Kaderbrief begroting 2018 (Raad 11 juli 2017)

Mijnheer de voorzitter

Voor ons ligt de kaderbrief begroting 2018.

Met dank aan de meicirculaire die onlangs uitkwam, zo stellen wij, is de kaderbrief positief opgesteld. De Nederlandse economie draait op volle toeren, de CPB ramingen zijn positief en natuurlijk draagt het positieve rekeningresultaat ook bij aan de feestvreugde. Daar bovenop komt nog de uitspraak van de rechtbank Gelderland die de precarioaanslagen 2015-2017 legitimeert.

Kortom, wat kan er nog misgaan ? We zullen moeten blijven acteren op uitstroom op de uitkeringen, de bijdrage aan de MGR voor de sociale werkvoorziening neemt toe, ook Jeugdzorg en Veilig thuis trekken hun wissel op de begroting. Verder valt het WMO vervoer Avan hoger uit en zijn investeringen nodig voor Omgevingswet. Er zijn hogere beveiligingskosten voor de software en ook is er sprake van nog niet gerealiseerde personele bezuinigingen.

Ons inziens is de voorgestelde “stofkam”actie een goede, nu nog het resultaat afwachten.

Van de opgesomde risico’s is de zandafvoer voor de Beuningse plas de grootste.

De woonlastendruk stijgt als gevolg van de voorgestelde  OZB stijging van 3%. Dat de rioolheffing wat daalt door lagere rentetoerekening verzacht de pijn enigszins.  BN&M is van mening dat de eigenwoningbezitters de afgelopen jaren een forse bijdrage hebben geleverd. Wij blijven van mening dat een OZB stijging van “niet meer dan trendmatig”, zoals we in ons verkiezingsprogramma hebben geschreven, nog steeds opgeld doet. Met andere woorden 3% is teveel, 1.5 % is billijk. Nogmaals woningeigenaren hebben de afgelopen jaren behoorlijk bijgedragen aan het financieel herstel.

Financieel gezien hebben we dan een minder begrotingsresultaat, maar we blijven positief.  Bovendien is de kans dat de WOZ opbrengst wat hoger uitvalt door de nieuwbouw en stijgende WOZ waardes reëel. Wij kondigen dan ook nu al aan dat we bij de begrotingsbehandeling in het najaar een OZB stijging van 1,5 % gaan amenderen in plaats van de voorgestelde 3% in deze kaderbrief.

Met het voorgestelde nieuw beleid onontkoombaar kunnen we instemmen, we staan achter de posten in de herinrichtingen en het vervangen van het groen, al komen de bedragen voor de groenrenovatie ons hoog over. Doorontwikkeling van het Sociaal Team is ons inziens een randvoorwaarde om aan de voorkant investeren en om later hogere kosten te vermijden. Ook is het een voorwaarde om efficiënt te kunnen handelen. We zijn blij met de harmonisering van de  subsidiering van de OZB dorpshuizen.

Met het voorgestelde nieuw beleid (keuze) willen we een nadere motivatie en onderbouwing voor de investeringen in de nieuwbouw Dromedaris, bezien in het licht van de totale onderwijshuisvesting.

Bij de bijdrage centrummanagement willen we heldere prestatie-eisen aan de subsidie koppelen.

Met de overige posten stemmen wij ook in.

We hebben kennisgenomen van het voorgestelde dekkingsplan.

 

Tot zover in 1e instantie

 

Bert Jeurissen

Fractievoorzitter en financieel woordvoerder

Comments are closed.