Betoog kadernota kunst, cultuur en erfgoed

Betoog Eric van Ewijk over vaststelling kadernota kunst, cultuur en erfgoed

 

Winssen, 24 januari 2022

Voorzitter,

Ik begin met het uitspreken van complimenten aan het college voor deze kadernota die tot stand kwam via een model- inspraakprocedure. De kadernota is gemaakt in een periode dat de culturele sector en allen die daarin werkzaam zijn, zwaar zijn getroffen door maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Wij hopen van harte, dat een nieuwe lockdown hen (en ons) bespaard kan blijven.

Voorzitter,

De kunsten zijn vrij! Zowel voor de beoefenaar als voor de toeschouwer. Die vrijheidsgarantie is een van de pijlers van onze samenleving. Je moet kunnen maken wat je wilt, je moet kunnen kijken naar wat je wilt. Een politicus heeft niet te bepalen wat mooi of lelijk is. Er is een parallel met de journalistiek: je moet kunnen schrijven wat je wil. Het is aan ons allen om te zorgen dat die vrijheid gegarandeerd blijft, want dat is de voornaamste pijler van onze democratie. Voorzitter, dat valt lang niet altijd mee, zo laat de praktijk van alledag zien.

Juist om deze reden is BN&M blij met de kadernota Kunst, Cultuur en erfgoed van dit college. Er is altijd sprake van een zekere spanning tussen overheidsbeleid en de brede wereld van kunst en cultuur. Maar zoals gezegd: de overheid bemoeit zich per definitie niet met de inhoud van de kunsten. De overheid schept slechts randvoorwaarden waarbinnen een vrij cultureel klimaat zich kan ontwikkelen. Het domein van de scheppende kunst mag dan ook niet worden “bezet” door de gemeente of door de instellingen die – namens de gemeente Beuningen - de betreffende randvoorwaarden scheppen. Dit essentiële uitgangspunt, voorzitter, wordt recht gedaan met de voorliggende kadernota.

Kunst moet voor iedere inwoner bereikbaar zijn, laagdrempelig en betaalbaar.  Kunst moet veelzijdig en afwisselend blijven en we moeten met elkaar meer uitdragen wat er allemaal te zien, te horen en te beleven is op cultureel terrein. In de kadernota beschrijft u vier ambities: zichtbaarheid (uitdragen van wat er is), het betrekken van jongeren, samenwerking en het op de kaart zetten van kunst, cultuur en erfgoed. Wij kunnen ons vinden in deze ambities. Meteen is ook duidelijk dat het huidige budget niet toereikend zal zijn om deze te realiseren. We zien dan ook uit naar de voorstellen die het college hierover met de raad zal bespreken. Voorzitter, ondanks de “model-inspraakprocedure” die heeft geleid tot deze kadernota, waarvoor complimenten, een klein punt van kritiek. Wij vinden het wat teleurstellend en vreemd, dat het niet mogelijk is gebleken een min of meer volledig beeld te schetsen van het culturele veld in Beuningen. Bijvoorbeeld gesplitst naar

·         De ongeorganiseerde amateuristische kunstbeoefening

·         De georganiseerde amateuristische kunstbeoefening inclusief het aantal leden

·         De professionele kunstbeoefenaars naar disciplines

·         De festivals en activiteiten voor het publiek.

Wij dringen er daarom bij het college op aan om dit beeld alsnog op te nemen in de op te stellen uitvoeringsnota zodat wij allen tenminste een beeld hebben van waar we over praten. Bij wijze van voorbeeld verwijs ik naar de schema’s in nota die is opgesteld door het samenwerkingsverband 025.

Dank u wel.

Eric van Ewijk

Comments are closed.