Aangenomen motie frequentie op borstonderzoek

Op initiatief van Diny van Aalten is tijdens de raadsvergadering van 19 oktober onderstaande motie ingebracht. Deze motie is gesteund door alle partijen behalve D66.

 

Motie Borstonderzoek

 

De Raad van de gemeente Beuningen, in vergadering bijeen op dinsdag 19 oktober 2021img_1343

 

Constaterende dat

De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten het tijdsinterval voor periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks;

Als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is om landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen;

Per jaar ongeveer tussen de negenhonderd en duizend vrouwen minder sterven door de screening op borstkanker;

Het bovendien wenselijk zou zijn ook de leeftijdsgrens voor het borstonderzoek te verlagen van 50 naar 35 jaar;

Dat het hier gaat om landelijk beleid, maar dat ook de gemeenteraden als primaire volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke politieke signaalfunctie hebben;

Overwegende dat

Deze maatregel op korte en langere termijn leidt tot verslechtering van deze uiterst belangrijke preventieve voorziening;

Dat in Nederland ongeveer 1 miljoen vrouwen van deze preventieve voorziening gebruik maken; In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig.

De genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en moet worden gestopt;

Dit signaal vanuit de volksvertegenwoordigingen in ons land zo breed mogelijk moet worden overgebracht naar de staatssecretaris;

Verzoekt de raad in samenspraak met het college:

Er bij de demissionaire staatssecretaris, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejaren termijn zo consequent mogelijk wordt toegepast;

Deze motie bij de gemeenteraden in de Regio Arnhem- Nijmegen en de leden van de Tweede Kamer bekend te maken;

En gaat over tot de orde van de dag

 

Ondertekening Namens:

Fractie BN&M         Fractie PvdA          Fractie SP     Fractie CDA   Fractie VVD

Eric van Ewijk         Hans Crezee           J. Swartjes    D. Preijers     K. v.d. Heuvel

Comments are closed.