lessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find D:\www\beuningennuenmorgenn\www/wp-content/themes/bnem-twentysixteen/style.less 10 punten plan WONEN

10 punten plan WONEN

HET  TIEN PUNTEN PLAN WONEN IN BEUNINGEN

 

10 pnt 1

Momenteel heerst er grote woningnood in ons land en moeten er in Gelderland tienduizenden woningen worden bij gebouwd. Ook in Beuningen is er een groot woningbehoefte en wij willen daarom een bijdrage leveren aan dit tekort. We zijn ons bewust dat het de nodige veranderingen zal geven in onze huidige woon- en leefomgeving. Een uitbreiding zoals deze moet goed doordacht worden aangepakt, deze kans krijgen we immers maar één keer. Beuningen Nu & Morgen wil aan inwoners en belanghebbenden laten weten hoe dit plan kan worden uitgevoerd met respect voor de identiteit van onze kernen en onze inwoners. Daarom hebben we een ‘10-punten-plan Wonen’ opgesteld. U kunt hierin zien hoe wij deze grote opgave willen uitvoeren en welke randvoorwaarden we belangrijk vinden.

Nieuwsgierig naar het hele plan?

Bekijk hieronder de presentatie van onze 10 ideeën:

 

 

PUNT 1: ALLE PRIJSKLASSEN

10 pnt 2

Voor ons is het uitgangspunt 30 % betaalbaar, inclusief sociale huur en betaalbare koop. Anders gezegd: 30 % van de huizen moet bereikbaar zijn voor mensen met een smallere beurs. Hierbij kan het ook gaan om jongeren die zich als starters op de woningmarkt melden. Naast deze 30 % bouwen we de kwaliteiten en woningtypen waar behoefte aan is, van nultreden-woningen (geschikt voor mensen met lichte lichamelijke functiebeperkingen), tot aan ruime gezinswoningen.
 
 
 

 

PUNT 2: ALLE WONINGTYPEN

10 pnt 3

Op dit moment is sprake van een aanbodmarkt. De woningnood is zó groot, dat alles wat is gebouwd in een mum van tijd is verhuurd of verkocht. Deze grote behoefte verleidt tot gemakzuchtig bijbouwen. Dat mag niet gebeuren. We vinden dat de grote behoefte het juist mogelijk maakt om kwaliteit te leveren bij de ruimtelijke en sociale inpassing in onze kernen. Deze kans krijgen we maar één keer en dus moeten we het goed doordacht doen. Wij kiezen voor het bouwen van allerlei woningtypen, zoals grondgebonden woningen, appartementen, tiny houses, groepswoningen (bijv. Knarrenhof) en woningen voor jongeren, voor starters, alleenstaanden, gezinnen, mensen met een beperking en senioren. Het belang van een goed marktonderzoek is hierbij zeker niet te onderschatten.

 

PUNT 3: ALLE GROEPEN

10 pnt 4We willen woonruimte bieden aan alle groepen in onze samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door levensloopbestendig te ontwerpen en bouwen. We moeten aandacht geven aan starters en senioren. Denk bijvoorbeeld aan één- en tweepersoons huishoudens en aan een Knarrenhof. Denk ook aan woonvormen voor mensen met een beperking en beschermd wonen. We willen gedifferentieerde woon- en leefmilieus realiseren, buurten een mix van groepen en bewoners. Bovendien willen we mensen met beperkingen dichtbij voorzieningen huisvesten. Daarnaast moet openbaar vervoer voor alle groepen beschikbaar en bereikbaar zijn, wat in het bijzonder geldt voor mensen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen.

 

 

PUNT 4: RUIMTE EN LUCHT

10 pnt 5

Uitgangspunt blijft “dorps wonen”. Daar hechten wij veel waarde aan en wij denken dat dat voor veel van onze inwoners hetzelfde zal zijn. Daarom gaan we uit van ongeveer 30 woningen per hectare. Dit wordt anders op die plekken waar we de hoogte in gaan. In die situaties mag de dichtheid oplopen tot maximaal 50 woningen per hectare. Dat kan wat ons betreft alleen dicht bij de dorpsharten. Hoe verder weg van de kern, hoe lager de verdichting mag zijn zodat daar het open en dorpse karakter zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.

 

 

PUNT 5: SPREIDING OVER ONZE KERNEN

10 pnt 6

We hebben nog geen zicht op de beschikbare, bebouwbare ruimte in en bij de kernen. Ook weten we nog niet hoe groot de opgave zal zijn. Toch willen we iets zeggen over een verdeling. Juist omdat we rekening moeten houden met wat nodig is voor een duurzaam leefbare, vitale kern met voldoende draagvlak voor de voorzieningen. Als eerste indicatie gaan we uit van de volgende verdeling van de opgave:

 1. Weurt plm. 20%
 2. Beuningen plm. 30%
 3. Ewijk plm. 30 %
 4. Winssen plm. 20%

 

 
 
 

PUNT 6: DORPSVRIENDELIJK

10 pnt 7

Het dorpse karakter willen we maar al te graag behouden. Wij denken dat dit voor veel inwoners hetzelfde is. Daarom stellen wij de volgende kaders:

 

 1. Bestaande stedenbouwkundige dorpsstructuur is leidend
 2. Bij voorkeur bouwen vanuit de kernen, nieuwe bebouwing laten aansluiten op de bestaande bebouwing
 3. Rekening houden met zichtbare cultuurhistorie in gebouwen
 4. Verschillende architecten voor grotere clusters (méér dan plm. 50 woningen)
 5. Maximaal plm. 100 woningen in één cluster
 6. Afwisseling van prijsklassen en woningtypen (zie punt 2 en punt 3)
 7. Deels beschikbaar voor jonge inwoners (jongeren en starters)
 8. Voorzieningen (winkels, onderwijs, sociaal culturele en sportvoorzieningen) geschikt maken voor groter aantal inwoners/ gebruikers

 

 

 

PUNT 7: LANDSCHAPSVRIENDELIJK

10 pnt 8

In de aanloop en realisatie van de bouwplannen moeten de volgende uitgangspunten gelden:

 

 1. Bestaande landschappelijke structuur is leidend
 2. Bij voorkeur bouwen vanuit de kernen
 3. Rekening houden met zichtbare cultuurhistorie in landschap
 4. Gebruik van bestaande linten
 5. Ontwerp van nieuwe linten
 6. Ruimtebeslag zo beperkt mogelijk houden

 

 

 

PUNT 8: DUURZAAM

10 pnt 9

Bouwen voor de toekomst betekent: bouwen met een duurzame insteek. Daar hecht Beuningen Nu & Morgen veel waarde aan. Vandaar de onderstaande punten:

 

 1. Energieneutraal bouwen, dus energieopwekking integreren en waar mogelijk aansluiten op het warmtenet
 2. Gebruik maken van klimaat-adaptieve mogelijkheden (denk aan afkoppeling en minimale verstening)
 3. Zoveel mogelijk gebruik van milieuvriendelijke materialen en bouwmethoden en rekening houden met bijvoorbeeld faciliteren van elektrisch vervoer (circulair bouwen)
 4. Natuur- inclusief (bijvoorbeeld kunnen we rekening houden met aanbrengen van nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen)

 

 

 

PUNT 9: GROEN

10 pnt 10

Het groene karakter van onze gemeente is iets om te koesteren. Het vele en afwisselende groen geeft onze gemeente een aantrekkelijke leefomgeving. In alle plannen zoeken en benutten we  mogelijkheden om groene uitgangspunten in te passen.

 

 1. Minimale verstening in de openbare Ruimte. Denk aan het vermijden van de aanleg van trottoirs en als het even kan parkeren op het eigen terrein.
 2. Maximale groentoepassing in de wijk ter compensatie van bomenkap én van opofferen grond aan woningbouw; we houden ten minste vast aan de huidige norm van 100m2 openbare ruimte per woning
 3. Inheemse soorten gebruiken die wat minder intensief onderhoud kunnen hebben.

 

 

 

PUNT 10: VEILIG

10 pnt 11

Soms ervaren we veiligheid, het wonen in een veilige omgeving, als vanzelfsprekend. Maar dat is het zeker niet. We vinden dat de bestemmings- en bouwplannen op drie veiligheidsaspecten beoordeeld moeten worden:

 

 1. Sociale veiligheid in bestemmings- en bouwplannen
 2. Fysieke veiligheid in bestemmings- en bouwplannen
 3. Verkeersveiligheid in bestemmings- en bouwplannen

 

 

In 10 korte statements hebben wij het 10-puntenplan Wonen aan u toegelicht. In vogelvlucht kwamen voorbij:

 

 1. Alle prijsklassen
 2. Alle woningtypen
 3. Alle groepen
 4. Ruimte en lucht
 5. Spreiding over onze kernen
 6. Dorpsvriendelijk
 7. Landschapsvriendelijk
 8. Duurzaam
 9. Groen
 10. Veilig

 

We hopen dat onze aanpak van woningbouw in de gemeente Beuningen u aanspreekt. We zijn natuurlijk benieuwd naar uw reacties en vragen.

Reageren kan via Facebook https://www.facebook.com/Beuningen-Nu-en-Morgen-1730955610458495/

of per mail: info@beuningennuenmorgen.nl. ,

Comments are closed.