Betoog omgevingsprogramma recreatie en toerisme buitengebieden raadsverg. 21 dec. 2021

Betoog Recreatie en Toerisme in de raad van 21 december

Voorzitter, de fractie van Beuningen Nu & Morgen is verheugd met de aanpassingen die het college heeft verwerkt in het voorstel. Er is lijn gebracht in de trits Omgevingsvisie- Omgevingsprogramma’s. Het Broek kan doorgaan en er worden gebiedsuitwerkingen in het vooruitzicht gesteld voor de verschillende deelgebieden. De grenzen tussen deelgebieden (met name oeverwallen en kommengebied) zijn aangepast zodat meer waardevolle, mooie plekjes worden beschermd tegen ongewenste ontwikkelingen.

Voorzitter, de raadsleden hebben op ons verzoek een overzicht gekregen van de nu al aanwezige campings, vakantiehuisjes en B&B’s. Het totaal aantal overnachtingsplekken op deze locaties is 735. Deze plekken bieden gezamenlijk gelegenheid voor ongeveer maximaal 268.000 overnachtingen. In werkelijkheid ligt dit aantal veel lager, namelijk naar schatting op plm. 107.000 overnachtingen. Het is niet ongebruikelijk dat in deze sector sprake is van flinke overcapaciteit. Campings, vakantiehuisjes en B&B’s zijn zelden het hele jaar bezet. Vandaar dat het bezettingspercentage van plm. 40% ons niet zo verbaast. De cijfers maken wel duidelijk dat het zinvol kan zijn om nog eens goed te kijken naar mogelijkheden om deze overcapaciteit te verlagen. De conclusie kan namelijk zijn dat het meer zin heeft om bestaande mogelijkheden beter te benutten dan om nieuwe te realiseren. Dit kan er dan toe leiden dat we daar minder – waardevolle en schaarse – grond voor hoeven in te zetten. [1] We horen graag of het college wil kijken naar optimalisering van het gebruik van bestaande overnachtingsmogelijkheden, eventueel in overleg met het op te richten platform toerisme en recreatie of bijvoorbeeld met de Groene Metropoolregio.

Voorzitter, naar aanleiding van de Omgevingsvisie hebben wij al betoogd dat criteria nodig zijn om te beoordelen of initiatieven passen in de gebieden van onze gemeente. Je kunt niet uitsluitend het criterium “zorgvuldige landschappelijke inpassing” hanteren. Dat biedt geen enkel houvast voor initiatiefnemers en omwonenden en leidt tot willekeur en motiveringsproblemen. In het Omgevingsprogramma Recreatie en Toerisme is een matrix opgenomen met mogelijkheden per gebied. Wij verzoeken u deze matrix aan te vullen met criteria die afhankelijk van de situatie kunnen worden toegepast. Het gaat dan om zaken als aantal en type campings, aantal en type standplaatsen/ vakantiehuisjes/ verblijven, aantal en type aanvullende voorzieningen zoals horeca, zwembaden, animatieprogramma’s etc.. Wij horen graag of het college hiermee kan instemmen.

Beide vragen zijn positief beantwoord door het college. Betere benutting van bestaande capaciteit wordt onderdeel van overleg met de ondernemers. Bij de behandeling van nieuwe initiatieven zullen notities worden opgesteld waarin de bestaande matrix wordt aangevuld met criteria, zodat zorgvuldige besluitvorming over Omgevingsplannen mogelijk wordt.

Eric van Ewijk

21-12-21

[1] We hebben gecheckt of de geraamde toeristenbelasting in de begroting (€ 200.000,-- per jaar) overeenkomt met deze geschatte benutting van capaciteit (€ 1,61 x 107.000 = 172.270). Dat komt redelijk in de buurt. Echter, in de gemeentelijke raming is echter rekening gehouden met de jaarlijkse opbrengst van de tijdelijke camping van DTRH. In onze aannames niet. Dat maakt dat er sprake is van een aanzienlijk verschil. Naar aanleiding hiervan adviseren we de controle op de aangiften van de reguliere voorzieningen te verbeteren.

Comments are closed.