lessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/style.less Anima Mundi ontwerp bestemmingsplan

Anima Mundi ontwerp bestemmingsplan

Betogen Anima Mundi,

Raadsvergadering 23 maart 2021.

A.M.dijkzicht-

Fractie voorzitter Eric van Ewijk:

Voorzitter,

Voor de fractie van Beuningen Nu & Morgen is het ontwerp bestemmingsplan Anima Mundi een zogenaamde “vrije kwestie”. In de fractie is herhaaldelijk, uitgebreid én diepgaand gesproken over Anima Mundi. De fractieleden zijn ieder afzonderlijk tot een standpunt gekomen en dat hebben zij dinsdag 16 maart met elkaar gedeeld. Vandaag zullen zij hun overwegingen en standpunt met u en de kijkers delen.

Voorzitter, Ten aanzien van het voorliggende plan staan álle beleidsmatige seinen op rood. Ik wil dat graag toelichten. Opeenvolgende colleges en raden van de gemeente Beuningen hebben zich decennialang ingespannen om de geologische, landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van het oeverwallengebied, met instemming van haar bewoners, te beschermen. Zij hebben deze waarden vastgelegd in kaders, zoals de op dit moment van toepassing zijnde structuurvisie en bestemmingsplannen voor (delen van) de oeverwallen en het aanpalende Natura2000 gebied. Het gebied heeft daardoor zijn oorspronkelijke kwaliteiten voor een flink deel kunnen behouden. Bevestiging van dit beleid volgde in de nieuwe nota recreatie en toerisme, waarbij is aangehaakt op het waardentraject dat afgelopen jaar is afgerond. “Mooi plekje” heeft een plaats bij de drie belangrijkste waarden van Beuningen gekregen. Daarbij is niet toevallig verwezen naar het oeverwallengebied. De onlangs met inwoners gevoerde gesprekken in de dorpenronde, ten behoeve van de Omgevingsvisie, deden daar nog een schepje bovenop.

Voorzitter, hoe belangrijker de waarden van een gebied, hoe moeilijker tot afwijking van kaders besloten kan worden. Zo vond eerder de Raad van State mét de meerderheid van de gemeenteraad, dat een plan voor bouw van een aantal vakantiebungalows in een boomgaard (waartegen zich een groot aantal inwoners verzette) té grootschalig is voor het oeverwallengebied.

Voorzitter, ruimtelijke én inhoudelijke kaders geven inwoners en bedrijven duidelijkheid over hun mogelijkheden én onmogelijkheden voor het gebruik van onze schaarse en waardevolle ruimte. Ruimtelijke kaders beschermen ons allemaal tegen ongewenste ontwikkelingen. Tegelijk zijn ruimtelijke kaders geen “betonnen kaders”. In uitzonderlijke gevallen moet daarvan afgeweken kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan woningen en energieopwekking, zaken van nationaal belang Maar, voorzitter, we moeten er ook voor waken dat ruimtelijke kaders worden beschouwd als “een soort roulette”, waarin steeds opnieuw kan worden gegokt op medewerking. Dat kan natuurlijk niet voorzitter. Rechtszekerheid en betrouwbaarheid, gelijkheid, evenredigheid (willekeur-beginsel), het zijn beginselen die ons handelen moeten sturen. Doen ze dit niet of onvoldoende, dan zijn we een onbetrouwbare overheid, dan ben ik een onbetrouwbaar raadslid. En dan kunnen we erop rekenen dat we teruggefloten worden door de rechter.

De doelstellingen van initiatiefnemer zijn grenzeloos, gegeven de eigen statuten. Dat mag natuurlijk! Echter, de informatie die hierover op diverse momenten en via diverse middelen naar buiten is gebracht, is diffuus en dat leidt ons op zijn minst tot de conclusie, dat de toekomstige schaal van Anima Mundi niet kan worden ingeschat. Schaal moet u hier opvatten als: de mate waarin Anima Mundi bezoekers trekt en wordt gebruikt voor allerlei aanvullende activiteiten, al dan niet in combinatie met de Tempelhof.

Voorzitter, het initiatief heeft vele Winssenaren opnieuw enkele jaren beziggehouden. Wij hebben de 157 zienswijzen en de hoorzittingen als indrukwekkend ervaren. De betrokkenheid van inwoners in de kleinste kern van onze gemeente blijkt groots. Wat ons in het bijzonder opviel was de angst van omwonenden voor wat er nu echt staat te gebeuren mocht Anima Mundi op die plek worden gerealiseerd. Het college heeft getracht antwoorden te geven maar er blijven te veel open einden.

Voorzitter, de landschappelijke en cultuurhistorische samenhang van het oeverwallengebied en het Natura2000- gebied verdraagt zich niet met grootschalige ingrepen die deze samenhang mogelijk bedreigen. Dit is geen locatie om risico’s te nemen! Voorzitter, het belang van een individuele initiatiefnemer kan in dit geval niet boven het belang van een heel grote groep inwoners worden gesteld: ik wil ervoor waken, dat onze ruimtelijke kaders worden opgevat als een soort “roulette” vanuit het idee: “wie niet waagt, die niet wint”.  Ook de komende Omgevingswet zal ons nadrukkelijk om kaders vragen, al is het alleen al om kwetsbare mensen en landschappen te beschermen.  Hoe drukker het in onze mooie gemeente wordt, hoe waardevoller de oeverwallen zullen worden voor onze inwoners en voor onze kinderen en kindskinderen. Ik ben me als raadslid zeer bewust van mijn en onze verantwoordelijkheid om deze kwaliteiten zoveel mogelijk te beschermen.

Voorzitter, ik zal tegen dit raadsvoorstel stemmen. Zoals gezegd komen de overige raadsleden van BN&M met een stemverklaring.

Dank u wel.

 

Pascal Cobussen:

Voorzitter allereerst wil ik benadrukken dat ik op persoonlijke titel vanavond over dit onderwerp spreek. De afgelopen weken zijn voor veel mensen zeer intens geweest. We hebben als raads- en commissieleden ontzettend veel e-mails, brieven, vergaderverzoeken etc., mogen ontvangen. Laat ik voorop stellen dat ik blij ben te zien dat de betrokkenheid van inwoners en belangstellenden bij de lokale democratie groot is, ondanks de beperking dat alles digitaal moest verlopen. Ik wil daarom ook iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.

Voorzitter vanavond praten we voor de 2e keer over het ontwikkelen van Kunstwerk Anima Mundi van echtpaar Kortekaas. Iets meer dan 2 jaar geleden startte het 2e proces voor de ontwikkeling van Anima mundi. Dit keer niet op de dijk maar op locatie die nu voor ligt. In eerste instantie ging het om een megalomane ontwikkeling met daaronder duurzame kassen die gebruikt konden worden voor diverse bijeenkomsten. De familie Kortekaas heeft n.a.v. diverse gesprekken hun plannen aanpast tot het ontwerp wat vanavond voorligt. Eigenlijk spreken we vanavond dus over een 2.1 versie.

Toen ik het huidige voorstel in eerste instantie zag, was ik blij dat het voorstel was aangepast. Mijn mening is daarom heel lang geweest: ‘Het maakt mij eigenlijk niet uit of het kunstwerk er nou wel of niet komt’. Ik ben als raadslid in de gemeente Beuningen gekozen om beslissingen te nemen en dat ga ik vanavond daarom ook doen.

De afwegingen die ik op voorhand wilde maken bij het nemen van een besluit richtten zich op een goede Ruimtelijke ontwikkeling en een duurzame economische totstandkoming. In feiten hebben beide onderdelen te maken met de patstelling, dan wel de paradox waar we hiervoor staan. Wat nou als het een succes wordt en er veel bezoekers komen? Óf wat nou als het geen succes wordt, hoe zorgt de stichting er dan voor dat een kunstwerk van een dergelijk formaat de komende tientallen jaren goed financieel kan worden beheerd en onderhouden?

Met een goede ruimtelijke ordening wordt bedoeld: het waarborgen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Veel belangstellenden hebben middels zienswijzen vragen gesteld over dit woon- en leefklimaat. De belangrijke onderdelen hierbij waren:

-          Grote onzekerheid over de te verwachte bezoekersaantallen

-          Parkeerdruk op het van gentplein;

-          Verkeer over de dijk, dan wel de smalle Haneman met eventueel toeristische autoverkeer.

-          Afvoer van verkeer in zijn algemeenheid;

-          Primaire en secundaire in- en uitgangen;

-          Schaal- en maat van het kunstwerk verstoren de bestaande ruimtelijke identiteit van het gebied.

-          Aantasting van de bestaande boomgaard, dan wel aantasting van de omgeving die zich kenmerkt met fruitbomen langs de dijk;

Daarnaast is sprake van een significante afwijking van het vigerende structuurvisie, doordat het oeverwallengebied beschermd moet worden voor grootschalige ontwikkelingen.

Voorzitter de vragen die wij samen met andere fracties hebben gesteld over de gevolgen van deze ontwikkeling zijn wat mij betreft onvoldoende beantwoord in het kader van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het college heeft mij in ieder geval absoluut niet kunnen overtuigen dat met de realisatie van deze ontwikkeling de mogelijke aantasting van het woon- leefklimaat kan worden voorkomen. Met andere woorden het college weet zelf ook niet wat de effecten zijn van het realiseren van Anima Mundi op de directe woon- en leefomgeving. Is het dan wel verstandig om deze realisatie toe te staan of anders gezegd als college toe te juichen?

Persoonlijk ben ik een ondernemend type die Beuningen graag op de kaart wil zetten. Uiteraard niet ten koste van alles. Maar ik ben blij als mensen die in het centrum van Nijmegen wonen onze gemeente in wandelen en mij een appje sturen hoe leuk ze het Weurtse straatje vinden. We zien natuurlijk ook dat zeker in deze coronatijd het soms bizar druk is op de dijk, wat leidt tot veel autoverkeer en parkeren op de dijk en helaas ook tot zwerfafval. We moeten dus zuinig omgaan met onze omgeving.

Dan naar de duurzame economische totstandkoming, hiermee bedoel ik de financiële haalbaarheid van de totstandkoming van het kunstwerk op korte en lange termijn. Ik heb tijdens commissievergadering namens BN&M gevraagd om een exploitatieplan voor het realiseren dan wel in stand houden van het kunstwerk. Dit plan heb ik vorige week ontvangen van de voorzitter van de stichting Anima Mundi. Waarvoor dank. Het bestuur van Anima Mundi geeft hierbij aan het niet juist te vinden om in detail alle (zeer premature) financiële mogelijkheden, onmogelijkheden en analyses integraal met iedereen te delen, omdat alle definitieve plannen nog van teveel factoren afhankelijk zijn en de wijze van uitvoering. Ik heb de cijfers en begroting gezien en onder aan de streep komt daar een plus uit. Hierbij staan een aantal posten waar ik vraagtekens bij heb, maar aangezien het bestuur aangeeft dat deze begroting nog in een zeer premature fase zich bevindt, heb ik daarom ook besloten om dit niet mee te nemen in mijn overweging. Je zou hooguit kunnen zeggen dat ook hiervoor het bekende gezegde voor niet-commerciële organisaties geldt: geen plannen zonder geld, en geen geld zonder plan.

Dan nu even terug naar het proces an sich en de rol van het college hierin. Ik maak me zorgen voorzitter. En dan wel om het volgende. Op 1 januari 2022 treed de nieuwe Omgevingswet in werking. Dit houdt in het college bij ieder omgevingsplan verplicht is om een participatietraject in welke vorm dan ook te organiseren dan wel vooraf vast te stellen. Als ik kijk naar de mate waarin het college de vragen van insprekers en de commissieleden heeft beantwoord, dan vind ik het inhoudelijk soms slap en met name de toon erg onwenselijk. Daar komt nog eens bovenop dat wethouder Versluis tot 2 maal toe spreekt over een Not-in-my-backyard situatie in Winssen. Ik woon zelf al een paar jaar niet meer in Winssen, maar wethouder Versluis al zeer lang. Als ik dan terugkijk naar de eerste keer dat we met veel mensen in de Paulus zaten met de vraag: Hoe moeten we verder als dorp? En kijk waar Winssen nu staat dan kan de wethouder niet spreken over een dorp waar het niet mogelijk is om unaniem in gezamenlijkheid zaken te ontwikkelen. Denk aan de Paulus inclusief jeugdhonk, het klompenpad, het van Ghentplein, het groene plein voor de basisschool, een mooie wijk het fruithof met nieuwe Winssenaren, een fantastisch restaurant waarvan ik hoop dat ze snel weer open mogen en sinds kort ook een cafetaria. Wat gaat het goed in Winssen en daar moeten we Voorzitter blij mee zijn.

Tot slot voorzitter. Wethouder Driessen geeft in de Gelderlander van 16 maart aan dat hij met zijn nieuwe kunst- en cultuurbeleid de inwoners uitnodigt waar zij behoefte aan hebben. Winssen is een dorp met inwoners die in staat zijn gezamenlijk op zoek te gaan naar een locatie voor de ontwikkeling van Anima Mundi. Zeer veel insprekers gaven ook aan niet tegen het kunstwerk te zijn, maar wel tegen de gevolgen van het kunstwerk op de locatie die nu voorligt. Ook las ik op 19 maart een interview met Herman van de Linde van Nederzand waarin hij pleit voor goed rentmeesterschap. Hoe mooi kan het zijn dat al deze zaken bij elkaar komen: een kunstwerk als geschenk en nalatenschap van kunstenaars waar we trots op mogen zijn, een actieve Winssense samenleving en een directeur van een onderneming die een bijdrage wil leveren. Voorzitter ik pleit dan ook voor driemaal is scheepsrecht. Oftewel een de realisatie van prachtig kunstwerk, met draagvlak vanuit Winssen en met goed rentmeesterschap niet alleen nu maar ook morgen.

Dankjewel.

 

Dave Groenen:

Voorzitter,

Anima Mundi, een monument van bewustwording in de 21e eeuw. (website)

Voorzitter, ‘monument van bewustwording in de 21e eeuw’ is het eerste wat ik lees als ik de website van dit kunstwerk open. Die woorden hebben mij nieuwsgierig gemaakt en heb daarom met veel aandacht de website, film en podcast van de initiatiefnemers van dit kunstwerk bekeken en beluisterd. En inderdaad, het inspireerde en enthousiasmeerde mij, de inhoud trok me aan. Mensen mogen ervan doordrongen worden dat zij, als medeschepper op deze aarde, verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze toekomst. Anima Mundi kan hieraan bijdragen bij een zoektocht naar nieuwe zingeving van het bestaan. Als ik mij verplaats in de denkwijze en filosofie die de bedenkers van deze transitie willen uitdragen dan ben ik het eens met de woorden die mevrouw Kortekaas in de podcast uitspreekt: Anima Mundi moet er komen! Hoe mooi zou het zijn dat de mens van individueel naar universeel gaat denken, niet meer aan zichzelf denkt maar het gaat om wij. Alles is met elkaar verbonden. Deze woorden worden letterlijk in het filmpje genoemd.

Voorzitter. Voor mij is dit Anima Mundi 2, nummer 1 is een aantal jaar geleden uitvoerig ter sprake gekomen met het plan om dit kunstwerk op de dijk te plaatsen. Dat heeft destijds veel veroorzaakt in het dorp Winssen waarna de initiatiefnemers de aanvraag hebben ingetrokken en hebben aangegeven het kunstwerk elders te willen gaan plaatsen. Voor en tegenstanders stonden destijds tegenover elkaar.

Je zou zeggen, er zijn lessen getrokken. Winssen heeft destijds al laten zien dat het een sterke samenleving en grotendeels tegen het kunstwerk is. Wat deze inwoners ook hebben laten zien is dat zij meedenken en de initiatiefnemers hebben aangeboden gezamenlijk een andere plek te zoeken. Een plek die wel door het dorp gedragen wordt en de kunstenaars verbind met de Winssenaren.

Wat mij zeer verbaasd, als ik mij verplaats in de filosofie van de kunstenaars, dat de doelstelling van het kunstwerk nu tijdens het indienen van Anima Mundi 2 niet tot zijn recht komt. Want, Anima Mundi maakt je toch ervan bewust dat alles met elkaar is verbonden? Waarom trekt de stichting niet samen met de dorpelingen op? Anima Mundi staat toch achter niet ik maar wij? Waarom laten deze kunstenaars nu Winssen blijken dat hun mening niet telt? Omwonenden hebben het gevoel dat hen iets opgelegd wordt en dat had de stichting Anima Mundi kunnen weten gezien de gebeurtenissen van een aantal jaar geleden. Er wordt middels dit kunstwerk een bepaalde overtuiging uitgedragen, het opdringen van dit bouwsel aan het dorp staat haaks op deze overtuiging. Het woord IK lijkt hierin belangrijker dan WIJ en dat wordt duidelijk niet geaccepteerd. Als ik mij dan in plaats van de initiatiefnemers verplaats in de dorpelingen snap ik dit volkomen.

Voorzitter, ik begrijp daarbij het standpunt van ons College niet. Anima Mundi is een monument van bewustwording in de 21e eeuw citeer ik van de website. Ik wil u eraan herinneren dat in de 21e eeuw ook een andere transitie aan de gang is. Hierbij heb ik het dus niet over het overbrengen van de zingeving van het leven maar de komst van omgevingswet. Deze wet is erop gericht om meningen van de omgeving mee te nemen in de planvorming. Ik weet dat de initiatiefnemers, na reacties uit de samenleving, het plan hebben aangepast door het kunstwerk te verlagen maar hoe onrealistisch zijn aanverwante zaken beoordeeld door ons dagelijks bestuur? Is het College echt van mening dat bezoekers bij de kerk gaan parkeren en ruim 1 km gaan lopen om het kunstwerk te bezoeken en dat de Haneman en dijk geen belasting gaan ervaren?

We zullen het nooit gaan weten maar misschien is dit wel een erfenis uit het vorige College en de nu zittende wethouders vanuit een professionele houding, zoals ik ze ook ken, het standpunt van het college van B&W verdedigen ook al zijn deze heren het er wellicht niet mee eens. We zullen het nooit weten…

Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat ik straks tegen de komst van Anima Mundi ga stemmen. Het gaat er niet om wat ik van het kunstwerk en de beoogde plek vind maar het is in dit kader belangrijker om naar het geluid van inwoners te luisteren wetende dat zij de kunstenaars hebben aangeboden gezamenlijk alternatieven te zoeken. Voor mij is wel bewezen, gezien de overtuiging en filosofie van de bedenkers, dat Anima Mundi er moet komen maar dat deze locatie niet kan.  Ik wil hen verzoeken om op het aanbod van Winssen in te gaan en samen te kijken naar een betere plek.

 

Voorzitter,

Wie ben ik?

Wat is de zin van het leven?

Hoe geef ik dit leven vorm?

Deze vragen worden als laatste gesteld in het promotiefilmpje van Anima Mundi en ik wil de initiatiefnemers, met deze woorden in hun achterhoofd, vragen te bedenken wat zij met het kunstwerk willen bereiken. Dat gaat in 2021 niet op de manier hoe de stichting het kunstwerk wil realiseren, echt niet.

 

Thijs Stevens:

Voorzitter, vanavond mogen wij stemmen over een bestemmingsplan wijziging die het realiseren van het kunstwerk Anima Mundi aan de Dijk in Winssen mogelijk moet maken. Een dossier dat al zo’n twee jaren speelt. Veelal op de achtergrond maar met momenten, en dan zeker de laatste weken beheerst het de lokale politieke agenda.

Het heeft vele Winssenaren bezig gehouden. We hebben er velen voorbij zien komen gedurende de twee extra sessies van dinsdag 2 en woensdag 3 maart. Verscheidene argumenten waarom Anima Mundi niet op de beoogde locatie geplaatst moet worden, werden duidelijk uiteen gezet. Deze zittingen, in combinatie met de 157 ingediende zienswijzen heb ik als indrukwekkend ervaren. Anderzijds was ik er niet over verbaasd. De betrokkenheid van de inwoners bij hun dorp is groots in de kleinste kern binnen onze gemeente.

Wat mij onder andere heel erg opviel is de angst van de omwonenden over wat er nu echt staat te gebeuren mocht Anima Mundi op de beoogde plek worden gerealiseerd. Wat zijn de gevolgen voor hun leefomgeving? Er waren veel vragen en onzekerheden en deze zijn er nog steeds. De wethouder heeft getracht antwoorden te geven maar er blijven te veel open eindjes en onzekerheden. Ook heeft het er niet aan bijgedragen dat de initiatiefnemers op verschillende podia, verschillende standpunten er op nahielden. Er werd ook gesteld dat de zienswijzen vele aannames bevatten en veel termen in de geest van “wat als”. Dit is echter ook een geval van “ je oogst wat je zaait “. Hoe het ook zij,  gezien de waarde van dit gebied, dat nog maar eens wordt onderstreept in de structuurvisie én gezien de belangen van de omwonenden, oftewel onze inwoners dien je zorgvuldig een standpunt in te nemen. Regeren is vooruitzien want gedane zaken nemen geen keer.

Ik begrijp goed dat vele insprekers geen tot weinig begrip hebben voor de rol van het college in deze. Het bestaande beleid wordt immers aan de kant geschoven. Er mag een groot bouwwerk worden gerealiseerd op een plek dat in de Structuurvisie als beschermd gebied wordt aangemerkt en het Gemeentelijk Parkeerplan is niet van toepassing in deze. Maar wat ik persoonlijk erger vind is dat de belangen van een individu boven de belangen van een groep inwoners wordt gesteld zonder dat daarbij het algemeen belang wordt gediend.

Wat ook meerdere malen tijdens de hoorzittingen naar voren kwam is het aanbod van de omwonenden om met de initiatiefnemers mee te denken over een geschiktere locatie. Dit was onbespreekbaar. Ik hoop van ganser harte dat de initiatiefnemers van gedachten zullen veranderen en tezamen met de inwoners op zoek willen gaan naar een mooie en passende plek. Een kunstwerk op Winssens grondgebied dat bezoekers uit het hele land mag ontvangen en dat gedragen wordt door de Winssenaren lijkt mij oprecht een bijzonder mooi streven.

Voor nu echter… stem ik tegen het raadsvoorstel. Dank je wel, voorzitter.

 

Bert Jeurissen:

stemverklaring

Hoewel ik geen deel uit maak van de commissie Ruimte heb ik me uiteraard verdiept in het voorliggende voorstel. Ik heb de inspraakreacties en de commissievergaderingen gevolgd. Uiteindelijk heb Ik een persoonlijke afweging gemaakt waarbij ik als volksvertegenwoordiger er zwaar aan hecht om het algemeen belang te dienen.

Bovendien vind ik het in alle gevallen van belang het oeverwallengebied vrij van nieuwe bouwwerken te houden. Hierbij speelt ook de overweging om mogelijke precedentwerking te voorkomen. Ik stem tegen het voorstel. Ik hoop dat het kunstwerk dat voor onze gemeente een verrijking kan zijn uiteindelijk een geschiktere locatie krijgt in samenspraak met de inwoners.

tot zover.

Comments are closed.