Betreft: omgevingsvergunning windmolens

 

Beuningen Nu & Morgen heeft vernomen, dat Energie Nederland N.V. een Omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van 2 windturbines op haar terrein van de Centrale Gelderland in Nijmegen heeft aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Men wil afwijken van het bestemmingsplan.

 

Beuningen Nu & Morgen is voorstander van duurzame energieopwekking met steun van de bevolking. Samen de schouders eronder, dat is ons motto. De fractie van Beuningen Nu & Morgen heeft bij Engie, (onder meer via een open brief) aangedrongen op betere informatieverstrekking over álle aspecten van dit project. Het college van Beuningen heeft hetzelfde gedaan bij Engie en bij de gemeente Nijmegen. Tevens is nadrukkelijk gevraagd de bevolking actief te betrekken. Het is treurig te moeten constateren, dat bij het windproject in Nijmegen de bevolking van Weurt tot nu toe te laat, onvoldoende en niet actief is betrokken. Dat had beter gemoeten en het moet zeker vanaf nu veel beter! Het verzet van onze inwoners in Weurt is dan ook te begrijpen.

 

De Beuningse politieke partijen CDA, VVD, PvdA en D66 hebben onlangs aangedrongen op een actieve samenwerking met de inwoners van Weurt, voorafgaand aan de definitieve vergunningaanvraag. Dat is te prijzen, maar…: deze partijen vormen samen ook het college van Gedeputeerde Staten!

Gedeputeerde Staten (CDA, VVD, PvdA en D66) vragen nu aan de gemeente Beuningen en andere betrokkenen om binnen 2 weken te reageren op het voornemen tot bouw en exploitatie van de windmolens. Door die haast wordt het Beuningen onmogelijk gemaakt om bewoners te informeren over de nu lopende procedure voor deze aanvraag omgevingsvergunning.

Het is de vraag hoe de Beuningse afdelingen van deze partijen dit kunnen uitleggen. Ze belijden met de mond medeleven met de inwoners van Weurt en tegelijk hangt de dreiging in de lucht dat hun provinciale partijgenoten een positief besluit over deze windmolens gaan nemen. Dat doet de betrouwbaarheid geen goed en dit is voor Beuningen Nu & Morgen een punt van grote zorg. Ook Beuningen Nu & Morgen heeft onlangs wederom aangedrongen op een actieve samenwerking met onze inwoners voorafgaand aan de definitieve vergunningaanvraag. Tot op heden, en tot onze grote teleurstelling, is deze samenwerking nog niet van de grond komen en heeft vergunningsaanvraag gewoon plaats gevonden.

Beuningen Nu & Morgen heeft als lokale partij het standpunt dat duurzame energieopwekking alléén slaagt met actieve steun en deelname van de lokale bevolking. Daarom verzoekt de fractie van Beuningen Nu & Morgen met klem aan het college van Burgemeester en Wethouders, om bij GS aan te dringen op verlenging van de termijn van 2 weken. Een periode van 2 weken is voor iedere betrokkene, maar zeker ook voor onze inwoners van Weurt veel te kort om relevante stukken te bestuderen en een gezamenlijk standpunt te bepalen en in te dienen. Alleen dan kunnen alle aspecten goed beoordeeld worden en kan een weloverwogen standpunt van GS tot stand komen. Alleen dan kan draagvlak ontstaan bij de bevolking voor duurzame energieopwekking. Hierbij past volgens de fractie van Beuningen Nu en Morgen tevens een verkorte MER-procedure, gelet op de dichtbevolkte omgeving van deze industriële windturbines.

 

Namens de fractie van Beuningen Nu en Morgen,

Bert Jeurissen, fractievoorzitter

 

 

 

Comments are closed.