Weurtse zorgen zijn terecht

Open brief BN&M op vragen van verontruste bewoners uit Weurt aangaande ontwikkelingen ENGIE terrein Nijmegen West

BN&M: Weurtse zorgen terecht

 

Namens een groep verontruste bewoners van Weurt hebben wij een brief ontvangen met een aantal vragen. Beuningen Nu & Morgen kiest er voor om het antwoord te geven in een open brief zodat álle inwoners van Weurt weten waarvoor wij staan.

 

De zorgen van inwoners van Weurt zijn terecht.

Weurt ligt aan de oost en zuidkant ingeklemd tussen industrieterreinen met aan- en afvoer van materialen en afval. Aan de noordkant ligt de Waal met intensief scheepvaartverkeer. Het verkeer van Maas en Waal komt voor een deel via de van Heemstraweg. Alle activiteiten samen brengen voor inwoners van Weurt en Nijmegen- West heel veel drukte en milieubelasting met zich mee.

 

Precies dáárom is BN&M een groot voorstander van opwekking van zonne- en windenergie. Het vervangen van fossiele brandstoffen zal nog jaren duren en zal ons allemaal veel kosten. Maar het moet wél gebeuren. Want alleen hierdoor wordt het leefklimaat in onze dorpen en voor onze kinderen beter. Dit geldt zeker voor Weurt, dat in onze ogen al jaren veel te zwaar wordt belast.

 

Niet midden in bewoond gebied

We vinden echter niet alles goed, als het gaat om schone energie. Juist schone energieopwekking heeft draagvlak nodig bij de bevolking. BN&M ondersteunt de bezorgde inwoners van Weurt dan ook als het gaat om de twee windmolens. Die zijn zonder goed overleg met hen gepland. En ze staan te dicht bij Oud- Weurt.

 

Realistisch

We hebben ook geleerd realistisch te zijn. Hoofdwegen, rivieren en industrieterreinen kunnen we niet verleggen. Bedrijven kunnen we niet verplaatsen. Zo is het bijvoorbeeld niet gelukt de van Heemstraweg rond het dorp te leggen. Wat we wel kunnen is:

·         Zorgen dat wij betrokken blijven bij besluitvorming in Nijmegen die onze inwoners raakt en Nijmegen betrekken bij besluiten die inwoners van Nijmegen West raken.

·         Zorgen voor regelmatige en strenge milieu-inspecties: de normen moeten worden gehandhaafd.

·         Opkomen voor de belangen van onze inwoners, zowel bij onze buren, de gemeente Nijmegen, als bij de Provincie.

·         Bewonersinitiatieven concreet ondersteunen als zij zijn gericht op overleg en afstemming met betrokken partijen.

 

Stabiel, lokaal, met lef: dit is waar wij voor staan. En zo voeren we dat ook uit. BN&M heeft als enige politieke partij Engie schriftelijk benaderd met de vraag om inwoners van Weurt te informeren en te betrekken. De door inwoners georganiseerde informatie- avond was druk bezocht en geeft aan dat inwoners van Weurt betrokken willen zijn en serieus genomen willen worden. Wij ondersteunen hen daarbij van harte! We zullen de ontwikkelingen op de voet volgen en partijen zo nodig dwingen tot overleg en afstemming, met ons gemeentebestuur en onze inwoners.

 

Namens Beuningen Nu en Morgen,

 

Demi van Wijk

Raadslid Beuningen Nu & Morgen

06-11770147

 

De ontvangen brief van de verontruste bewoners:

Geachte secretarissen van de politieke partijen van de gemeente Beuningen,

Zoals bekend heeft de ENGIE recent de procedure gestart voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van het windpark ‘Groene Delta’. De bedoeling is twee molens van 170 meter hoog te plaatsen, op zo’n 500 meter van Weurt.

Op een bijeenkomst op 19 februari j.l. met ruim 100 bewoners van Weurt bleek dat er veel onrust is onder de Weurtenaren: hoeveel geluidshinder en schaduwwerking kunnen we verwachten, bovenop de hinder die Weurt al jarenlang te verduren heeft. Ook was iedereen verbaasd of verontwaardigd, dat er vanuit ENGIE geen enkele poging is gedaan de bewoners van Weurt bij deze concrete uitwerking van hun plannen te betrekken.

Graag vernemen we van u wat de opvatting van uw partij is met betrekking tot de realisatie van de Groene Delta en de gevolgen voor Weurt:

1.        Hoe gaat uw partij er voor zorgen dat de inwoners van Weurt minder te lijden krijgen van ernstige milieuvervuiling en andere overlast, zoals al decennia het geval is met de energiecentrale, de ARN, de containerterminal, het industrieterrein en het verkeer over de van Heemstraweg en de S100-rondweg?

2.        Wat gaat uw partij c.q. uw raadsleden concreet doen om er voor te zorgen dat de bewoners van Weurt meer worden betrokken bij de plannen van ENGIE?

3.        Welke ondersteuning kunnen we van u krijgen bij pogingen van bewoners van Weurt om inzicht te krijgen in de gevolgen van de plannen en bij mogelijke acties om de plaatsing van de windmolens te voorkomen?

4.        Wat is de opvatting van uw partij m.b.t. windmolens in het algemeen en over dergelijke windmolenparken zo dicht bij een dorpskern?

5.        Is uw partij bereid zich sterk te maken voor Weurt en de Weurtenaren tegenover de gemeente Nijmegen en de Provincie, die met deze molens belangen hebben die dwars tegen die van de inwoners van Weurt in kunnen gaan?

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen willen we uw antwoord graag uiterlijk 2 maart ontvangen, zodat we uw standpunten nog ruim vóór 21 maart kunnen verspreiden onder de bewoners van Weurt.

Namens de verontruste bewoners van Weurt,

met vriendelijke groeten,

C. Janssen-Steenberg, I. van den Heuvel en H. Janssen

Comments are closed.