Algemene beschouwing – Programmabegroting 2021

Bert Jeurissen,

Financieel woordvoerder Beuningen Nu & Morgen:

 

"Mevrouw de voorzitter,

online begrotingsraad 10-11-2020Vandaag, midden in het coronatijdperk, precies een week na de verkiezingen in de VS, gaan wij hier in Beuningen onze gemeentelijke begroting vaststellen. Ik geef hierbij maar aan wat de wereld aan veranderingen doormaakt en wat bijzondere gebeurtenissen elders op de aardbol een impact hebben op onze begroting. Immers we vergaderen achter schermpjes omdat nog geen jaar geleden in Wuhan het coronavirus uitbrak en dit uiteindelijk tot gevolg heeft dat we elkaar nu niet kunnen treffen in de raadzaal. Onze fractie had het uiteraard liever anders gezien, maar we hebben begrip voor deze situatie en ermee te dealen.

De fractie van Beuningen Nu & Morgen is blij met de voorliggende begroting. We complimenteren, langs deze digitale weg, ook de ambtelijke organisatie. De begroting is gebaseerd op de eerder aangenomen Perspectiefnota en in de financiële uitgangspunten kan onze fractie zich vinden. De meerjarenraming is financieel op orde. We kunnen trots zijn op de meerjarig sluitende begroting. In tijden waar andere gemeente worstelen met tekorten op het Sociaal Domein, teruglopende legesinkomsten, of tegenvallende grondverkopen lijkt het in Beuningen relatief voor de wind te gaan. We hebben geleerd van het verleden en met een consistent financieel beleid bouwen we weer reserves op.

Ons weerstandsvermogen is voldoende en ook de andere indicatoren verbeteren. Dat zal ook in Arnhem, bij de provincie, niet onopgemerkt blijven. De financiële risico’s zijn goed in beeld. Dit ook met betrekking tot de herverdeling van het gemeentefonds die boven de markt hangt. Zelfs zodanig dat er zowel bij de algemene uitkering als bij de risico-inventarisatie hier rekening mee wordt gehouden. Het voorzichtigheidsbeginsel wordt hier wel erg “voorzichtig” toegepast. Anderzijds geven we een “winst”-waarschuwing af voor de gevolgen van de Wet Inburgering en de voorbereidingskosten voor de decentralisatie Beschermd wonen die op ons afkomen. We begroten realistisch, waarbij overschotten terugvloeien naar de algemene reserve. Zonder goede onderbouwingen wordt er geen budget beschikbaar gesteld.  En als er een keer een tekort op een open einde regeling ontstaat dan zijn we ook niet benauwd om dit uit de algemene reserve te halen. Dit kan bij het Sociaal Domein en de gevolgen van de coronacrisis het geval zijn. Beuningen Nu & Morgen vindt dat iedere inwoner en ondernemer de noodzakelijke zorg en steun krijgt waar hij of zij recht op heeft. De vraag en noodzakelijke behoefte is immers niet altijd te sturen.

Nu even op de inhoud.

Wonen

Om de kernen leefbaar te houden en te voldoen aan de vraag op de woningmarkt willen we de komende jaren groeien, met behoud van de dorpse identiteit. Fractielid Pascal Cobussen heeft dit in de afgelopen commissievergadering ruimte uitgebreid en vol passie toegelicht. Om starters een zetje in de rug te kunnen blijven geven bij stijgende woningprijzen komt hij in 2e instantie nog terug op de startersleningen. Niet alleen starters maar ook woonvormen voor ouderen verdienen de aandacht. Zo blijven wij aandacht vragen voor woonvormen zoals de “Knarrenhof”.

Welzijn

Wij zijn gezegend met een goed geoliede Welzijnsorganisatie Perspectief. Deze organisatie is een onmisbare schakel tussen de professionals en vrijwilligers die vervolgens onmisbaar zijn in de samenleving. Zelfs in coronatijd wordt creatief omgegaan om de eenzaamheid tegen te gaan. Met betrekking tot de MFA’s  en dorpshuizen vinden wij dat “de huiskamers in onze kernen” ondersteund moeten worden gedurende deze coronacrisis. Dit op basis van de uitgangspunten die in de eerder ingediende motie zijn genoemd.

Zorg

Het meer inzetten op preventie bij Jeugdzorg en WMO heeft onze steun. Projecten die succesvol zijn mogen uiteraard gecontinueerd worden. Een pluim wat ons betreft voor de organisatie voor de professionaliteit binnen het sociaal domein.

Energietransitie en duurzaamheid

De ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn is een forse. Onze fractie wil de vaart erin houden, uiteraard binnen de wet- en regelgeving. Duurzaamheidsmaatregelen en klimaatadaptatie zijn ook thema’s die financiële middelen vergen en zijn onmisbaar om de fysieke leefbaarheid te borgen. Als we vervolgens ook de plannen integraal aanpakken, vanuit welzijn en met inwonerparticipatie, zoals bij de op handen zijnde reconstructie van de Vordingen in Ewijk, dan is onze fractie helemaal content.

Onderwijs

Het integraal huisvestingsplan staat voor de deur, de voorbereidingen van de nieuwbouw van de Dromedaris gaan beginnen. Daarnaast wordt de Vuurvlinder uitgebreid. Zaken die onmisbaar zijn om goed onderwijs te bieden aan onze toekomstige volwassenen.

Bedrijfsvoering

We gaan steeds meer digitaal, zonder de laaggeletterde inwoners uit het oog te verliezen. Om aan de ambities op het gebied van wonen te kunnen voldoen zal er ook in personeel geïnvesteerd moeten worden. De lopende woon- en bouwontwikkelingen dienen, zoals we gewend zijn, zorgvuldig en voortvarend opgepakt te blijven. De invoering van de omgevingswet is een transitie die vergelijkbaar wordt met het Sociaal Domein. De uitbreiding van de Griffie en extra juridische ondersteuning bij handhaving steunen we.

Belastingen

De OZB stijgt trendmatig, ook stijgen riool- en afvalstoffenheffingen , maar gelukkig niet buitensporig. We beseffen dat ieder euro er een is, maar vinden de voorgestelde stijgingen acceptabel.

Resume

Hoewel de coronacrisis ongetwijfeld nog financiële gevolgen op lange termijn  zal hebben, die nu nog niet te berekenen zijn, vindt de fractie van BN&M dat de basis op orde is. We kunnen een stootje hebben. Wij stemmen in  met de programmabegroting 2021 en nemen kennis van de meerjarenbegroting 2022-2024.

Tot slot

Wij wensen het college veel succes en wijsheid bij de uitvoering van de programma’s en gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet."

 

 

Comments are closed.