Algemene Beschouwingen begroting 2017

Algemene Beschouwingen begroting 2017 gemeente Beuningen fractie BN&M

Zoals ieder jaar is de raadsbijeenkomst over de begroting voor de komende vier jaar een soort marathonzitting waarbij alle partijen hun visie geven op de begroting. Dit jaar waren de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020 aan de orde.
Voor BN&M is fractievoorzitter en financieel expert Bert Jeurissen de woordvoerder.


De begroting 2017 is aan de orde. We stellen vandaag als raad de budgetten vast waarmee het college volgend jaar aan de slag kan. BN&M is verheugd te lezen dat het gelukt is een meerjarig sluitende begroting te presenteren, die ook nog aan leesbaarheid is toegenomen. Daarnaast zijn wij content dat er ruimte is voor nieuw beleid en dat gehoor is gegeven aan de oproep bij de kaderbrief om de OZB minder te laten stijgen.

We complimenteren de ambtelijke organisatie en het college met het stuk dat nu ter vaststelling voorligt. Daarnaast gaan de complimenten uit naar de leden van de werkgroep herijking begroting die goed werk hebben afgeleverd.

Het is voor onze fractie helder dat de opleving van de economie voor een deel debet is aan de positieve uitkomsten. Immers de septembercirculaire liet een gunstige ontwikkeling zien van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Ook de lage rentestanden en de aantrekkende woningmarkt doen een duit in het zakje. Daarnaast werpen de in het recente verleden genomen ombuigingsmaatregelen hun vruchten af. Ook onze vermogenspositie vertoont een opgaande lijn, al is er "overall" nog sprake van negatieve reserves, waarvan de oorzaken genoegzaam bekend zijn.

Het is zelfs zo dat er met onze toezichthouder, de provincie Gelderland, een overleg wordt gestart of het vasthouden aan preventief toezicht vanaf 2018 nog nodig is. Hieruit trekt onze fractie de conclusie dat de verhoudingen met "Arnhem" goed zijn en er sprake is van wederzijds vertrouwen.

Is het dan allemaal " rozengeur en maneschijn" ?

Nee, er hangt een donkere wolk boven deze begroting. Dat zijn de gronden van de Hoge en Lage Woerd. Zij dienen op grond van de nieuw regelgeving afgewaardeerd te worden naar lagere marktwaarde zoals dat in het vakjargon heet. Dit heeft als consequentie dat er maximaal 4 miljoen afgewaardeerd dient te worden. Dat heeft dan weer tot gevolg dat we zo langer doen om de negatieve reserves van het grondbedrijf af te lossen.

Open einde regelingen

Ook is het de vraag hoe we uitkomen met de budgetten in het Sociaal Domein. Zoals bekend mag zijn is BN&M van mening dat de rijksbijdragen in beginsel taakstellend moeten zijn voor de uitvoering van de nieuwe WMO, de Jeugdwet en Participatiewet. BN&M is geen voorstander om vooraf budget te reserveren voor mogelijke tegenvallers als gevolg van deze open einde regelingen. Indien er enig jaar tekorten zijn dan kan dit wat ons betreft uit de algemene middelen te worden aangevuld. Wij verwachten van het college dan ook een strakke monitoring waarbij bij dreigende tekorten de raad tijdig wordt bijgepraat.

Risico's in de begroting

Het is goed te constateren dat er meer aandacht is voor de risicobeheersing. Enerzijds is dit een verplichting, anderzijds zo merken wij wordt hier actief op gestuurd,. De geactualiseerde risicokaart geeft een goed inzicht in de risico's die de gemeente loopt. De open einde regeling maken per definitie een groot deel uit van de totale begroting. Daarnaast is ons opgevallen dat er een fors incidenteel risico is onderkend met betrekking tot de transportband bij de Beuningse Plas.

Enkele zaken die naar onze mening aandacht verdienen:

Als gevolg van de vergrijzing en een stimulans te geven om langer in de eigen woning te kunnen blijven wonen dienen we een motie in om in navolging van de starterslening een zogenaamde "Blijverslening" in het leven te roepen. Collega Roel van Beuningen zal deze motie toelichten.

Om duurzaamheidsdoelstellingen te stimuleren dient D'66 een motie in om de financiering van particuliere duurzaamheidsinvesteringen aan de woning mogelijk te maken. Wij steunen deze motie, omdat BN&M het belangrijk vindt duurzame initiatieven te stimuleren.

De motiemarkt, zoals deze op 5 oktober is gehouden is succesvol gebleken. Het heeft een aantal initiatieven opgeleverd die door diverse fracties zijn omarmd. In het besef dat hiervoor een werkbudget van € 10.000 voor 2017 beschikbaar is, zal het duidelijk zijn dat niet alle initiatieven voor de volle omvang kunnen worden gehonoreerd. De inrichting nabij de molen de Haage en het Molenhuis, de natuurvriendelijke oeveraanleg bij de scouting aan de Binnenweg in Ewijk en het initiatief van de vluchtelingenwinkel in Beuningen zijn allen zeer goede initiatieven die wij steunen.

Nieuw Beleid

Zoals eerder aangehaald is er ruimte voor nieuw beleid:

Er wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte. Voor de openbare verlichting en het groen worden investeringen gedaan die mede als gevolg van de eerdergenoemde ombuigingen achterstand hebben opgelopen. Ook in het kader van Duurzaamheid staan investeringen op de begroting die ons inziens op termijn hun voordeel opleveren. Daarnaast wordt er in de openbare orde en veiligheid geïnvesteerd.

Resumerend

Onze fractie stelt vast dat de begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018-2020 een gunstig beeld geven. Of dit de waarheid wordt, is per definitie de vraag bij begrotingen. We beseffen dat ook van de inwoners en bedrijven extra offers worden gevraagd. Meer zelf doen, initiatieven nemen waarbij de niet vanzelfsprekende rol van de betalende overheid het credo is. Wij vertrouwen erop dat het college met de budgetten die zijn gepresenteerd de doelen waarmaakt. BN&M blijft kritisch op de voortgang van het te verzetten werk en de bijbehorende budgetten. Tijdige melding bij dreigende overschrijdingen, of andersom het tijdig melden van meevallers, vinden wij vanzelfsprekend.

Wij wensen het college succes toe met de uitvoering.

Namens de fractie Beuningen Nu & Morgen

Bert Jeurissen

Fractievoorzitter en financieel woordvoerder

Comments are closed.