Algemene beschouwingen. Programmabegroting 2020

Begrotingsraad: Programmabegroting 2020, pleidooi door Bert Jeurissen

Mevrouw de voorzitter,

Voor ons ligt een structureel positief sluitende begroting. Daarmee is de fractie van BN&M uiteraard blij. We zijn op de goede weg nadat we moeilijke financiële tijden hebben doorstaan, waarin soberheid de boventoon voerde. De genomen maatregelen werpen nu hun vruchten af. De focus blijft conform het coalitieakkoord gericht op het verbeteren van onze reservepositie en onze financiële weerbaarheid.

Als de betere financiële omstandigheden van dit moment toch keuzes mogelijk maken, dan kiest BN&M voor “generieke” maatregelen, maatregelen waarmee we zoveel mogelijk inwoners bereiken. Het laag houden van de OZB tarieven is daar, wat ons betreft, het voorbeeld van. We stemmen dus in met deze keuze van het college.

Het doet BN&M pijn, dat het goede gedrag van onze inwoners op het vlak van afvalscheiding nog niet kan worden beloond. Door internationale marktontwikkeling is zelfs van kostenstijging sprake. Daarnaast is afvalscheiding van plastics nog te ingewikkeld waardoor veel plastic alsnog moet worden verbrand i.p.v. verkocht. We roepen het college op om te onderzoeken of het goede scheidingsgedrag van onze inwoners op een andere manier beloond kan worden.
Incontinentiemateriaal kan helaas nu nog niet milieuvriendelijk worden verwerkt. Als het zo ver is, hoe denkt het college dan te zorgen dat “de verbruiker” betaalt? En hoe hierbij om te gaan met kwetsbare groepen? Er komt veel warmte vrij bij verbranding van afval. Deels wordt deze gebruikt voor het warmtenet. Wij vragen het college of alle mogelijkheden hierbij zijn/ worden benut. Als dit niet het geval is, hoe denkt het college de energiemogelijkheden van de ARN te kunnen benutten?

Voorzitter
In vergelijking met andere gemeenten zuchten we op dit moment minder onder de lagere rijksbijdragen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de WMO. Dit dankzij de Beuningse Aanpak. Een aanpak en inzet waar ook BN&M bewust voor gekozen heeft de afgelopen jaren. Jaren waarin zij ook in het college de bestuurlijke verantwoordelijkheid had en ook nu nog heeft. Kortom wij zijn en waren zuinig, MAAR NIET OP DE ZORG die onze inwoners nodig hebben.

BN&M dankt de ambtenaren, het sociaal team en haar partners, die hiervoor verantwoordelijk zijn. Natuurlijk mogen we blij zijn, of is het geluk dat we relatief weinig verwijzingen voor intensieve zorg hebben? We realiseren ons dat dit zomaar voorbij kan zijn. BN&M ziet in het programma Welzijn en Educatie een enorme rij risico’s. Het lijkt ons bijna onmogelijk voor de wethouder, om nog te bewegen zonder “een glas om te stoten”.

We verwachten niet het onmogelijke van ons college. Tegelijk hopen we dat het college zich hiermee niet bij voorbaat vrijwaart van verantwoordelijkheid voor tegenvallers.
Vraag voor de wethouder: hoe denkt hij al deze  dossiers  te gaan borgen en de raad van veranderingen op de hoogte te houden?

BN&M is niet blij met de negatieve financiële effecten die bij herhaling –tussentijds en achteraf- op ons bord worden gelegd door de verbonden partijen. Daar waar het wettelijke taken betreft snappen we ze

Nog, maar daar waar het maatwerk betreft zijn we hier graag op tijd bij betrokken. Onze inspanningen (en die van de andere gemeenteraden in de regio) om sturing en controle te versterken moeten in het komende jaar vruchten afwerpen.

Er zijn met steun van BN&M belangrijke besluiten genomen voor de toekomst en leefbaarheid van onze gemeente. Denk aan grootschalige duurzame energieopwekking, de zandwinning Beuningse Plas, de Asdonck en de aanpak van de Groene Heuvels. In deze collegeperiode is er sprake van concrete aanpak en realisatie. De raad zal op die onderwerpen nog een aantal besluiten moeten nemen. BN&M zal daarbij, volgens het college- en coalitieakkoord, de eerder ingezette lijn doorzetten.

In het komende jaar staan opnieuw belangrijke onderwerpen op de rol. Als eerste noemen wij het onderzoek naar de toekomst van zwembad “de Plons”. Een dergelijk onderzoek vergt zorgvuldigheid en tijd, zo is gebleken uit onderzoek van een van onze fractieleden. Er is echter nauwelijks tijd meer. En ondertussen stoppen we geld in onderhoud van een “cosmetisch” verouderd zwembad. BN&M wil daarom de uitkomsten van het onderzoek naar een zwembad in Beuningen vóór het zomerreces ontvangen, zodat bij de Kaderbrief voor 2021 keuzes gemaakt kunnen worden. Kan het college dit toezeggen ?

BN&M staat “in de startblokken” om met u te beginnen aan “de wijken van de toekomst”. We denken hierbij aan Beuningen Oost omdat de warmte van de afvalverbranding via een warmtenet de inwoners in Beuningen-Oost zou kunnen bedienen. Een integrale aanpak, dat wil zeggen: inclusief klimaatadaptatie, zou hierbij het uitgangspunt kunnen zijn. Er zijn veel vragen te beantwoorden. Het rijk zal een groot deel van de noodzakelijke middelen moeten leveren. Draagvlak bij onze inwoners is bij deze integrale aanpak een randvoorwaarde. Wil het college ons vertellen hoe zij aankijkt tegen integrale aanpak Beuningen Oost (opnemen in Wijken van de toekomst) en hoe zij deze aanpak wil
aanvliegen?

Voorzitter,
BN&M verwacht dat het college in de eerste helft van 2020 m.b.t. de woningbouw aan de Kennedysingel in Winssen tot een concreet plan komt en daarbij allerlei opties betrekt. Denk aan “tiny houses”, “0-treden seniorenwoningen”, het realiseren van een “Knarrenhof”, energieneutraal bouwen en collectief particulier opdrachtgeverschap. Nu we toch de “Knarrenhof” genoemd hebben, valt er iets te melden over dit dossier ? We horen graag de reactie van het college op deze punten.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang moeten gerealiseerd worden in de gemeente. Daar is een integrale aanpak voor nodig. Integraal wil zeggen dat het college rekening houdt met cliënten, omwonenden en wijk- en dorpsgemeenschappen. Denk hierbij aan spreiding, leefbaarheid en veiligheid. BN&M is benieuwd hoe het college daar tegenaan kijkt. Bovendien zijn we benieuwd naar
∙ de indicatoren die iets kunnen zeggen over de relatie tussen beschermd wonen en veiligheid.
∙ De indicatoren die iets kunnen zeggen over de resultaten van het “tegengaan van ondermijning”.

De onvrede over gebrekkig onderhoud van enkele straten en wegen ligt ons nog vers in het geheugen. BN&M ziet daarom uit naar de vernieuwing van het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte en naar een nieuwe aanbesteding, die - bij voorkeur zonder hogere kostenuitzetting- meer ruimte biedt om in te grijpen waar nodig.

Het Centrumgebied is letterlijk en figuurlijk de huiskamer van Beuningen. Het wordt intensief gebruikt. Dit leidt sneller dan in andere gebieden tot grotere slijtage van “groen, grijs en zwart”. Het centrumgebied Beuningen heeft wat ons betreft een hoger onderhoudsniveau nodig. We kondigen daarom nu alvast aan dat we hierop bij de Kaderbrief voor 2021 terugkomen.

Wel vragen we de wethouder om op korte termijn te bekijken of het winkelgebied van Beuningen beter ontdaan kan worden van bladafval. Gebruikers en ondernemers van het winkelcentrum begrijpen dat bomen in deze periode van het jaar hun blad laten vallen maar het huidige gestelde onderhoudsniveau op dit gebied is wat hun betreft matig. Zeker na de verbeteringsslag die onlangs heeft plaatsgevonden in dit gebied.

Voorzitter, gisteren vernamen we dat er mogelijk een extra toegangsweg naar de Beuningse Plas komt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat juichen wij van harte toe, gezien de situatie op de Lagunesingel. Daarnaast wordt ook de fiets- en voetgangersveiligheid op industrieterrein de Schoenaker  opgenomen in het nieuwe plan. Vanzelfsprekend is Beuningen Nu en Morgen hier ook  content mee, aangezien we dit probleem al vaker aangekaart hebben. We zien het aangepaste plan en de daarbij behorende financiering met belangstelling tegemoet.

BN&M is teleurgesteld over het ontbreken van een paragraaf inzake burgerinitiatieven (pagina 136). De dorpen in Beuningen “bulken” van de initiatieven met álle gradaties van de participatieladder. We zijn trots op dit gegeven. Het ontbreken van ook maar één enkel woord hierover treft ons daarom pijnlijk. We horen graag van het college hoe dit komt.

Voorzitter, Onder verwijzing naar het coalitieakkoord verdient het speerpunt initiatieffonds / innovatiefonds in het programma Educatie en Welzijn naar onze mening nadere uitwerking. Dit met als doel vernieuwingen op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied aan te jagen en te bevorderen. BN&M vindt het belangrijk om hier gevolg aan te geven en verzoekt het college vóór de Kaderbrief te komen met een voorstel hiervoor zodat vanaf 2021 een beroep kan worden gedaan op dit fonds.

BN&M mist in de risicoparagraaf een aantal gekende problemen, zoals kastanje-bloeding-ziekte, essentaksterfte, eikenprocessierups en ratten- resp. muizen (er zou een plaag op komst zijn). Zijn deze op andere wijze in de begroting voorzien? Zo neen, dan stellen wij voor om het bedrag ad 2 mln. niet alleen voor stikstof maar ook voor de andere genoemde risico’s te laten gelden. We horen graag wat u hiervan vindt.

Tot slot danken we het college en de ambtenaren voor het werk dat verricht is voor de begroting. Wij zijn van mening dat er een goed onderbouwde structureel sluitende programmabegroting 2020-2023 voorligt, dit met de kennis van nu.

En voorzitter, om met “Loesje” te spreken:

Begroten, beter ongeveer goed, dan precies fout……

 

Wij wensen het college veel succes met de uitvoering,

Tot zover in 1e instantie.

Namens de fractie van Beuningen Nu &Morgen

Bert Jeurissen

Comments are closed.