”Ruimte om mee te doen”

Op 1 maart 2016 is de visienota ''Ruimte om mee te doen'' (zie link onderaan de pagina) aangenomen.

Betoog Jan Kersten:

Eén van de leidende principes in het voorstel “Ruimte om mee te doen” en in de achterliggende notitie is, dat er gewerkt gaat worden volgens het “ja, tenzij …..  principe”. De gekozen termen ‘’ja, tenzij” sluiten perfect aan bij één van de uitgangspunten die onze partij vaak hanteert: “Het moet kunnen, tenzij”.

Het zal duidelijk zijn dat wij het werken volgens dit principe volledig ondersteunen.

We realiseren ons dat een cultuuromslag van de organisatie vereist is, die zich vooral moet richten op het integraal oppakken van collectieve vragen. Het werk verschuift van kader stellend, regelgevend en handhavend, naar oplossingsgericht meedenken, onder andere, door een faciliterende houding in te nemen.

De inwoner wordt niet meer gekneveld, maar omarmd.

Kan de portefeuillehouder bevestigen dat de organisatie hier ‘klaar’ voor is?

Bij het “ja, tenzij …..  principe” past het niet om op de voorhand specifieke regels en criteria op te stellen over hoe te handelen in bepaalde situatie. Elke casus vereist zijn eigen aanpak, waarbij geldende wet- en regelgeving en vaststaand gemeentelijk beleid de grenzen van hetgeen mogelijk is bepalen.

Verwachtingenmanagement dient een belangrijk onderdeel te zijn van de processen binnen “Ruimte om mee te doen”. Het in een zo vroeg mogelijk stadium kenbaar maken van wat, en op welke termijn, redelijkerwijs als eindproduct mag worden verwacht, is essentieel. Wij verwachten dan ook dat dergelijk management op adequate wijze wordt gevoerd.

Een jaarlijkse evaluatie van het geheel van processen dat zich heeft afgespeeld achten wij belangrijk.

Kan de portefeuillehouder ons deze evaluaties toezeggen?

Wanneer verwacht de portefeuillehouder de eerste resultaten van het nieuwe werken?
Klik hier voor de Visienota ''Ruimte om mee te doen''
Nog vragen?
Neem contact op met Jan Kersten:

E-mail: jan@beuningennuenmorgen.nl

Comments are closed.