Raadsvoorstel Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang

Raadsvergadering 25 juni ´19

Voor ons ligt het raadsvoorstel Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang.

In de huidige situatie draagt de Gemeente Nijmegen, in de hoedanigheid als centrumgemeente, in het Rijk van Nijmegen en Rivierenland de verantwoordelijk voor het bieden van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en hier ontvangen zij een financiële bijdrage voor van het Rijk. Per 1 januari 2021 veranderd dit, vanaf dan ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeentes zelf en ontvangen zij afzonderlijk de financiële bijdrage.

Dit heeft gevolgen voor de Maatschappelijke Opvang voorziening de Hulsen in Nijmegen. Sinds vijftig jaren de plek in onze regio waar dak- en thuislozen terecht kunnen. Een plek waar men de juiste zorg verleent en de door de jaren heen verkregen expertise ten goede gebruikt om mensen die veelal ongevraagd in een uiterst benarde situatie terecht zijn gekomen verder proberen te helpen. De Gemeente Nijmegen heeft de regio gemeenten gevraagd om vanaf 1 januari 2021 garant te staan voor de zorgkosten van deze zorginstelling. Alleen dan kan deze instelling in de huidige vorm blijven bestaan.

Onze fractie steunt het college dat voornemens is vanaf 1 januari 2021 €284.709,- aan de zorgkosten van de Hulsen bij te dragen. Een bedrag dat is gebaseerd op het aantal inwoners van onze gemeente. Hiermee voldoen we aan het verzoek van de Gemeente Nijmegen. Belangrijker is natuurlijk het gegeven dat er in de directe nabijheid van onze vier kerkdorpen een goed functionerende zorginstelling in stand kan worden gehouden en we de verantwoordelijkheid voor de zorg van deze groep mensen op deze manier het beste nemen.

Tijdens de laatste commissievergadering heb ik aan de portefeuillehouder Wethouder van Teffelen gevraagd hoeveel inwoners van onze gemeente gebruik maken van de geboden zorg in de Hulsen en hij heeft hier schriftelijk antwoord op gegeven. Er zijn geen aantallen hierover beschikbaar. Redenen hiervan zijn men de M.O zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk wil houden en vaak zijn deze gegevens niet bekend omdat deze mensen vaak tijdelijk op verschillende locaties ingeschreven staan, vanuit detentie of een kliniek komen of geen dak boven hun hoofd hebben en nergens als inwoner of inwoonster ingeschreven staan. Dit alles tot ons genomen te hebben begrijpen wij volkomen dat  het niet vast te stellen is hoeveel inwoners van onze gemeente gebruik maken van de Hulsen. Wij danken de portefeuillehouder voor deze heldere uiteenzetting.

Het antwoord heeft geen gevolgen voor onze steun voor dit raadsvoorstel, die ik hier nogmaals namens de fractie van Beuningen Nu & Morgen aan het college uitspreek.

Ik dank u wel...

Thijs Stevens

Comments are closed.