Betoog Fractie vz. Bert Jeurissen over de Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2018

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2018

 

Meneer de voorzitter

Vandaag 31 oktober, 5 dagen na het aantreden van het nieuwe kabinet, zijn wij hier bijeen om de programmabegroting 2018 vast te stellen.

De fractie van Beuningen Nu & Morgen is verheugd dat het het college gelukt is een meerjarig sluitende begroting te presenteren. Ook de ambtenaren verdienen een compliment, daarnaast vinden wij de leesbaarheid verbeterd, wat te danken is aan de werkgroep “Herijking begroting”.

Kortom, er ligt een compacte, leesbare maar bovenal sluitende begroting voor, waarin rekening is gehouden met de opmerkingen en aanbevelingen bij de kaderbrief. Daarnaast is er ruimte voor nieuw beleid.

Er wordt onder andere geïnvesteerd in maatschappelijke ondersteuning, educatie en welzijn en in de omgeving.

Het sociaal team wordt doorontwikkeld, het bibliotheekproject wordt opgestart, de openbare ruimte wordt aangepakt, voor duurzaamheidsontwikkelingen wordt geld vrijgemaakt en het centrummanagement wordt nieuw leven ingeblazen.

Na jaren van forse bezuinigingen heeft het openbaar groen, met name het bomenbestand,  een forse achterstand opgelopen, wij vinden het dan ook terecht dat nu geld wordt vrijgemaakt voor een inhaalslag, waarbij ook onveilige situaties worden aangepakt.

Daarnaast worden er middelen vrijgemaakt voor onder andere de nieuwbouw van de school de Dromedaris en de herinrichting van de Houtduiflaan.

Natuurlijk hangt aan deze investeringen een prijskaartje. Dit prijskaartje bestaat uit het bijstellen van het spaarprogramma voor onze negatieve reserve van de grondexploitatie. Dit lijkt verantwoord omdat er winstnemingen met betrekking tot het project de Linten in Ewijk zijn voorzien, die overigens voor een deel al hard zijn. Dit lezen wij in de nadere beantwoording van de raadsvragen door het college.

Al met al ligt er een begroting voor die de toets der kritiek kan weerstaan en waarop we trots mogen zijn ! Immers we komen van ver, er zijn forse offers gebracht, die nu hun rendement opleveren. Ook de provincie heeft het toezichtregime aangepast. Een tevreden toezichthouder is voor Beuningen Nu & morgen belangrijk. Het laat zien dat je als relatief kleine gemeente toch grote problemen aan kunt.

Risico’s

Zoals u van onze fractie nu mag verwachten hebben wij ook oog voor de financiën van morgen.

Ook risicobeheersing maakt daar deel van uit. We beseffen dat het een opgaaf is en blijft om binnen de budgetten van het sociaal domein te blijven. Vergrijzing heeft zijn weerslag op de WMO en ook de Jeugdzorg blijft een zorgenkindje. Anderzijds zouden de uitkeringen als gevolg van de aantrekkende economie af moeten nemen. Met de woningbouw en de daaraan gekoppelde grondexploitatie gaat het crescendo, al blijven we afhankelijk van de markt en de economische omstandigheden. We blijven ons bewust van de negatieve reserve grondexploitatie en het aangepaste aflosprogramma. Ook liggen er opgaven  voor de energietransities en de duurzaamheidsdoelen.  Het grootste risico is echter het “bezwaar transportband Beuningse Plas” zo vernemen wij . Ook hier hebben wij zorgen over.

Ook lezen wij dat de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit steeds beter in evenwicht komt, hetgeen een gunstige ontwikkeling is.

Extra wensen

Beuningen Nu & Morgen vind het van belang dat het onderhoud van de openbare ruimte in de kernen nu er financiële ruimte is aangepakt kan worden. Bij onze “supermarktsessies” hebben we veel klachten van inwoners aangehoord over met name het groen en onkruid. Ook zijn wij van mening dat een straatbeeld met welig tierend onkruid en minder bijgehouden plantsoenen bijdraagt tot vandalisme, wat we uiteraard niet willen. Het woongenot staat hiermee onder druk. Vandaar dat we samen met onze coalitiepartner een amendement indienen om hier extra geld voor vrij te maken. Om het onderhoud van niveau B/C naar niveau A/B te upgraden zou jaarlijks € 250.000 benodigd zijn zo blijkt uit navraag bij de ambtelijke organisatie. Voor de dekking hiervan verwijzen wij naar het amendement.

Ook vindt Beuningen Nu & Morgen het belangrijk dat er weer middelen beschikbaar zouden moeten komen voor de gemeentelijke monumenten. De erfgoedverordening bestaat nog, zo blijkt uit navraag. Wij stellen voor een jaarlijks budget van € 35.000 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsresultaat. Het zou jammer zijn als noodzakelijk onderhoud niet wordt uitgevoerd en dit ten koste gaat van ons culturele erfgoed. Daarnaast biedt het voor eigenaren van monumenten de mogelijkheid om provinciale subsidie te verwerven.

Tot zover de extra wensen, waarbij BN&M zich realiseert dat deze hersteloperaties van eerder ingezette bezuinigingen, nu wenselijk zijn om verdere maatschappelijke kapitaalvernietiging te voorkomen.

Met in het achterhoofd dat de septembercirculaire positief zal uitvallen, er volop gebouwd wordt, en de toekomstprognoses voor de Algemene Uitkering niet negatief zullen zijn, heeft de fractie van Beuningen Nu & Morgen vertrouwen in de toekomst.

Wij wensen het college veel succes met de uitvoering.

Namens de fractie van Beuningen Nu & Morgen

Bert Jeurissen

 

Motiemarkt

Met betrekking tot de initiatieven opgehaald uit de motiemarkt vind onze fractie dat vooral die initiatieven gesteund mogen worden die vanuit de eigen samenleving, lees inwoners en verenigingen komen. Met initiatieven vanuit bedrijven hebben wij, hoe goed deze ook lijken, minder sympathie.

 

Wij steunen de volgende initiatieven:

 

1.    De Nieuwe Gang Beuningen  voor een nieuwe deur voor het bijzondere tuinhuisje groot € 750

2.    Moataz Aouf voor het vullen van het gat tussen Syrische vluchtelingen en de Nederlandse arbeidsmarkt. € 1.000, waarbij het verzoek aan de wethouder of dit niet uit reguliere budgetten kan.

3.    Kunst en Volharding Beuningen voor aankoop geluid en lichtinstallatie voor multifunctioneel gebruik in Leghe Polder. Wij stellen deelfinanciering voor helft van aanvraag groot €7.500 wordt € 3.750.

4.    Het initiatief van de heren van Outvorst en Cremer voor de aanleg van de skatebaan. We verzoeken de portefeuillehouder dit in gang te zetten.(Kosten zijn niet aangegeven).

5.    Dhr Broekman voor zitbanken in het park, (kosten zijn niet aangegeven), verzoek aan portefeuillehouder of dit uit reguliere middelen gedekt kan worden.

6.    Dhr Smits voor ontwikkeling van Ruyterpark Weurt, tijdelijke voorziening, in afwachting van woningbouw. Onduidelijk welk bedrag, richtbedrag € 2.000

7.    Fanfare ULTO voor het renoveren van de Muziekkoepel in Winssen. Wij adviseren ULTO de monumentenstatus aan te vragen en een beroep te doen op gemeentelijke en provinciale subsidie. Daarnaast stellen wij voor een  gemeentelijke bijdrage in dit project van € 2.500

Comments are closed.