Herfstnota 2018

Betoog Bert Jeurissen Raadsvergadering 4 december, Herfstnota 2018

 

Mevrouw de voorzitter.

De fractie van Beuningen Nu & Morgen heeft kennis genomen van de Herfstnota 2018.

In de voorliggende Herfstnota 2018 worden voordelen op de algemene uitkering, hogere legesontvangsten en een voordeel op de Jeugdzorg C1, de zorg met verblijf, gemeld.

Daarnaast is sprake van een voordeel op de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. (kortweg BUIG-budget).

Wij zijn verheugd dat zelfs na de inhaalactie van het spaarprogramma grondbedrijf nog een positief resultaat resteert van € 384k.

Bij de structurele financiële gevolgen van de Herfstnota vallen de hogere kosten voor het collectief vraagafhankelijk vervoer op.  Als het betekent dat dit het gevolg is van het feit dat meer inwoners van deze vervoersvoorziening gebruik maken heeft Beuningen Nu & Morgen wat minder moeite met deze kostentoename. Dit is wel het geval als er  sprake is van prijsverhogingen. De vraag is dan ook, is het de toename gebruik of de prijsverhoging? BN&M verzoekt  de portefeuillehouder, wat zijn antwoord ook  zal zijn, hierop binnen het vraagafhankeljk vervoer te monitoren en daar waar het kan te sturen.

We stellen de Herfstnota vast op een positief resultaat van € 384k en stemmen in met de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen.

Beuningen Nu & Morgen wenst het college succes met het opstellen van de jaarrekening 2018. We zien uit naar de bereikte resultaten en het daarmee samenhangend resultaat.

 

Nog even iets anders. Een tweetal weken geleden publiceerde u in de Koerier een zogenaamde infografic over de begroting 2019. Ik heb van een aantal inwoners hierover positieve reacties gehoord. Opmerkingen zoals: Wist niet

dat er 60 miljoen bij de gemeente omgaat, zijn de kosten van de zorg echt zo hoog?  tot Ik had het idee dat de OZB veel meer zou opleveren…. Kortom een plaatje zegt vaak meer dan vele woorden. College ik breng dit compliment hierbij aan u over.

screenshot_2018-12-06-koerier-beuningen-21-november-2018

Tot zover in 1e instantie.

 

Comments are closed.