Betoog Rekenkamerbrief Verbonden partijen

Woordvoerder Bert Jeurissen.

Mevrouw de voorzitter

De fractie van Beuningen Nu & Morgen heeft met belangstelling kennis genomen van de rekenkamerbrief getiteld "de gemeenteraad & verbonden partijen". Wij danken mevrouw Peters voor de heldere uiteenzetting en de aanbevelingen.

In een 24 pagina's tellende brief doet de rekenkamerdirecteur verslag van haar onderzoek naar de 7 belangrijkste verbonden partijen. Er is veel verbetering mogelijk. Echter daartoe zullen wij als raad, maar ook het college, initiatieven moeten nemen, zo lezen wij.

Het belangrijkste doel is de verbetering van de kaderstelling en controle. Om dit te bereiken dient de informatievoorziening aan de raad verbeterd te worden. De grote vraag is hoe door de gemeente kan worden vastgesteld of de doelen zijn gehaald. Ofwel welke indicatoren zijn afgesproken?

Zonder op de individuele verbonden partijen in te gaan blijkt dat er geen sjabloon bestaat waarin alle regelingen te vangen zijn. Iedere verbonden partij verdient een unieke aanpak. Bij de inventarisatie blijkt ook dat soms informatie aanwezig is die met enige inspanning kan worden gebruikt in de planning & control producten van de gemeente zelf. Soms is er ook sprake van laaghangend fruit, zoals inspectierapporten van derden waar mogelijk bruikbare informatie staat.
De aanbeveling om Inhoudelijke relaties te leggen met de verbonden partij en de taken benoemd in de eerstvolgende programmabegroting, die van 2021 vinden wij prima. Het verhoogt de transparantie en leesbaarheid, bovendien is dan beter te controleren of de van tevoren overeengekomen prestaties ook gehaald worden.

Laten we ook gaan, bij wijze van experiment, voor rechtstreekse informatievoorziening door ambtelijke accounthouders.

In een reactiebrief van het college staat dat het college aan deze aanbevelingen opvolging geeft. In de eerstvolgende programmabegroting gaan we meer inhoudelijke relaties aantreffen. Daarnaast wordt ambtelijke medewerking aan een carrousel informatieavond toegezegd.

Beuningen Nu & Morgen vindt transparantie en controle op de uit te voeren taken belangrijk. Daarom juichen wij die toezeggingen van harte toe.
Voor de rest van de aanbevelingen zijn we zelf als raad aan zet. Waarbij steun van en afstemming met de gemeenteraden uit de regio kan helpen.

BN&M beseft dat een fors deel van onze begroting, opgaat aan bijdragen aan de verbonden partijen, dus het belang is groot.
Wellicht kunnen we als gemeente het voortouw nemen op een van de komende regiobijeenkomsten.

Tot zover in 1e instantie.

Comments are closed.