Lokaal, Stabiel met Lef

Er is maar één lokale partij in Beuningen en dat is:
Beuningen Nu en Morgen (BN&M)

Lokaal, Stabiel met Lef

Lokaal betekent voor ons dat wij een echte Beuningse partij zijn, die geen bindingen heeft met de landelijke politiek. Wij behartigen de belangen van de inwoners van al onze kernen Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen. U kunt dat onder andere duidelijk zien aan de samenstelling van onze fractie en aan onze vertegenwoordigers in de raadscommissies.
Onze partijleden zijn niet alleen in de politiek actief, maar ook in alle kernen in het verenigingsleven.

BN&M betrekt de inwoners bij het gemeentelijke bestuur, bezoekt de dorpen en laat zich, bijvoorbeeld door inwoners, verenigingen en organisaties op de hoogte stellen van wat er onder de bevolking leeft. Voor bepaalde doelgroepen zijn er aanspreekpunten. Senioren bijvoorbeeld kunnen terecht bij ons fractielid Diny van Aalten uit Beuningen en voor jeugd/ jongeren is dat het fractielid Pascal Cobussen  uit Ewijk.

BN&M biedt U de mogelijkheid om actief mee te denken, o.a. via de digitale snelweg. Dat wil zeggen dat u thuis achter uw computer BN&M en de gemeente kunt laten weten wat u van bepaalde plannen vindt. Ook houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van die plannen via internet. BN&M wil uiteraard dat de gemeente dit ook doet. Natuurlijk blijven de gebruikelijke informatieavonden in stand. Bezoek onze website, dan komt u nog veel meer te weten, www.beuningennuenmorgen.nl.

Wilt u ons nu al laten weten wat U vindt van onze gemeente Beuningen? Mail ons dan via info@beuningennuenmorgen.nl

Elke maand vergadert BN&M, waar iedereen, wel of geen lid van onze partij, welkom is en zijn mening kan geven. Ook U, want deze vergaderingen zijn openbaar.
De opstelling van BN&M heeft ervoor gezorgd dat BN&M al tientallen jaren meestal de grootste en meest stabiele partij van Beuningen is.
Wij gaan uit van eigen kracht en daar hebben wij de landelijke partij-visies niet bij nodig. Wij houden het liever op een echte Beuningse BN&M visie.

En wat is die BN&M visie dan ?

Minder regelgeving!
Onnodige vergunningsprocedure’s gaat BN&M bestrijden en vermijden. Ambtenaren gaan aanvragen behandelen vanuit de Beuningse gedachte HET MOET KUNNEN, TENZIJ: “Zolang anderen er geen last van hebben, wordt al het mogelijke gedaan om de aanvraag te verwezenlijken”.

BN&M vindt zoals zij dat steeds vond dat al het mogelijke op gemeentelijk niveau gedaan moet worden voor een milieuvriendelijk beleid. Dat wil voor BN&M zeggen dat bij het bouwen van woningen de kwaliteit en duurzaamheid voorop staat. Ook is BN&M voorstander van het gebruik en productie van duurzame energie, met als doel in 2040 een energie neutrale gemeente te zijn. Ook dat levert een lokale bijdrage aan een gezonder leefklimaat. Zorgen heeft BN&M om de fijnstof problematiek voor onze medebewoners. Door verplaatsing van drukke verkeersaders zoals op sommige plaatsen de van Heemstraweg gaat BN&M daar iets aan doen. Het leefklimaat rond TPN-west vind BN&M zorgelijk.

Stabiel besturen want BN&M hecht aan een grote samenhang binnen de gemeente Beuningen. Wijk- of buurtverenigingen, seniorenbonden, jeugdclubs en verenigingen actief op het gebied van sport, kunst en cultuur, enzovoorts zijn van groot belang om een hechte, sterke gemeente te zijn. De gemeente dat zijn wij allemaal. BN&M samen met U!

BN&M heeft het lef om ondanks de financiële tegenvallers voor de gemeente Beuningen lokaal mee te regeren. Meerjarig sluitende begrotingen en een gezonde financiële positie zijn daarbij het uitgangspunt van BN&M.
BN&M heeft in zijn verkiezingsprogramma punten staan die investeringen vergen. Beleidsombuigingen zijn onvermijdelijk, echter dit maakt de uitdaging en het lef om te regeren de komende jaren nog groter.