Betoog inzake raadsvoorstel Zandwinning Beuningse Plas

Betoog Roel van Beuningen,  Agenda punt 6 inzake raadsvoorstel Zandwinning Beuningse Plas

 

Mevrouw de voorzitter,

Voor ons ligt ter besluitvorming een raadsvoorstel dat gaat over het wijzigen van het zandtransport tbv de Zandwinning om de Beuningse plas mogelijk te maken en de financiële consequenties daarvan voor onze gemeente.

In de extra commissievergadering van afgelopen donderdag februari is dit voorstel uitgelegd middels een presentatie en waren bezorgde inwoners en betrokken uitgenodigd om in te spreken.

Het dossier over de zandwinning is dik, heel dik. Het proces, dat zijn oorsprong had in 1982, loopt al erg lang en gaat over vele colleges heen. De beslissingen die hierover in deze zaal door de verschillenden gemeenteraden zijn genomen, blijken achteraf hele grote financiële tegenvallers met zich mee te hebben gebracht. Tegenvallers waar onze gemeente jaren lang last van heeft gehad, en nog steeds last van heeft.

Dit soort projecten, voorzitter, zijn veel te risicovol gebleken om zelf als gemeente uit te voeren. BN&M is geen voorstander, nu niet, en in de toekomst niet, om als gemeente de rol van ontwikkelaar op zich te nemen. Dit soort risico’s willen we niet lopen, dat is speculeren met het geld van onze inwoners en absoluut onverantwoord, zo leert het verleden.

De gemeente Beuningen had en heeft de grootste rol en verantwoordelijkheid in dit dossier. Daarom neemt het college van Beuningen in alle overleggen en uitvoerende acties het voortouw. Als betrouwbare buurgemeente van Nijmegen wordt er door het college van Beuningen samen opgetrokken als het gaat om de afvoer van het zand en de bijkomende overlast daarvan.

Het samen optrekken zet de gemeente Beuningen onder enorme druk, zo blijkt. Het eerste plan en de overeenkomst ging uit van vervoer per as, dus per vrachtauto. Al snel kwam van Nijmegen om milieutechnische redenen het verzoek om transport per transportband te gaan onderzoeken. De gemeente Beuningen en Nijmegen sloten hierbij een intentieverklaring af, om samen op te trekken en samen de overlast waar mogelijk te beperken. De overeenkomst met Boskalis moest hierdoor worden aangepast. Daarover is destijds de raadscommissie door het college geïnformeerd in beslotenheid.

Hierop volgde een opmerkelijke move van de gemeente Nijmegen. Nadat het bedrijf Synthon bezwaar maakte tegen de band bleek het college van Nijmegen niets meer te zien in de band, omdat het bedrijf Synthon dreigde met bedrijfsverplaatsing. Ook werken er zo’n 75 werknemers uit de gemeente Beuningen bij Synthon. Dus is er ook voor Beuningen een groot belang om het bedrijf Synthon te behouden voor onze regio. Er werd onderzoek verricht naar de consequenties van de transportband voor de bedrijfsvoering van Synthon, voorzien van een contra-expertise die negatief uitpakte voor de transportband. Voor een juridische procedure met Synthon is om bovenstaande reden, maar ook vanwege tijdsdruk niet gekozen. Deze fase leidde tot de vraag van Nijmegen om terug over te stappen naar vervoer per as, met alle gevolgen van dien.

Er moest weer opnieuw worden gekeken naar de meest geschikte route, of beter gezegd, de minst bezwaarlijke, want bij het afvoeren van zand is er altijd overlast.

Uiteindelijk ontstond er bestuurlijke overeenkomst tussen Beuningen en Nijmegen over vervoer per as, voorkeursroute en losplaats. Voor het realiseren van deze oplossing wordt dan bestuurlijk afgesproken het proces zo in te richten dat gemeenteraden van beide gemeenten uiterlijk 20 februari, vandaag dus, in te kunnen stemmen met deze afspraken. Deze intenties zijn vastgelegd. Alleen zo kan de uiterste contractdatum van 01-01-2020 gehaald worden.

Nu de verkiezingen in aantocht zijn blijkt het uiterst onzeker of Nijmegen nog steeds achter haar besluit blijft staan. Reden van het draaien lijken de eerder genoemde milieutechnische redenen te zijn. De vraag is of de gemeente en de raad van Nijmegen ook beseft hoe groot de risico’s zijn die zich nu voordoen voor de gemeente Beuningen. Op deze manier voelt onze gemeente zich enorm onder druk gezet. Ons college geeft duidelijk aan wat hiervan de risico’s zijn: procedure loopt over de contractdatum van 01-01-2020 heen, gemeente Beuningen heeft geen opbrengsten uit de zandwinning en wordt geconfronteerd met schadeclaims van Boskalis. Het bedrag kan de portefeuillehouder niet exact duiden, maar zal, zo schat de fractie van BN&M in, er voor zorgen dat onze gemeente financieel langdurig onder toezicht zal komen te staan.

Wij willen er dan ook voor pleiten om het hoofd koel te houden en ons niet laten manoeuvreren in een politiek of juridisch steekspel met onze buurgemeente of betrokken partijen als Boskalis en Synthon.

Uit de commissievergadering bleek er veel onrust te zijn onder onze inwoners. De inwoners van Weurt waaronder die van de Jonkerstraat maken zich ongerust over het aantal verkeersbewegingen en het bijkomende lawaai en de verkeersoverlast daarvan. Wij vinden het erg belangrijk dat het college helder en duidelijk communiceert hierover met onze inwoners zodat er geen onduidelijkheden overblijven over het aantal verkeersbewegingen en de uiteindelijke overlast. Hoe denkt het college dit aan te gaan pakken?

We begrijpen de complexiteit van  het communiceren, wanneer de gemeente Beuningen afhankelijk is van vele partijen als de gemeente Nijmegen, de Provincie, Boskalis en Daanen. Toch zal onze gemeente uit moeten leggen aan onze inwoners waarom de gekozen weg de juiste is. Hoe denkt het college hierover?

Tot slot willen we nogmaals nadrukkelijk onderstrepen dat we ons kunnen indenken dat het college onder grote druk staat. Namens de fractie van Beuningen Nu en Morgen wil ik expliciet het college vragen om samen op te blijven trekken met het college van Nijmegen en alles in het werk te stellen om met een oplossing te komen voor deze moeilijke situatie.

 

Tot zover in eerste instantie.

Comments are closed.