Beuningen energieneutraal

Beuningen energieneutraal

Al in 2017 heeft de Gemeenteraad van Beuningen de energievisie vastgesteld om in 2040 energieneutraal te zijn. Concreet betekent dit dat we met z’n allen evenveel energie op wekken als dat we verbruiken. Om hier invulling aan te geven moeten er keuzes gemaakt worden die ons allemaal raken. De één wat meer dan de ander.

Klimaatverandering
Of je nu vóór of tegen windturbines of zonneparken bent, we kunnen niet ontkennen dat het klimaat verandert. Hete zomers, vaker hevige regenbuien, lange periodes van droogte en levensbedreigende overstromingen. Veel effecten kennen we voornamelijk van de nieuwsberichten. Recentelijk nog vanuit overstromingen door de Maas in Limburg. Het onder meer stijgen van de zeespiegel en het daardoor weer ophogen van onze dijken, zijn helaas reële zorgen dicht bij huis.

Om deze reden is in Parijs enkele jaren geleden het klimaatverdrag getekend door Nederland samen met veel andere landen. Er moet iets gebeuren om het tij te keren en de dreigingen weg te nemen. Kortom Beuningen CO2-neutraal in het belang van u, mijzelf, onze (klein)kinderen en de generaties na onze kleinkinderen.

Stevige opgave
Met de inmiddels ingezette initiatieven om duurzame energie op te wekken binnen onze gemeente, zoals zonneparken en windturbines, zijn we er nog niet. De vraag naar energie blijft onverminderd toenemen. Kijk daarbij alleen maar eens naar de ontwikkeling van elektrisch rijden of de noodzakelijke toename van woningen. We moeten blijven inzetten op meer duurzame vormen van energieopwekking. Mogelijkheden om bedrijven de daken van hun bedrijfshallen vol te laten leggen met zonnepanelen net zoals ‘de bult’ van de ARN in Weurt, blijven voortduren onderwerp van gesprek. Huidige wetgeving maakt het niet altijd eenvoudig om hier dwingende afspraken over te maken als gemeente. Dit nog los van eventuele betaalbaarheid en technische (on)mogelijkheden.

Alternatieven
De ontwikkeling van nieuwe en bestaande technieken om duurzaam energie op te wekken gaat razendsnel. Momenteel zijn er nog maar enkele technieken geschikt om dit betrouwbaar en betaalbaar op grote schaal te kunnen doen. Dat zijn zonnepanelen, windturbines en kernenergie. De eerste twee technieken maken deel uit van de Beuningse visie. De laatste techniek ligt op het bordje van het Rijk. Daar wordt momenteel de discussie gevoerd of we in Nederland weer energie willen opwekken door het inzetten van kerncentrales. Zolang hier nog geen beslissing over is genomen, is het niet reëel om met deze optie vooruitlopend rekening te houden. Dit nog los van onze visie op gebruik van deze omstreden techniek.

Standpunt
Wel de lusten van onze huidige welvaart, maar de lasten doorschuiven naar de generaties na ons, is niet de stelling die door Beuningen Nu en Morgen wordt gesteund. Wij gaan voor de lusten en de lasten. Langer wachten maakt van uitstel afstel. Liever nemen wij de verantwoordelijkheid om zelf te beginnen met het betalen van de rekening van de relatief grote welvaart waarin we met ons allen mogen leven.

Uiteraard realiseren wij ons maar al te goed dat niet iedere inwoner gelukkig wordt van de keuzes die hiervoor nodig zijn. Maar wij zien het als onze taak om als vertegenwoordigers van de gehele gemeenschap nu én voor de toekomst te kiezen voor een leefbare woonomgeving met mogelijk gelijke vormen van welvaart. Dat wensen wij onze kinderen en kleinkinderen toe!

Comments are closed.