financiële toezichtsbrief van de provincie

Jaarlijks stelt de Provincie vast welke vorm financieel toezicht voor onze gemeente van toepassing is na analyse van de aangeboden programmabegroting. De provincie heeft besloten onze gemeente onder repressief toezicht te plaatsen, dit is de minst belastende vorm van toezicht. De financiële positie van onze gemeente is beoordeeld en heeft enkele aandachtspunten.

https://gemeentebestuur.beuningen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/21-mei/19:30/00-Raadsvoorstel-Financieel-toezicht-2019

 

Woordvoerder Bert Jeurissen:

"Mevrouw de voorzitter,

Vandaag 21 mei, behandelen we de financiële toezichtsbrief van de provincie over het begrotingsjaar 2019, dat inmiddels al 5 maanden op weg is. We stelden als raad de begroting vast op 13 november, de Provincie reageert op 27 februari en het college stuurt  deze week de reactie naar Arnhem. De cirkel is rond, stellen we vast.

In aanloop naar deze raadsvergadering hebben we uitleg gekregen van een tweetal toezichtsambtenaren van de provincie. Dit hebben we als positief ervaren. In een korte heldere presentatie is nadere duiding gegeven. Wij vinden het goed dat dit is gedaan. Een stabiele en vertrouwde relatie met de toezichthouder is belangrijk zo meent onze fractie.

Terug naar de beoordelingsbrief. We blijven onder repressief toezicht. Dit ondanks het feit dat de begroting niet structureel en reëel sluitend is. Maar dankzij oplossing in het meerjaren perspectief, wordt het predicaat repressief toegekend.

We worden “op de vingers getikt” vanwege het niet nakomen van bestuurlijke afspraken waaronder voortzetting van het spaarprogramma en de inzet van incidentele meevallers hiervoor.

Ook verlangt de toezichthouder dat oplossingen gezocht worden voor de negatieve begrotingssaldi over 2020 en 2021, en wel uiterlijk bij de kadernota 2020.

Dat we qua weerstandsvermogen nog niet vallen in de categorie A is helder. We zijn echter op de goede weg, vanaf 2021 wordt de reservepositie weer positief en een doorkijk naar 2023 belooft een plussaldo van 4 mln.

Beuningen Nu & Morgen vindt financiële duurzaamheid belangrijk, daarbij hoort dat we voldoende vlees op de botten hebben om financiële tegenvallers op te vangen.

In dat licht hebben we ook de reactiebrief van het college beoordeeld.

Het verbaast ons enigszins dat de meerjarenanalyse structurele overschotten laat zien en dat het niet sluitend jaar 2020 wordt veroorzaakt door incidentele oorzaken.

Dat voor begrotingsjaar 2019 reeds maatregelen genomen zijn die de resultaten verbeteren begrijpen we.

De slotzin van de brief waarin aangegeven wordt dat het spaarprogramma is hersteld, en dat alle incidentele meevallers gebruikt worden voor versneld sparen spreekt ons aan.

Beuningen Nu & Morgen kijkt uit naar de jaarrekening 2018 waaruit hopelijk een positief resultaat blijkt voor inzet van het versnelde sparen. Ook kijkt onze fractie uit naar de in de Kaderbrief voorgestelde oplossingen.

Tot zover in 1e instantie."

Comments are closed.