Jaarverslag 2020, betoog Bert Jeurissen

Raadsvergadering 6-7-2021: Voorstel vaststellen jaarstukken 2020

 

Financiële fitheid

Hoe financieel fit bent u ? Dat is tegenwoordig een vaakgehoorde slogan op radio en tv. Banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële dienstverleners strooien regelmatig spotjes de ether in. Het is zowaar een trend om hier over te praten en dit uit de taboesfeer te halen. Nou komt dat even mooi uit, vanavond hebben we het onder andere over de jaarrekening 2020.

Nou, met de financiële fitheid van Beuningen zit het goed. Een positief resultaat van ruim 2,1 miljoen in een meer dan bijzonder jaar. De winkel is ondanks de coronacrisis open gebleven en onze inwoners, bedrijven en verenigingen zijn netjes bediend. Natuurlijk er zijn ook zaken die niet optimaal verlopen zijn. Al met al vind de fractie van Beuningen Nu & Morgen dat de ambtelijke organisatie een dikke pluim verdient voor deze bijzondere prestatie in dit ongewone jaar waarin Covid 19 genadeloos toesloeg.

Corona, een streep door de rekening?

Het logisch gevolg van de coronacrisis is dat er ook zaken op de plank zijn blijven liggen of niet geheel voltooid zijn. Daarvoor wordt ruim 8 ton gereserveerd. Dat lijkt ons niet meer dan logisch. Er zijn extra inspanningen geleverd om de organisatie van de tweede kamer verkiezingen corona proof te laten verlopen. De medewerkers zijn gefaciliteerd om thuis te werken, er zijn aanpassingen in de ICT gedaan om raads- en commissievergaderingen te houden. Ook in het gemeentehuis zijn extra maatregelen genomen om verdere besmettingen te voorkomen.

Maar wat wij als Beuningen Nu & Morgen nog belangrijker vinden is dat de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en verenigingen naar vermogen is doorgegaan. Natuurlijk zijn de gevolgen voor corona voor deze groepen ingrijpend geweest. Denk hierbij aan inwoners die een beroep doen op WMO voorzieningen, bijstand of BBZ of verenigingen die geen activiteiten konden organiseren. Ook stichtingen die hun MFA of dorpshuis door deze moeilijke tijd hebben geloodsd en waar mogelijk met aanpassingen in de lucht hebben gehouden. BN&M beseft dat door adequate steunverlening door gemeente, provincie en rijksoverheid de ergste nood gelenigd is maar dat de gevolgen op lange termijn nog lang hun sporen nalaten.

Wij complimenteren het college dat wij als raad steeds goed meegenomen zijn in de financiële ontwikkelingen van de kosten en compensatiemaatregelen als gevolg van corona. De periodieke updates waren, en zijn nog steeds, erg nuttig.

Tegenvallers en meevallers:

Een korte analyse van het resultaat levert op dat de kosten voor de jeugdzorg blijven stijgen. Ook is sprake van hogere inhuurkosten , lagere legesopbrengsten voor rijbewijzen paspoorten en lagere toeristenbelasting als gevolg van het niet doorgaan van Down the Rabbit Hole.

De grootste onderbesteding is zichtbaar op het groenonderhoud als gevolg van o.a. langere doorlooptijden door participatie, vergunningaanvragen en bezwaren. Wij verzoeken het college kritisch te blijven op de uitvoering en ons mee te blijven nemen bij de ontwikkelingen in de grote groenprojecten. Daarnaast zijn nog meevallers te melden als gevolg van hogere bouwactiviteiten en verkoop van vastgoed.

Het financiële dashboard

In de paragraaf weerstandsvermogen wordt verslag gedaan van de kengetallen als: schuldqoute, solvabiliteit, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Onze fractie hecht weliswaar waarde aan de uitkomsten, maar nog meer waarde aan de ontwikkeling van deze ratio’s.

De schuldqoute loopt terug, dat is een goede ontwikkeling, ik kan me nog herinneren dat een 10 tal jaren geleden ons geleende geld meer dan 100 miljoen bedroeg, terwijl dat nu nog 65 miljoen bedraagt. Dat is het gevolg van een consequent sober en strikt financieel beleid. Over diverse coalities heeft BN&M bestuursverantwoordelijkheid genomen en zal dat in de toekomst ook willen doen. Uiteraard hebben onze inwoners ook een bijdrage aan de bezuinigingen en daarmee aan de verbetering van de financiële positie geleverd.

Onze solvabiliteit verbetert maar is nog onvoldoende, zo lezen we, het blijft een aandachtspunt. Doordat we relatief veel grondexploitaties hebben blijft het van belang hier goed de vinger aan de pols te houden omdat er veel in is geïnvesteerd en dit op langere termijn terugverdiend moet worden.

Het proces

De behandeltijd van het omvangrijke jaarverslag vinden wij krap. Dit waardevolle document biedt een schat aan verantwoordingsinformatie. In onze ogen doe je de ambtelijke organisatie tekort door de krappe tijd die er is om dit document goed te kunnen doorgronden. Wij snappen dat juist andere thema’s als de energietransitie en woningbouw veel aandacht vragen momenteel, maar we willen voor de eerstvolgende editie meer tijd inruimen. Overigens zijn de vragen die wij stelden nog wel op tijd beantwoord, waarvoor dank.

Resumerend

De fractie van BN&M stemt in met de jaarstukken en de bestemming van het resultaat. Waarbij aangetekend dat we tussentijds wel op de hoogte gehouden worden van de besteding van de reserve budgetoverheveling van 8 ton. Kan de portefeuillehouder dit toezeggen ?

Ook gaan we akkoord met de vaststelling van de saldi van de bestemmingsreserves en nemen we kennis van het accountantsverslag.

 

Tot zover in 1e instantie.

Comments are closed.