Betoog Diny van Aalten mbt opinienota toekomst hulp bij het huishouden (2018 e.v.)

03-07-2018

Voorzitter,

Wij willen goed zorgen voor de inwoners die hulp nodig hebben en gingen er van uit dat de verordening huishoudelijke hulp goed was geregeld.
Zeker daar uit de cijfers is gebleken dat de cliënten over het geheel genomen tevreden zijn met de regeling van de algemene voorziening bij huishoudelijke hulp.

Helaas moeten we nu door jurisprudentie ( gerechtelijke uitspraak) de indicatiestelling op een andere manier vorm gaan geven.
Bij scenario 1 hierbij meldt cliënt zich bij een aanbieder, die een lichte toets uitvoert,
De gemeente heeft hier geen controle op.
Bij scenario 2 bepaalt de zorgaanbieder of een huis schoon en leefbaar is.
Dit is dus een extra zorg voor de gemeente, want de gemeente zal toch controle moeten hebben of het beoogde resultaat wel bereikt wordt.

Scenario 3 en 4
Beide scenario's verschillen zo te zien alleen in: welk indicatie protocol wordt er gehanteerd.
Een eigen protocol of het CIZ protocol.
Het CIZ protocol blijkt ongeveer een kwart miljoen euro meer te kosten dan het eigen protocol.
Het verschil zit vooral in het aantal geïndiceerde uren.
De gemeente indiceert gemiddeld 2,6 uur en het CIZ 3uur.
Naast de hogere kosten via het CIZ speelt ook dat de eigen bijdrage voor iedere client
op € 17,50 gesteld kan gaan worden.
Hierdoor wordt het budget voor de WMO nog zwaarder belast.
Voorzitter er is wel iets te zeggen voor het advies van de Cliëntenraad, dat dus voor scenario 4 kiest.
Voortgaan op gebaande paden, maar financieel veel duurder.

De keuze van BN&M gaat NU als opinie op deze nota naar scenario 3 gezien de financiële gevolgen zoals wij die nu kunnen overzien.
Scenario 3 houdt in: beëindiging algemene voorziening en overstap naar maatwerkvoorziening op basis van een eigen protocol.
De betaling zal via het Gak geregeld worden, waardoor cumulatie van kosten voorkomen wordt.
Voorzitter, in de nota wordt aangegeven een protocol op te stellen in samenwerking met gemeenten uit de regio, verwacht het college dat hier een mogelijkheid van slagen in zit?

Wij vragen het college, zoals door de wethouder in de commissie Samenleving is
toegezegd, in oktober te komen met een financiële verantwoording bij scenario 3 en hierin ook de kosten op te nemen voor het opstellen van het eigen protocol.

Dus pas dan is het voor ons mogelijk een juiste afweging te maken.

Nog een vraag, voorzitter, is er een bepaalde termijn waarop dit protocol moet ingaan?

Tot slot voorzitter,
Wij vinden het erg belangrijk dat er op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid komt voor de cliënten van de huishoudelijke hulp.
De vakantie periode breekt nu aan en daarna is het snel oktober.
BN&M gaat er van uit dat er in oktober een beslissing kan worden genomen welk protocol er gehanteerd kan gaan worden.

Ik dank u wel.

Comments are closed.