Perspectiefnota 2021-2025, betoog Bert Jeurissen

Raadsvergadering 6-7-2021, voorstel vaststelling perspectiefnota 2021-2025

Een nota met perspectief

Zoals bij de behandeling van het jaarverslag is gebleken is onze financiële positie verstevigd. De reserves zijn toegenomen. Met de kennis van nu presenteert het college een gunstig perspectief dat zijn weerslag krijgt in de begroting. Met in het achterhoofd de meicirculaire, de herverdeling van het gemeentefonds en de onlangs toegezegde middelen voor 2021 mbt de jeugdzorg ziet het er gunstig uit.

Achtereenvolgens lopen we de belangrijkste thema’s door:

Wij gaan meer bouwen & Omgevingsvisie

Voor de voorzieningen in onze kernen is meer draagvlak vereist. Daarnaast is er een landelijke en regionale opgave waar we aan mee moeten werken. Tenslotte hebben eigen inwoners momenteel nauwelijks mogelijkheden om een woning te vinden in de eigen omgeving. Daarom staat we achter de ambitie om Beuningen tot 2040 gefaseerd te laten groeien. De raad heeft gisteren besloten dat het college inwoners consulteert over het concept- Panorama 2040 en gelijktijdig ideeën ophaalt voor concretere invulling. We wachten de resultaten af en hopen dat we mede op basis daarvan het politieke debat in de raad kunnen gaan voeren.  Totdat de Omgevingswet is vastgesteld en definitieve Omgevingsplannen van kracht zijn geworden, zijn de structuurvisie en geldende bestemmingsplannen bepalend voor de mogelijkheden. Deze bieden zekerheid aan onze inwoners over wat wel en niet mag.

De randvoorwaarden hebben wij geschetst in het 10-puntenplan. Dit plan is overgenomen door de raad en het college heeft dit als een van de pijlers genomen voor het Panorama. Dan zou je denken: mooi, alles geregeld. Niets is minder waar:

De ruimte die we van de regio krijgen voor woningbouw is niet helder. De Omgevingswet is uitgesteld. De structuurvisie en de bestemmingsplannen, die inwoners en ons zekerheid bieden, zijn nog steeds geldig. Het Panorama 2040 heeft ook na definitieve vaststelling  geen wettelijke status en kan alleen dienen als globale beleidsrichting, die afhankelijk van de snelheid waarmee de Omgevingswet wordt vastgesteld, nog vertaald moet worden naar wettelijke documenten zoals óf bestemmingsplannen óf omgevingsvisies en omgevingsplannen. Ondertussen is de bouwkoorts tot grote hoogten gestegen. De fracties worden overspoeld met initiatieven van inwoners en bedrijven die in de dorpen willen bouwen. We verzoeken het college het voortouw te nemen in de communicatie over de status van het panorama en over tijdstip en wijze waarop initiatieven hun plannen kunnen indienen dan wel de wijze waarop deze worden ingepast.

Revitalisering Vording

Corona en participatie gaan niet goed samen. Dat bewijst de casus Vording. De participatie stond en staat hier op een hoog plan. Hopelijk kan de eerste schop dit jaar de grond in. Wij pleiten er voor vaart te maken en te zorgen dat dit plan in 2022 kan worden afgerond. Andere wijken in Beuningen wachten op een soortgelijke aanpak.  We horen graag of een versnelling tot de mogelijkheden behoort.

Onderwijs Scholenbouw

Vuurvlinder, Dromedaris en Klavervier moeten de ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot IKC. De plannen voor Vuurvlinder en Klavervier zijn in een gevorderd stadium. Wij pleiten voor een snelle oplossing voor Klavervier en vragen het college om nog in het derde kwartaal met de commissie in gesprek te gaan over mogelijkheden.

Zwembad

Weliswaar is realisatie van een zwembad voorzien voor 2025 maar dit betekent wel, dat alle beschikbare tijd tot dan toe nodig is voor planvorming en procedures. Daarom hopen wij dat het college inderdaad voor het einde van het jaar besluitvorming vraagt aan de raad over een voorkeur voor een nieuw zwembad. Ook willen wij periodiek meegenomen worden in de ontwikkelingen.

Cultuur en participatie

Wij waarderen de inzet van het college om tot een breed gedragen nota cultuur en participatie te komen. Er is veel over te doen in de dorpen en we hopen dat de opbrengst van het participatieproces ons helpt om tot een goed cultuurbeleid te komen.

Duurzaamheid en energie

We zijn er nog lang niet, dat is de boodschap van BN&M als het gaat om duurzaamheid en energie. Het verwarmen van onze woningen zonder fossiele brandstoffen staat komende jaren voorop, net als besparingen door gebruik van daken en isoleren van woningen en bedrijven.

Grip op sociaal domein

De grote transities (Participatiewet, Jeugdwet en WMO) hebben grote problemen veroorzaakt in het land en in gemeenten. Colleges en gemeenteraden breken zich het hoofd hoe zij de tekorten moeten oplossen. Sluiten van bibliotheken en zwembaden is aan de orde.

Voorzitter, de centrale gedachte achter deze wetten luidt, dat de mens verantwoordelijk is voor zijn/ haar eigen situatie. Stapvoets komen bepaalde regeringspartijen erachter dat veel mensen niet anders kunnen, dan een beroep doen op de overheid omdat zij volledig buiten hun schuld in hulpbehoevende situaties terecht komen. Denk aan schulden, of de toeslagenaffaire, denk aan de tekorten bij de Jeugdwet, denk aan het sluiten van poorten omdat instellingen hun hoofd niet meer boven water kunnen houden door de veel te krappe aanbestedingen. Wij prijzen ons gelukkig dat we met de Beuningse aanpak van het sociaal domein nog niet in de problemen zijn gekomen. Maar tegelijk zien we donkere wolken op ons afkomen. De laatste decentralisatie, die van maatschappelijke Opvang en begeleid wonen komt eraan. Gelukkig zijn er regionale afspraken mogelijk, maar we moeten er op rekenen dat er veel inzet nodig zal zijn om de hiermee gepaard gaande vraagstukken op te lossen. We verwachten dat het college niet alleen het belang van clienten mee laat spelen maar ook dat van de omwonenden van toekomstige voorzieningen.

Digitale ontwikkelingen

Voorzitter, een nabije overheid is een overheid met een gezicht en die overheid is niet verborgen achter een beeldscherm. We weten en begrijpen dat de digitale ontwikkeling moet worden bijgehouden en dat Beuningen daarin mee moet.  Maar deze mag er niet toe leiden dat er geen fysiek contact meer mogelijk is tussen inwoners, bestuurders en ambtenaren. We vragen ons college om specifiek op dit punt (te weten: de mogelijkheid om ambtenaren en wethouders persoonlijk te benaderen), de klanttevredenheid te meten.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft diepe sporen getrokken in de samenleving. We staan stil bij inwoners die dierbaren verloren en bij hen die als gevolg van het coronavirus (nog) niet in staat zijn om hun leven weer op te pakken. We wensen hen alle sterkte toe!  Voorzitter, we hebben in verband met de coronacrisis een college gezien dat binnen de mogelijkheden van een gemeente niet alleen alles heeft gedaan om veiligheid van inwoners te bevorderen, maar ook alles heeft gedaan om inwoners en ondernemers te ondersteunen. Tegelijk is de raad steeds op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. We spreken daar onze waardering voor uit.

Meerjaren investeringsoverzicht

We zijn blij dat het college het voornemen heeft tot een meerjaren investeringsoverzicht en zien uit naar de presentatie daarvan over enkele maanden in de meerjaren begroting.

Lokale lasten

Zoals reeds aangekondigd in de commissie FAZ verzoeken wij het college te onderzoeken of de OZB tarieven te bevriezen zijn op het niveau van 2021. Wij merken op dat onze lokale woonlasten in de regio om de bekende redenen hoog zijn. Aangezien riool en afvalstoffenheffing kostendekkend zijn is dit de OZB de enige knop waaraan we als raad kunnen draaien.  We vinden dat daarvoor nu de tijd rijp is…..

 

Tot slot

BN&M wenst het college succes toe met de opstelling van de meerjarenbegroting 2022-2025. Onderweg daarnaartoe zullen ongetwijfeld nog ontwikkelingen plaatsvinden die op de begroting invloed hebben. De grote lijn ziet er positief uit, er liggen ook nog wat risico’s op de loer. Wij vertrouwen er op een degelijke, sluitende begroting tegemoet te zien dit najaar.

Tot zover in 1e instantie.

Comments are closed.