Betoog Bert Jeurissen op vaststelling nota grondbeleid 2018 – 2022

11-09-2018

Mevrouw de voorzitter

De fractie van BN&M heeft de nota grondbeleid, die aan een revisie toe was, bestudeerd. Actualisering was nodig, immers de vorige nota stamde uit 2009 en de wereld is inmiddels behoorlijk veranderd. Het college stelt voor faciliterend grondbeleid te gaan. Gezien de financiële situatie en de voorraden die nog in portefeuille zijn vinden wij dat een verstandige en verantwoorde keuze. Daar waar situaties voordoen waar actief handelen gewenst is wordt dat vooraf voorgelegd aan de raad, zo lezen wij. Grondpolitiek is per definitie risicovol, dat is zeker in Beuningen gebleken. Risico's kun je zoveel mogelijk beperken. In de voorliggende nota wordt dat dan ook gedaan, door vóóraf overeenkomsten af te sluiten. Een ander voorbeeld van risicobeperking is dat planschadeovereenkomsten worden afgesloten. De prijsbepaling van de te verkopen gronden gebeurt residueel, waarbij het type vastgoed de prijsvorming bepaalt. Een inmiddels gebruikelijke methode. Een nieuwe ontwikkeling is dat het college jaarlijks een grondprijzenbrief opstelt. Een prima communicatie instrument voor potentiële kopers zo vindt BN&M, daarnaast is het een uitgangspunt voor actuele calculaties. Uiteraard is deze nota aangepast aan de verslaggevingsregels waaraan de gemeente dient te voldoen. Het is goed te beseffen dat deze nota ondersteunend is aan staand beleid. Vandaar dat verhuur, pacht, ruil, verkoop snippergroen hierin niet aan de orde komen. Wij stemmen in met de voorliggende uitgangspunten en wensen college succes met de uitvoering.

Comments are closed.